Gergely András (szerk.) (2002) A nemzet antropológiája. Hofer Tamás köszöntése. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

Gergely András (szerk.) (2007) A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Budapest, Nyitott Könyvműhely.

Ablonczy László (1983) A csíksomlyói passió és ami előtte van. Tiszatáj 37. évf. 10. sz. 74–85.

Agar, Michael H. (1980) The professional stranger. An informal introduction to ethnography. San Diego, Academic Press.

Albert István (1998) Püspökjárás Csíkszeredában. A somlyói búcsú. A pálfalvi templom megáldása. A Vasárnap Évkönyve 1998. Szerk. Bodó Márta. Kolozsvár, Gloria Nyomda.

Alszeghy Zoltán (1991) Vádlottak padján. In Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest, Szent István Társulat, 12–26.

Alszeghy Zsolt–Szlávik Ferenc (1913) Csíksomlyói iskoladrámák. Budapest.

Ambrozay Beáta–Nagy Beáta–Noskova, Jana (1999) Változás és állandóság a búcsúvásárban. In Pusztai Bertalan (szerk.): Szent és profán közt. A szeged-alsóvárosi búcsú. Szeged, JATE Néprajzi Tanszék, 25–29.

Ambrus Attila (2011) Gyergyóalfalu, István pap és a búcsújárás. Kútfő. Kis magyar néprajz diákoknak. VII. évf. 1–3. sz. 29–31. (http://szekelykaroly.ro/fileok/Kutfo-13-14-15.pdf)

Angyalosy Eszter (2011) „Először Isten, aztán Szent Sebestyén”. A védőszent-kultusz és jelentősége egy szicíliai településen. Kézirat, PhD-értekezés, ELTE BTK Európai Etnológia Doktori Program.

Antal Imre (1994) „Tisztesség adassék”. Lapok a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium történetéből. Csíkszereda, Pallas Akadémia.

Árvay Zsolt (1998) A bukaresti római katolikus magyarok vázlatos története. A Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság Értesítője 1994–1997. Bukarest, Kriterion Kiadó, 87–100.

Asztalos Ildikó (1992) Hazajöttünk… Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, Gloria Kiadó.

Bălan, Ionachie (2002) A moldvai szerzetesek élete. Budapest, Odigitria–Osiris Kiadó.

Bălan, Ionachie (2008) Három beszélgetés moldvai sztarecekkel. Budapest, L’Harmattan Kiadó–Odigitria.

Balatonyi Judit (2011) Gyűrűváltás a csíksomlyói Szűz Mária-kegyszobor lába előtt. Egy gyimesi csángó eljegyzési rítus társadalmi karrierje és funkcióváltozásai. Erdélyi Múzeum 73. évf. 1. sz. 63–84.

Balatonyi Judit (2017a) Communitasok és versengő diskurzusok a Gyimesből induló pünkösdi gyalogos zarándoklaton. Ethnographia 128. évf. 3. sz. 416–438.

Balatonyi Judit (2017b) A gyimesi lakodalmak. Közös kultúra és különböző identitások? Budapest, Balassi Kiadó.

Balatonyi Judit (2019) Pünkösd a gyimesbükki Ezeréves Határon. Etnikus és vallási versengések és ünnepi együttműködések. In Tánczos Vilmos–Peti Lehel (szerk.): Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület–Kriza János Néprajzi Társaság, 479–511.

Balázs Lajos (2018) Nyergestető. A lelkiismeret ágkeresztes-kopjafás temetője, a nemzeti kegyelet néprajzi földrajza. Csíkszereda, Gutenberg Kiadó.

Bali János (2014) „Kortárs ősmagyarok”. Mítosz és kultúra. In Povedák István–Szilárdi Réka (szerk.): Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság multidiszciplináris vizsgálata. Szeged, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 24–33.

Bálint Sándor (1942) Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Budapest, Franklin Társulat.

Bálint Sándor (1943) Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből. Budapest, Veritas.

Bálint Sándor (1944) Boldogasszony vendégségében. Budapest, Veritas.

Bálint Sándor (1977) Ünnepi kalendárium I–II. Budapest, Szent István Társulat.

Bálint Sándor (1978) Karácsony, húsvét, pünkösd. Budapest, Szent István Társulat.

Bálint Sándor (1983) Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom. Budapest, Szent István Társulat.

Bálint Sándor–Barna Gábor (1994) Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza. Budapest, Szent István Társulat.

Bálinth János (szerk.) (1901) A Bukaresti Szent István Király Egyesület Emlékkönyve. (A bukaresti magyar egyházak és egyesületek rövid ismertetésével) Bukarest, 1901.

Ballagi Aladár (1879) A csíksomlyói szent ferencrendi zárda könyvtára. Magyar Könyvszemle 4. évf. 4–5. sz. 266–267.

Balogh Balázs (főszerk.) (2016) Ethno-lore XXXIII. (Vendégszerkesztők: Mészáros Csaba–Vargyas Gábor)

Balogh Balázs (főszerk.) (2017) Ethno-lore XXXIV. (Vendégszerkesztők: Mészáros Csaba–Vargyas Gábor)

Balogh Elemér–Kerényi Imre (1982) Csíksomlyói passió. Budapest, Helikon Kiadó.

Balogh Júlia (2017) Miért a Duna Televízió? In Csáky Zoltán (szerk.): Volt egyszer egy kék Duna. Történetek, vallomások, tanulmányok a 25. évfordulón. Budapest, Nap Kiadó, 44–48.

Balogh Jolán (1943) Az erdélyi renaissance. Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Intézet.

Balogh Tamás Zoltán (2017) A Székely Gyors és a csíksomlyói zarándokvonatok története. Cívisporta 1. sz. 23–42.

Bándi Vazul (1894) A csíksomlyói róm. kath. főgymnasiumban fennálló „Mária Társulat”. A csíksomlyói róm. kath. Főgymansium értesítője az 1893/94 tanévről. Csíkszereda, Györgyjakab Mártonnál, 1–29.

Bándi Vazul (1901) Zarándoklásunk célja, a csíksomlyói kegyhely ismertetése. In Bálinth János (szerk.): A Bukaresti Szent István Egyesület Emlékkönyve. Bukarest, 24–41.

Bandinus (1648) Marcus Bandinus Marcianopolisi érseknek, Moldva apostoli adminisztrátorának jelentése a Hitterjesztés Szent Kongregációjához egyházlátogatási körútjáról. In Benda Kálmán (szerk.): Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467–1706. I. Budapest, Magyarságkutató Intézet, 1989. 342–422.

Bara Béla (2007) Kiss Elemér, az osztálytárs és a barát. In Borsodi László et al. (szerk.): A Csíkszeredai Márton Áron Gimnázium Évkönyve a 2006–2007. tanévről. Csíkszereda, 17–19.

