OCR Output

18 DISSERTATIO INAUGURALIS

tiflavienfes tranflata, tradens montium noftrorum Meridiem
refpicientium vina generofiflima efle , cut tum temporis in¬
jutte fe oppofuifle videtur D. BATSMEGI, dum referen¬
tem non fuifle oculatum teftem pronunciaret, eumque his
verbis refutaret. :,, Praeterito anno fcilicer 1718. ipfe ego
» habui vina delicatiflima ex vineis feptemtrionalibus quae
» prac dulcedine vix bibi poflunt, quae dire@e Soli oppo¬
» fitae erant non multum habent fuavitatis , duriora enim.
» funt, idem & alibi obfervatum : Nam fpeciofo fuo argu¬
mento, ab experientia unius anni petito, ipfe idem vir fe¬
quenti pagina nefcio qua mente contradicit: refert enim.
montis Tokaienfis tratum a Tokaj verfus Tartzal generofifli¬
ma vina proferre , qui profecto meridiem refpicit;. fcribit des
nique in reliquis lateribus nonnulla vinalabrufcei faporis pro¬
creari; aft haec ortui-, occafo, feptemtrioni opponuntur, de¬
quibus videantur Annales Medico-Phyf. Wratiflavienfes (d).
Ego vero. memoratum Virum dulciora vina codem anno e.
vineis feptemtrionem refpicientibus obtinuiffe non refragor; —
fed hoc. non meliori earum fitui , verum tempeftati ficcae,
qualem tunc regnafle ex iisdem Annalibus didici , tribuen¬
dum exiftimo. (e) Si enim. verum.eft, quod exejusdem Viri
obfervationibus demonftrari poreft, & quod nos guogue nunc.
plane probatum dedimus, vineas ad Auftrum fitas vehemen¬
tiori aeftui hic locorum exponi: non eft inficiandum, ferius.
feptemtrionales exficcari potuifle , magisque abundafle hu¬
moribus, qui ficca illa tempeftate perfeCtiores, &. dulciores
vitium fructus reddiderunt..

§. VI. Quandoquidem altiores montes noftri.
duplicem triplicemue, vinearum feriem exhibeant,,
eorum verticem, pedes, & mediam partem oc¬
CU»

(2) Anni 1717, 1719. P. 331, 332..
(2) Ami 1718. p. 1719,

26