Bárdi Nándor–Éger György (szerk.) (2017) Magyarok Romániában 1990–2015. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem–L’Harmattan Kiadó.

Bárdi Nándor–Pál Judit (szerk.) (2016) Székelyföld története, I. Kolozsvár–Székelyudvarhely–Budapest, Erdélyi Múzeum-Egyesület–Haáz Rezső Múzeum–Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont.

Barlay Tamás (2017) A csíksomlyói búcsú. In Csáky Zoltán (szerk.): Volt egyszer egy kék Duna. Történetek, vallomások, tanulmányok a 25. évfordulón. Budapest, Nap Kiadó, 62–64.

Barna Gábor (1986) A búcsúvásár. In Szabadfalvi József–Viga Gyula (szerk.): Árucsere és migráció. A 75 éves Gunda Béla professzor tiszteletére Tokajban 1985. október 28–29-én megrendezett tanácskozás anyaga. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 39–50.

Barna Gábor (1990a) Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon. Budapest–Gyoma, Panoráma–Kner.

Barna Gábor (1990b) Tallózás a népi vallásosság európai irodalmában. Helikon Irodalomtudományi Szemle 36. évf. 1. sz. 109–113.

Barna Gábor (1993) Moldvai magyarok a csíksomlyói búcsún. In Halász Péter (szerk.): „Megfog vala apóm szokcor kezemtül…”. Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Budapest, Lakatos Demeter Egyesület, 45–61.

Barna Gábor (1999) Remeték a XVIII. századi egri egyházmegyében. In Benedek Katalin–Csonka-Takács Eszter (szerk.): Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet, 467–476.

Barna Gábor (2001) Búcsújárók. Kölcsönhatások a magyar és más európai vallási kultúrákban. Budapest, Lucidus Kiadó.

Barna Gábor (2003) Egy szent raktár. Szeged, Néprajzi Tanszék.

Barna Gábor (2012) A megújító hagyomány. A hagyomány működése napjaink vallásgyakorlatában. In Landgraf Ildikó–Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Budapest, PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék–MTA BTK Néprajztudományi Intézet–L’Harmattan Kiadó–Könyvpont Kiadó, 623–638.

Barna Gábor (2014) Mária-kegyhelyek. In Vallási néprajzi tanulmányok. Szeged, SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 167–175.

Barna Gábor (szerk.) (1998) Szentemberek – a vallásos élet szervező egyéniségei. Szeged–Budapest, Néprajzi Tanszék–Magyar Néprajzi Társaság.

Barna Gábor (szerk.) (2001) Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. Szeged, Néprajzi Tanszék.

Barna Gábor (szerk.) (2017) Különvonaton. A vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban. Szeged, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport–SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.

Barta Gábor (1986) A XVI. századi erdélyi vallási türelem kérdéséhez. In Kiss Gy. Csaba–Kovács István (szerk.): Hungaro–Polonica. Tanulmányok a magyar–lengyel történelmi és irodalmi kapcsolatok köréből. Emlékkönyv Wacław Felczak 70. születésnapjára. Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézete, 37–43.

Bartalis János (2001) Halálra ítélve. Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány története 1949–1989-ig testvérek vallomása alapján. Déva, Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány.

Bartalis János (szerk.) (2005) Albert atya.Cluj-Napoca, Szent István Erdélyi Ferences Rendtartomány.

Bárth Dániel (2012) Történeti folklorisztika Magyarországon. Előzmények és távlatok. Etnoszkóp 2. évf. 1. sz. 9–21.

Bárth Dániel (2015) Katolikus felvilágosodás és vallási mentalitás. In Smid Bernadett (szerk.): Minden dolgok folytatása. Tanulmányok Deáky Zita 60. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Néprajzi Intézet, 509–523.

Bárth Dániel (2016) A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása. Budapest, Balassi Kiadó.

Bárth Dániel (szerk.) (2013) Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Budapest, ELTE BTK Folklore Tanszék.

Bárth János (1980) Az illancsi tanyák népének hajósi búcsújárása. Népi Kultúra – Népi Társadalom XI–XII. 59–117.

Bárth János (1990) A katolikus magyarság vallásos életének néprajza. In Magyar néprajz nyolc kötetben. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. VII. kötet. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Főszerk. Dömötör Tekla. Budapest, Akadémiai Kiadó, 329–424.

Bárth János (2000) A vígasztaló Napbaöltözött Asszony. Szeged, Agapé Kiadó.

Bárth János (2007) Az eleven székely tizes. A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi tizesek működése a XVII–XX. században. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete.

Bartha Elek (2015) Vallás és etnikum. In Bartha Elek–Keményfi Róbert–Nagy Éva (szek.): Műveltség és hagyomány. Hon- és népismeret pedagógus továbbképzés. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 34–48.

Bednárik János (2018) A csodatévő tölgy őrzői. Trinitárius kéziratok a 18. századi Makkosmáriáról. Budakeszi, Budakeszi Helytörténeti Egyesület.

Beke György (1980) Fölöttünk a havasok. Kolozsvár, Dacia Könyvkiadó.

Beke György (1994) Hadi utak Erdélyben. Kolozsvár, NIS Kiadó.

Bencsik János (2005) Kiengesztelődés. Budapest, Magyar Napló Kiadó–Springer.

Benda Kálmán–Kenéz Győző (1989) Jezsuita jelentés az erdélyi egyházi helyzetről 1650. In A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. VI. kötet. 210–232.

Benedek Domokos (1996) Egy erdélyi ferences San Diego-ban. Kolozsvár.

Benedek Domokos (1998) A kegytemplom karnagya. Valér testvér életútja I–II. Kolozsvár, Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány.

Benedek Domokos (2002) Távlati visszatekintés (1992). In Az erdélyi ferences rendtartomány. II. kötet. Vál., szerk. Sas Péter. Kolozsvár, Erdélyi Ferences Rendtartomány, 211–223.

Benedek Domokos–Pap Leonárd–Fodor György (szerk.) (1995) Schematismus. A Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány története, név- és adattára. Szászváros, Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány.

Benedek Fidél (1944) Csíksomlyó IV. Jenő pápa levelének tükrében. Kolozsvár.

Benedek Fidél (1945) Tatárbetörés Csíkba 1661-ben. Kolozsvár.

Benedek Fidél (2000a) Csíksomlyó. Tanulmányok. Szerk. Sas Péter. Kolozsvár, Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány.

Benedek Fidél (2000b) Csíksomlyó – a pápai bazilika. In Csíksomlyó. Tanulmányok. Szerk. Sas Péter. Kolozsvár, Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 113–121.

Benedek Fidél (2002a) A Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány története. I. rész. (1440–1640). In Az erdélyi ferences rendtartomány. I. kötet. Vál., szerk. Sas Péter. Kolozsvár, Erdélyi Ferences Rendtartomány, 7–205.

Benedek Fidél (2002b) Igaz történelmi beszámoló a Szent István királyról elnevezett erdélyi rendtartományról. Latinból fordította P. Mészáros György. In Az erdélyi ferences rendtartomány. II. kötet. Vál., szerk. Sas Péter. Kolozsvár, Erdélyi Ferences Rendtartomány, 29–87.

Benedek Fidél (2002c) Az erdélyi ferences rendtartomány legfontosabb problémái. In Az erdélyi ferences rendtartomány. II. kötet. Vál., szerk. Sas Péter. Kolozsvár, Erdélyi Ferences Rendtartomány, 187–194.

Benedek Fidél (2002d) Dexteritas et industria fratrum. Ferencesek 25 évi működése alkotásokban. In Az erdélyi ferences rendtartomány. II. kötet. Vál., szerk. Sas Péter. Kolozsvár, Erdélyi Ferences Rendtartomány, 195–203.

Benedek Fidél (2005) Ferences kolostorok. Sajtó alá rendezte Sas Péter. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

Benedek H. János (1998) Turizmus és helyi társadalom. A faluturizmus esélyei Székelyföldön egy konkrét példa tükrében. In Fejős Zoltán (szerk.): A turizmus mint kulturális rendszer. Budapest, Néprajzi Múzeum, 103–110.

Benkő Elek (1998) A székelyek betelepülése Erdélybe. In Történelmünk a Duna medencében. Kolozsvár–Temesvár, Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság–Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület–Ormós Zsigmond Közművelődési Társaság, 50–65.

Benkő Elek–Mende Balázs Gusztáv–Mihály Ferenc–Muckenhaupt Erzsébet (2016) A csíksomlyói középkori kegyszobor a roncsolásmentes vizsgálatok és a történeti kutatások tükrében. In Dáné Veronka–Lupescuné Makó Mária– Sipos Gábor (szerk.): Testimonio litterarum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 17–38.

Berecz Sándor (1986) Zarándokok könyve. Bački Vinogradi, Római Katolikus Plébánia.

Bernard, Russel H. (1988) Research Methods in Cultural Anthropology. Newbury Park, SAGE Publications.

Bibó István (1986) Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. In Válogatott tanulmányok. II. kötet. 1945–1949. Válogatta és az utószót írta Huszár Tibor. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 621–797.

Biczó Gábor (2018) A „Mi” és a „Másik”. Az idegen megértésének tudománytörténeti vázlata az antropológiában a 19. század második felétől napjainkig. Budapest, L’Harmattan Kiadó.

Bicsok Zoltán (2009) Kolostor az ország végén – a csíksomlyói ferencesek kulturális hatása a Székelyföldön. In Csíki olvasókönyv. Szerk. Hermann Gusztáv Mihály–P. Buzogány Árpád. Csíkszereda, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont–Hargita Kiadóhivatal, 68–100.

Bicsok Zoltán (2010) „…hogy az ő jó igyekezete porba ne menne…” A csíksomlyói ferences gimnázium Szent Mihály Arkangyalról nevezett szemináriumára vonatkozó iratok a csíkszeredai levéltár kezelésében (1765–1840). A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VI. 159–184.

Bicsok Zoltán (2011) „…a csík somlyai iskoláknak igazításokra és jobbításokra…” A ferences tanintézmények építkezési munkálataira vonatkozó iratok a csíkszeredai levéltárban (1767–1839). A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII. 73–96.

Bíró A. Zoltán (1992) A regionális identitás kialakításának néhány vonásáról. Regio 3. évf. 4. sz. 61–71.

Bíró A. Zoltán (1997) Hétköznapi humorvilág. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Bíró A. Zoltán (1998) Stratégiák vagy kényszerpályák? Tanulmányok a romániai magyar társadalomról. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Bíró A. Zoltán–Bodó Julianna (1998) A „hargitaiság”. Egy régió kultúraépítési gyakorlatáról. In Bodó Julianna (szerk.): Fényes tegnapunk. Tanulmányok a szocializmus korszakáról. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 195–210.

Bíró Albin–Bíró A. Zoltán (1994) Elszegényedési jelenségek a Csíki-medencében. Hitel, Erdélyi Szemle 1. sz. 21–30.

Bíró Mária (2003) A szociális testvérek a nehéz évek alatt. In Farmati Anna–Gábor Csilla (szerk.): Jelnek állítottalak… Emlékkönyv a Szociális Testvérek Társasága és Romániai Kerülete alapításának 80. évfordulójára. Csíkszereda, Tipographic Könyvkiadó.

Bodeanu, Denisa–Novák Csaba Zoltán (2011) Az elnémult harang. Egy megfigyelés története. Pálfi Géza élete a Securitate irataiban. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Bodó Julianna (szerk.) (1996) Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Bodó Julianna (szerk.) (1998) Fényes tegnapunk. Tanulmányok a szocializmus korszakáról. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Bodó Julianna–Oláh Sándor (szerk.) (1997) Így élünk. Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Bodó Márta–Oláh Zoltán (szerk.) (2019) Ferenc pápa Csíksomlyón. Kolozsvár, Verbum Kiadó.

Borbély Éva (1994) „Fényes vót, úgy rebegett…” Csíkfalusi búcsújárók Csíksomlyón. In Lukács János (szerk.): Változás diákszemmel. A magyar Néprajzszakos Hallgatók II. Nemzetközi Konferenciáján elhangzott előadások. Illyefalva, 1993. okt. 14–18. Kolozsvár, KMDSZ Néprajzi Szakosztálya, 59–62.

Boros Fortunát (1924) A csíksomlyói kegyszobor története. Cluj–Kolozsvár, Szent Bonaventura (új kiadása: Budapest, Nemzeti Örökség Kiadó, 2012).

Boros Fortunát (1943) Csíksomlyó, a kegyhely. Kolozsvár, Szent Bonaventura.

Boros Fortunát (1994) Csíksomlyó, a kegyhely. Csíkszereda, Pallas Akadémia.

Borsodi László–Gergely István–Miklós József (1996) Fehér lovon a székely legendákba. Márton Áron és Csíksomlyó. Csíksomlyó, Csíksomlyói Plébánia.

Borsos Balázs (2017) Sűrű leírás – operacionális modell – hipermediális elemzőkörnyezet. A magyarázat szerepe a néprajztudományban. In Tolcsvay Nagy Gábor (szerk.): Megértés és megértetés. A magyarázat a bölcsészettudományban. Budapest, Gondolat Kiadó, 76–95.

Bosnyák Sándor (1981) A csíksomlyói napvárók. Múzeumi Kurír 36. sz. 30–36.

Bosnyák Sándor (1982) A gyimesvölgyi magyarok hitvilága. In Hoppál Mihály (szerk.): Folklór Archívum 14. Budapest, MTA Néprajzi Kutatócsoport, 68–157.

Botár István (2008a) Csík Árpád-kori településtörténetének kérdései a helynevek és a régészeti adatok fényében. In Hoffmann István–Tóth Valéria: Helytörténeti tanulmányok 3. Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék.

Botár István (2008b A csíksomlyói Szent Péter és Pál-plébániatemplom régészeti kutatása (2002–2005). A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2007–2008. 17–74.

Botár István (2009) Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások Csík középkori templomaiban 2002–2007 között. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó–Csíkszereda Kiadóhivatal.

Botár István (2011) Falvak, szegek, tízesek. Megjegyzések Csík középkori településtörténetének kérdésköréhez. Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII. 11–26.

Botár István (2012) Vármegyei enklávék, magánbirtokok, mezőváros a középkori Csíkban. Székelyföld XVI. évf. 6. sz. 97–118.

Botár István (2014) Árpád-kori településrészlet Csíksomlyón. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 10. 29–46.

Botár István (2019) Anjou-kori pince Csíksomlyón. Acta – Csíki Székely Múzeum Évkönyve 13–14. 9–16.

Bottoni, Stefano (2008) Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története (1952–1960). Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Bottoni, Stefano (2014) Tudományos ördögűzés? Az állambiztonsági múlt emlékezete és feldolgozása az 1989 utáni Romániában. In Horváth Sándor (szerk.): Az ügynök arcai: mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés. Budapest, Libri, 211–232.

Brandt, Juliane (2013) Felekezetiség és modern nemzet a 19. századi Magyarországon. In Lukács Anikó (szerk.): Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség. A 2011. évi győri konferenciájának kötete. Budapest, Hajnal István Kör–Társadalomtörténeti Egyesület, 9–26.

Brauch Magda (összeáll.) (2008) Csíksomlyó hazavár. Antológia. Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat.

Conversi, Daniele (1997) The Basques, the Catalans and Spain. Alternative Routes to Nationalist Mobilisation. London, Hurst & Company.

Czégényi Dóra (1999) Magyar–román interetnikus kapcsolatok vallási vetülete. A román pap alakja egy erdélyi közösség hiedelemrendszerében. In Borbély Éva–Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 29–43.

Czégényi Dóra (2014) A román pap hiedelemköre a magyar népi kultúrában. In A mágikus erejű pap. Szerepek és helyzetek. Válogatta és sajtó alá rendezte Czégényi Dóra. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 331–414.

Csáky Zoltán (szerk.) (2017) Volt egyszer egy kék Duna. Történetek, vallomások, tanulmányok a 25. évfordulón. Budapest, Nap Kiadó.

Csanády András (1994a) Családi gazdálkodás a Homoród-vidéki falvakban. Hitel, Erdélyi Szemle 2. sz. 21–29.

Csanády András (1994b) A Kis-Homoród menti falvak gazdálkodása felmérésének tapasztalatairól. Hitel, Erdélyi Szemle 2. sz. 29–51.

Cseke Péter (1995) Lehet – nem lehet? Kisebbségi létértelmezések (1937–1987). Marosvásárhely, Mentor Könyvek Kiadó.

Cseke Péter–Molnár Gusztáv (vál., szerk.) (1989) Nem lehet. A kisebbségi sors vitája. Budapest, Héttorony Kiadó.

Csibi Norbert–Varga Szabolcs (2015) „Máriát dicsérni hívek jöjjetek”. A máriagyűdi búcsújárás története. Pécs, Pécsi Egyházmegye.

Csiffáry Gergely (2006) Csodaforrások, szentkutak emlékei Heves megyében. Agria (Az Egri Múzeum Évkönyve) 42. 405–423.

Csíksomlyó, pünkösdi búcsú (1998) Szervezési és magatartási útmutató. (A búcsúra kiadott, szerzők, szerkesztők, a kiadás helye és kiadó nélküli képes füzet 16 oldalon.) Újabb kiadások: 2001, 2004, 2005.

Csoma Zsigmond (1988) Moldvai csángó magyarok. Budapest, Corvina Kiadó.

Csukovits Anita (2007) Vásár és vásárlás, avagy hogyan éltünk a lehetőséggel (Kettőn áll a vásár). In Fejős Zoltán–Frazon Zsófia (szerk.): Pillanatképek a mából. A kortárs kultúra múzeumi feldolgozása. Budapest, Néprajzi Múzeum, 43–47.

Csukovits Anita (szerk.) (2006) „Kettőn áll a vásár…” Igény- és készletváltozás a váci vásárok országos – állat- és kirakodóvásár, búcsúvásár, népművészeti kirakodóvásár – árukínálatában. A Tragor Ignác Múzeum kiállítása. Vác, Vác Város Önkormányzata.

Csukovits Enikő (2003) Középkori magyar zarándokok. Budapest, História–MTA Történettudományi Intézete.

Daczó Árpád Lukács HD P. Daczó Lukács háztörténeti feljegyzései. Kézirat a Kriza János Néprajzi Társaság Archívumában, jelzet: P56-LJ. (Másolata tulajdonomban.)

Daczó Árpád Lukács (1980) A gyimesi Babba Mária. In Faragó József–Kós Károly (szerk.): Népismereti Dolgozatok. Bukarest, Kriterion Kiadó, 231–239.

Daczó Árpád Lukács (1991) Népünk hitvilága. h. n., k. n. [Kolozsvár, Gloria Nyomda].

Daczó Árpád Lukács (1997) Napkelte-nézés Csíksomlyón. In Népi vallásosság a Kárpát-medencében II. Szerk. S. Lackovits Emőke. Veszprém–Debrecen, 168–173.

Daczó Árpád Lukács (2000) Csíksomlyó titka. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

Daczó Árpád Lukács (2003) Hosszú utak megszomorodának… Archaikus népi imádságok, ráolvasók, szentes énekek Erdélyből és Moldvából. Sajtó alá rendezte Takács György. Budapest, Magyar Napló Kiadó.

Daczó Árpád Lukács (2010) Csíksomlyó ragyogása. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

Daczó Árpád Lukács (2013) Daczó Árpád (P. Lukács OFM) élete, naplói, levelezése és más feljegyzések alapján. Sajtó alá rendezte Kozma Mária. h. n., k. n. [Csíkszereda].

Daniel, Krystyna–Durham, W. Cole  (1997) A vallási azonosságtudat mint a nemzeti identitás összetevője. Fundamentum 1. évf. 2. sz. 5–18.

Darvas Lóránt (2011) A csíksomlyói Salvator- és Passió-kápolnák régészeti kutatása. Csíki Székely Múzeum Évkönyve VII. 33–49.

Darvas-Kozma József (2011) A csíksomlyói búcsú eredettörténete. h. n. [Csíkszereda].

Demeter Csanád (2008) A szocialista fesztiválok megyénkben. Örökségünk 2. évf. 1. sz. 14–15.

Demeter Csanád (2012) Hogyan ünnepeltek a szocializmusban a Hargita lábainál? Itthon / Transindex portál, (2012. március 24. (http://itthon.transindex.ro/?cikk=16910)

Dénesi Tamás (2001) Remeték a veszprémi egyházmegye területén a XVIII. században. In S. Lackovits Emőke–Mészáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5. Konferencia Pápán 1999. június 22–24. Veszprém, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 79–111.

Dénesi Tamás (2005) Ferences harmadrendi remeték a veszprémi egyházmegyében a XVIII. században. In Őze Sándor–Medgyesy S. Norbert (szerk.): A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Budapest–Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK–METEM, 323–339.

Déri Balázs (szerk.) (2013) Conversio. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2011. szeptember 22–23-án tartott vallástudományi konferencia előadásai. Budapest, ELTE BTK Vallástudományi Központ.

Detrichné Török Zsuzsa (1990) Kultúra és szakralitás a moldvai csángóknál. Szociológia 1990. 3–4. sz. 223–237.

Dezső László–Muckenhaupt Erzsébet–P. Urbán Erik (2014) Csíksomlyó képes album. Csíksomlyó, Csíksomlyói Ferences Rendház. https://doi.org/10.15170/PAAA.2014.01.01.12

Diós István (ford.) (2000) A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek. Budapest, Szent István Társulat.

Diós István (főszerk.) (1993–2014) Magyar katolikus lexikon. I–XVII. kötet. Budapest, Szent István Társulat.

Diószegi László–R. Süle Andrea (1990) Hetven év. A romániai magyarság története 1919–1989. Budapest, Magyarságkutató Intézet.

Dominus Dei Decorem… (1968) Decretum de titulo Basilicae Minoris. Acta Apostolicae Sedis 60 (1968) 536–539. Lásd https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-60-1968-ocr.pdf (letöltve: 2021. október 10.)

Domokos György (ford.) (2005) A népi jámborság és liturgia direktóriuma: alapelvek és iránymutatók. Budapest, Szent István Társulat

Domokos Pál Péter (1940) Adalékok Moldva történetéhez. Cluj–Kolozsvár.

Domokos Pál Péter (1979) „Édes hazámnak akartam szolgálni”. Budapest, Szent István Társulat.

Domokos Pál Péter (1987) A moldvai magyarság. Budapest, Magvető Kiadó.

Domokos Pál Péter (1988) Az én Erdélyem. Domokos Pál Péter elmondja életét. Szerk. Balogh Júlia. Budapest, Vita Kiadó.

Domokos Pál Péter (1989) Rendületlenül… Márton Áron, Erdély püspöke. Szerk. Hídvégi Máté. Budapest, Eötvös Kiadó–Szent Gellért Egyházi Kiadó.

Domokos Pál Péter (1991) Pünkösdi búcsú Csíksomlyón. Honismeret XXI. évf. 2. sz. 34–36.

Eade, John é.n. Marian Pilgrimage and Popular Piety. https://www.academia.edu/29921809/Marian_Pilgrimage_and_Popular_Piety (letöltve: 2020. január 15.).

Éger György–Langer, Josef (2001) (szerk.) Határ, régió, etnikumok Közép-Európában. Budapest, Osiris Kiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely.

Egészen szép vagy, csíksomlyói Szűz Anyánk. (2015) Csíksomlyói fotóalbum Csaba testvér imáival és elmélkedéseivel. h. n. [Budapest], Dévai Szent Ferenc Kiadó.

Egészen szép vagy, Mária. (2009) Csíksomlyói búcsús szentbeszédek. A szentbeszédeket gondozta Fr. Laczkó Dávid-Anaklét OFM. Gyergyószentmiklós, Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány.

Egyed Emese (1990) Szép Szűz Máriska sír. Helikon I. évf. 24. sz. (június 15.) 1, 3.

Előd István (1983) Katolikus dogmatika. Budapest, Szent István Társulat.

Erdélyi Zsuzsanna (1976) Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Budapest, Gondolat Kiadó.

Erdélyi Zsuzsanna (1988) Archaikus népi imádságok. In Paládi-Kovács Attila (főszerk.) Magyar Néprajz V. Népköltészet. Főszerk. Vargyas Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó, 692–748.

Erdő Péter (szerk., ford., magyarázatok) (1997) Az egyházi törvénykönyv. Budapest, Szent István Társulat.

Eriksen, Thomas Hylland (2008) Etnicitás és nacionalizmus. Antropológiai megközelítések. Budapest–Pécs, Gondolat Kiadó–PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.

Erm, Siiri (2010) Palverändurid tänapäeva Csíksomlyó frantsiskaanide kirikus ja nende suhe neitsi Maarjasse [Csíksomlyói zarándoklatok és a Szűz Mária-kultusz]. Szakdolgozat a Tartui Egyetem Bölcsészkarának finnugor szakján. http://www.murre.ut.ee (letöltve: 2020. január 31).

Erős Ferenc (1995) Identitás és modernizáció. In Kapitány Gábor–Kapitány Ágnes (szerk.): Jelbeszéd az életünk. A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 423–431.

Erős Ferenc (szerk.) (1996) Azonosság és különbözőség. Tanulmányok az identitásról. Budapest, Scientia Humana.

Erős Ferenc Modeszt (1852) A Szűz Mária képe és pünkösdi gyűlekezet Csik-Somlyón. Brassó, Römer és Kamner.

Esterházy Pál (1696) Mennyei korona… az az egész világon levő Csudálatos Boldogságos Szűz Képeinek Rövideden föl tet Eredeti… Nagyszombat.

Esterházy Pál (1994) Az egész világon levő Csudálatos Boldogságos Szűz Képeinek Rövideden föl tet Eredeti… (A fakszimile szöveget közzéteszi Kőszeghy Péter, a kísérőtanulmányt írta Knapp Éva–Tüskés Gábor) Budapest, Balassi Kiadó (eredeti: Nagyszombat, 1690).

Etédi Gedő János (1843) Székely szokások. In Paládi-Kovács Attila (szerk.): Magyar tájak néprajzi felfedezői. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1985. 332–361.

Faragó József (1996) A csíksomlyói pünkösdi búcsú. Hitel 9. évf. 2. sz. 72–79.

Farbaky Péter–Serfőző Szabolcs (szerk.) (2004) Mariazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum.

Fáy Zoltán (2011) Nagypéntek, húsvétok, pünkösdök. A csíksomlyói misztériumdrámák háromszáz éve. Magyar Szemle XX. évf. 9–10. sz. 161–167.

Fedeles Tamás (2015) „Isten nevében utazunk”. Zarándokok, búcsújárás, kegyhelyek a középkorban. Pécs, Kronosz Kiadó.

Fehér Gyöngyvér Rozália (2016) A zarándoklat lett az életem – a Mária-út az álmom. Interjú Dr. Szabó Tamással. Szín 17. évf. 5. sz. 28–31.

Feischmidt, Margit (2008) The Hungarian Transylvania: symbolic reconstruction of lost territories. Hungarian Studies. A Journal of the International Association for Hungarian Studies and Balassi Institute 22. évf. 1–2. sz. 119–133. https://doi.org/10.1556/HStud.22.2008.1-2.9  

Fejes Ildikó (2018) A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban. Csíkszereda, Státus Kiadó.

Fejős Zoltán (szerk.) (1998) A turizmus mint kulturális rendszer. Tanulmányok. Budapest, Néprajzi Múzeum.

Fél Edit (1991) A saját kultúrájában kutató etnológus. Ethnographia 102. évf. 1–8.

Fél Edit–Hofer Tamás (2010) „Mi, korrekt parasztok…” Hagyományos élet Átányon. Budapest, Korall.

Fél Edit–Hofer Tamás (2016) Az átányi parasztember szerszámai. Budapest, Méry Ratio Kiadó.

Ferencz Imre (szerk.) (1997) Történetek a fogságból. Hatvan székely hadifogoly. Csíkszereda, Státus Könyvkiadó.

Ferenczi Sándor (2009) A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára. Budapest–Kolozsvár, Szent István Társulat–Verbum Kiadó.

Filepné Kovács Krisztina (szerk.) (2012) A Mária Út hálózat és kialakítása. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem.

Fodor Sándor (1979) Tíz üveg borvíz. Tűnődés séta közben. Bukarest, Kriterion Kiadó.

Fodor Sándor (1991) A csíksomlyói ferences könyvtár kincseiről. Csíkszereda, Syrinx.

Foster, George McClelland (1979) Tzintzuntzan. Mexican peasants in a changing world. New York, Elsevier.

Foster, George McClelland–Scudder, Thayer–Colson, Elisabeth–Kemper, Robert V. (eds.) (1979) Long-term field research in social anthropology. New York, Academic Press.

Fosztó László (1999) Csíksomlyó és Barát. In Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Budapest, Teleki László Alapítvány, 103–111.

Frauhammer Krisztina (1999) Levelek Máriához. A máriakálnoki kegyhely vendégkönyve. Szeged, JATE Néprajzi Tanszék.

Frauhammer Krisztina (2012) Írásba foglalt vágyak és imák. Magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzése. Szeged, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.

Frauhammer Krisztina (2014) Egy öltöztetett Mária-szobor titkai. In Gyöngyössy Orsolya–Limbacher Gábor (szerk.): Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében: Tanulmánykötet a 90 esztendős Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 82–96.

Frisnyák, Zsuzsa (2017) Kéjutazók és zarándokvonatok. A vasúthasználat kultúrája és szokásai a 19. században. In Barna Gábor–Gyöngyössy Orsolya (szerk.): Különvonaton. A vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban. Szeged, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék–MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 11–26.

Füredi Zoltán (2004) Busójárás, az élő rítus. In Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. Tudományos konferencia Marcaliban, 2002. május 13–15. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 315–357.

Gaál Károly  (2009) Az andocsi Mária gyermekei. Adatok az andocsi búcsújáróhely néprajzához. Doktori értekezés 1946. Szerk. Barna Gábor. Szeged, Szegedi Tudományegyetem BTK, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.

Gagyi József (1990) Kegyhely és ünnepe. Csíksomlyó – Pünkösd. Művelődés XXXIX. évf. 6–7. sz. 3–11.

Gagyi József (1994) Hagyományteremtés, -ápolás, -rombolás. (Csíksomlyói Búcsú – 1994.) Művelődés XLVI. (XLIII.) [XLVII.!] évf. 9. sz. 35–36.

Gagyi József (1997) Passio Domini nostri Jesu Christi, Csíksomlyó 1997. Művelődés L. évf. 10. sz. 1997. október, 8–9.

Gagyi József (2003) 1949-es jelentés az ellenségről. Magyar Kisebbség Új sorozat, VIII. évf. 2–3. (28–29.) sz. 185–197.

Gagyi József (2004) A krízis éve a Székelyföldön 1949. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Gagyi József (2005) Magyar Autonóm Tartomány: egy centralizációs kísérlet. Hatalom, értelmiségiek, társadalom. In Bárdi Nándor (szerk.): Autonóm magyarok? Székelyföld változása az „ötvenes” években. Tanulmányok. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 398–420.

Gagyi József (2009) Fejezetek Románia 20. századi társadalomtörténetéhez. Marosvásárhely, Mentor Könyvek Kiadó.

Gagyi Katinka (2009) A kommunista államvezetés fellépései a felekezeti oktatással szemben. Magiszter 2009. nyár 68–74.

Gál Ferenc‒Erdő Péter (1996) Búcsú. In Diós (főszerk.) 1993‒2014, II. kötet. 59–61.

Garda Dezső (2012) A kastély árnyékában. Gyergyószárhegy története 1849-ig. Csíkszereda, Státus Kiadó.

Gazda Enikő–Benedek H. Erika (1997) Pusztinaiak csíksomlyói búcsújárása 1993-ban. In Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Szerk. Pozsony Ferenc. Kolozsvár, KJNT, 259–285.

Geertz, Clifford (1994) Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez. In Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Vál., szerk. Niedermüller Péter. Budapest, Osiris Kiadó, 170–199.

Gereben Ferenc–Tomka Miklós (2000) Vallásosság és nemzettudat. Vizsgálódások Erdélyben. Budapest, Kerkai Jenő Egyházszociológiai Intézet.

Giczi Johanna–Sik Endre (2004) A települések kapcsolati tőkéjének egy típusa: a testvértelepülések. Szociológiai Szemle 14. 34–54.

Glósz Miksa (1884) A csíksomlyói Szent Ferencz-rendi szerzetesek nyomdájában az 1662–1884-dik évig megjelent könyvek és egyéb nyomtatványok teljes czímtára. Csik Somlyón, a zárda betűivel.

Godó Mihály SJ (2002) Önéletrajz. Kolozsvár, Glória Kiadó.

Gordán Edina (2019) A dési ferences rendház könyvtárának régi állománya. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ.

Gyárfás Piroska (1975) Beszámoló a pünkösdi nagybúcsúról. Szolgálat 27. sz. 57–59.

Gyöngyössy Orsolya (2014) Plébánia és társadalom. A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. Szeged, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.

Györffi Pál (1989) Az Erdélyi Ferences Kusztódia története. Latinból fordította és a bevezetést írta Domokos Pál Péter. Budapest, k. n.

Győrfy Eszter (2012) Csodák és csodatörténetek a szőkefalvi kegyhelyen. In Pócs Éva (szerk.): Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallásos életéről. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 75–229.

Hajdu Demeter Dénes (1984) A Vigilia beszélgetése Domokos Pál Péterrel. Vigilia 49. évf. 8. sz. 615–625.

Halász Péter (2000) A Lakatos Demeter Egyesület tíz esztendeje. Honismeret 28. évf. 1. sz. 69–75.

Harangozó Imre (1990) Radna fényes csillaga. A máriaradnai búcsújárásról és az újkígyósiak Radna-járásáról. Újkígyós, szerzői kiadás.

Harangozó Imre (2001) „Jertek kössünk Máriának szűzfejére koszorút…” A csíksomlyói búcsújárásról. Turán IV. évf. 3. sz. 79–85.

Harangozó Imre (2003) Jézushágón. A csíksomlyói búcsújárásról és a kegyhely történetéről. Kárpátia III. évf. 7. sz. (2003. július) 39–44.

HD–CC Historia Domus Conventus Csíksomlyóiensis ab anno 1979–2004. (A csíksomlyói rendház háztörténete.) Kézirat a csíksomlyói ferences rendházban.

HD–St A Szent Istvánról Nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány Historia Domusa 1991–1998. Kézirat, a kolozsvári ferences rendház tulajdonában.

Hencz Hilda (2009) Magyarok román világban. A Kárpátokon kívüli román térségben élő magyarok és a bukaresti magyar sajtó, 1860–1941. Bukarest, Carosom ’94 Srl.

Hencz Hilda (2016) Magyar Bukarest. Ford. János András. Budapest, Magyar Napló Kiadó.

Harangozó Imre (2000a Nagyboldogasszony virrasztása. A Karancs-hegyi búcsú. Egy terepmunka jegyzetei, 1951–1952. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszék.

Harangozó Imre (2000b A győri vérrel könnyező Szűzanya kultusztörténete. Szeged, JATE Néprajzi Tanszék.

Harangozó Imre (2001) Népi Mária-tiszteletünk teológus szemmel. In Barna Gábor (szerk.): A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete. Szeged, Néprajzi Tanszék, 28–40.

Harangozó Imre (2011) A magyarok Máriája. Budapest, Szent István Társulat.

„Hívei” (1982) Écsy László János ferences főatya (1919–1982). Szolgálat 55. 101–103.

Hofer, Tamás (1979) Hungarian ethnographers in a Hungarian village. In FOSTER, George M. et al. (eds.): Long-term field research in social anthropology. New York, Academic Press, 85–101.

Hoi-Yan, Gabriel Chow (2003) Basilicas. Historical and Canonical Development. Toronto, St. Augustine’s Seminary. http://www.gcatholic.org/basilicas/bas001-excerpts.pdf (letöltve: 2017. november 20.).

Horváth István (2016) Jakab-hegyi remeték élete a 18. században. In Sarbak Gábor (szerk.): Pálosaink és Pécs. Budapest, Szent István Társulat, 81–91.

Hunfalvy János–Rohbock Lajos (1864) Magyarország és Erdély eredeti képekben. Darmstadt.

Hunya Gábor (szerk.) (1990) Románia, 1944–1990. Gazdaság- és politikatörténet. Budapest, Atlantisz Kiadó.

Huszár Andrea Magdolna–Magyar Zoltán (2021) „Ott, ahol a szeretet születik…” Daczó Árpád Lukács 100. Ünnepi írások. Visegrád, Tündér Ilona Népmese Egyesület.

Iancu Laura (2011) Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban. Budapest, Lucidus Kiadó.

Iancu Laura (2013) Vallás Magyarfaluban. Néprajzi monográfia. Budapest, Balassi Kiadó.

Iancu Laura (2017 Peremlétben. Tanulmányok a moldvai magyarok vallásoságáról. Budapest, Lucidus Kiadó.

Illés Anna (2015) Hagyomány, vallás, identitás: Néprajzi közelítések az újtáltosság jelensége felé. In Povedák István–Hubbes László (szerk.): Már a múlt sem régi… Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. Szeged, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 223–235.

Ilyés Zoltán (2008) Mezsgyevilágok. Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében. Budapest, Lucidus Kiadó.

Ilyés Zoltán (2013) A gyimesbükki „ezeréves határ” politikai instrumentalizálása. ANTROPORT.HU (TÉL) 1–15.

Ilyés Zoltán (2014a) Az emlékezés és a turisztikai élmény nemzetiesítése. In Feischmidt Margit (szerk.): Nemzet a mindennapokban. Az újnacionalizmus populáris kultúrája. Budapest, L’Harmattan Kiadó–MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 290–340.

Ilyés Zoltán (2014b) A nemzetiesítés néprajza/antropológiája. Kutatástörténeti vázlat. Regio 22. évf. 2. sz. 66–113. https://doi.org/10.17355/rkkpt.v22i2.25

Ilyés Sándor–Peti Lehel–Pozsony Ferenc (szerk.) (2010) Moldvai csángók 1990–2010. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság.

Imets Fülöp Jákó (1890) Dr. Haynald Lajos és a csíksomlyói iskolák. In A csíksomlyói róm. kath. főgymnasium értesítője az 1889–90. tanévről. Csíkszereda, 3–61.

Indulgentiarum… (1967) Indulgentiarum doctrina. VI. Pál pápa apostoli konstitúciója a búcsúkról. https://www.vatican.va/content/paul-vi/hu/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_01011967_indulgentiarum-doctrina.html (letöltve: 2021. október 10.)

International and National Shrines. http://www.gcatholic.org/churches/shrine.htm (letöltve: 2019. január 12.).

Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom (1991) Búcsújárók könyve. Balassagyarmat, Novitas-B. Kiadó.

István Lajos (1994) Jeles napok Korondon. In Kós Károly–Faragó József (szerk.): Népismereti dolgozatok Bukarest, Kriterion Kiadó, 228–250.

Ivancsó István (1996) „Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!” Az Akatiszthosz hümnosz. Nyíregyháza, Örökségünk Kiadó.

Ivancsó István (szerk.) (2005) „Téged jöttünk köszönteni”. A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia anyaga. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola.

Jakab Albert Zsolt–Peti Lehel (2005) A kettős állampolgárság kudarcának rituális válaszreakciói a nyilvánosságban. Székelyföld 9. évf. 12. sz. 107–124.

Jakab Gábor (szerk.) (2009) Húsz éve „szabadon” Csíksomlyón. Pünkösdi búcsúk 1990 és 2009 között. Kolozsvár, Verbum Kiadó.

Jáki Sándor Teodóz (2002) Csángókról, igaz tudósítások. Budapest, Való Világ Alapítvány.

Jakubinyi György (2005) A szentek nyomában Erdélyben. Gyulafehérvár, Gloria Kiadó.

Jánossy Alíz (2011) Tizennyolc év a kereszt alatt. A Gyulafehérvári Érsekség portálja: https://ersekseg.ro/ro/node/2807 (letöltve: 2022. augusztus 9.).

Jordánszky Elek (1988) Magyar Országban ’s az ahoz tartozó Részekben lévő bóldogságos Szűz Mária kegyelem’ Képeinek rövid leírása. Utószó: Knapp Éva–Tüskés Gábor. Budapest, Akadémiai Kiadó. (Eredeti: Posonban, Belnay örököseinek betűivel, 1836.)

  1. Lengyel, Zsolt (1987) Katolischer Glaube und ungarische Muttersprache. Zur Wallfahrt in Csíksomlyó. In Ungarn-Jahrbuch. Band 15. München, Verlag Ungarisches Institut, 210–218.
  2. Lengyel, Zsolt (1990) Hozzászólás a csíksomlyói búcsú kérdéséhez. Új Erdélyi Múzeum LII/1–4. 74–82. és Művelődés XL/2–3. 14–18.

Kádár Kincső (2009) „Hát úgy van, hogy én látom bentről, hogy kivel kell találkozni…” Közösségi normák és egyéni hivatástudat összeütközése a csíksomlyói remete életében. Szakdolgozat (irányító tanár Tánczos Vilmos). Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet.

Kádár Kincső (2011) Közösségi normák és egyéni hivatástudat a csíksomlyói remete életében. Csíki Székely Múzeum Évkönyve VII. 231–262.

Kálmán Mária é. n. Kerényi Imre: Csíksomlyói passió, 1981. PHILTER (A magyar színháztörténet elmúlt évtizedeinek kánonja) http://www.philther.hu/link/play/csiksomlyoi-passio/ (letöltve: 2019. január 30.).

Kálmán Peregrin (2010) Mátraverebély-Szentkút, Magyarország nemzeti kegyhelye. Salgótarján, Nógrád Megye Önkormányzata.

Kálmán Peregrin–Sulyok Miklós–Várnai Jakab (2012) A Klérus Kongregáció levele a zarándokhelyek vezetőihez. Praeconia 7. évf. 1. sz. 84–92.

Kamarás István (2008) Vallásosság, habitus, ízlés (kutatási jelentés). Budapest, Loisir Kiadó.

Kapitány Gábor–Kapitány Ágnes (2002) Magyarságszimbólumok. Budapest, Európai Folklór Intézet.

Kardos László (1969) Egyház és vallásos élet egy mai faluban. Bakonycsernye, 1965. Budapest, Kossuth Kiadó.

Kardos László–Szigeti Jenő (1988) Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. Budapest, Magvető Kiadó.

KEK (2020) A Katolikus Egyház Katekizmusa. A latin mintakiadás fordítása. Ford. Diós István. Budapest, Szent István Társulat.

Kelemen Katalin é. n. [1990] Csíksomlyó bibliográfia. Csíkszereda, Megyei Könyvtár.

Keller Krisztina–Berkesné Rodek Nóra (2017) A testvértelepülési kapcsolatok együttműködési területei és finanszírozási háttere Magyarországon. Comitatus. XXVII. 3. 16–20.

Keményfi Róbert (2004) Földrajzi szemlélet a néprajztudományban: etnikai és felekezeti terek, kontaktzónák elemzési lehetőségei. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó.

Keöpeczi Sebestyén József (1929) A középkori nyugati műveltség legkeletibb határai. In Csutak Vilmos (szerk.): Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 371–401. https://doi.org/10.36240/etf-019

Keresztesné Várhelyi Ilona (1991) „Fáradságunk nem szántuk nevedért”. (Csíksomlyó 1991 pünkösdjén). In Csokonai Kalendárium. 1991/1992. Szerk. Keresztesné Várhelyi Ilona. Debrecen, Csokonai Kiadóvállalat, 287–288.

Kerny Terézia–Serfőző Szabolcs (2004) Nagy Lajos „törökök” elleni csatája. Egy legendakonstrukció eredete. In Farbaky Péter–Serfőző Szabolcs (szerk.): Mariazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 47–60.

Keszeg Vilmos (1996) A román pap és hiedelemköre a mezőségi folklórban. Ethnographia CVII. évf. 1–2. sz. 335–369.

Keszeg Vilmos (2002) Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok. Kolozsvár, KOMP-PRESS–Korunk Baráti Társaság.

Keszeg Vilmos (2006) A történetmondás antropológiája. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék.

Keszeg Vilmos–Peti Lehel–Pócs Éva (szerk.) (2009) Álmok és látomások a 20–21. századból I. Budapest, L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.

Kiss Barnabás OFM (1988) Jubileumi zarándoklat Szent István király halálának 950. évfordulóján 1988. szeptember 1. Youngstown, Katolikus Magyarok Vasárnapja.

Kiss Dénes (2017) Egyházak és vallási élet. In Bárdi Nándor–Éger György (szerk.): Magyarok Romániában 1990–2015. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem–L’Harmattan Kiadó, 375–395.

Kiss Tamás (2017a) Demográfiai és makrotársadalmi folyamatok. In Bárdi Nándor–Éger György (szerk.): Magyarok Romániában 1990–2015. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem–L’Harmattan Kiadó, 129–183.

Kiss Tamás (2017b) Médiaszerkezet, médiafogyasztás a 21. század második évtizedében. In Bárdi Nándor–Éger György (szerk.): Magyarok Romániában 1990–2015. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem–L’Harmattan Kiadó, 408–425.

Kiss Tamás–Toró Tibor–Székely István Gergő (2017) Erdélyi magyarok: kisebbség, politikai közösség vagy diaszpóra? In Bárdi Nándor–Éger György (szerk.): Magyarok Romániában 1990–2015. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem–L’Harmattan Kiadó, 277–340.

Knapp Éva–Tüskés Gábor (1999) Egy XVII. századi elbeszélésgyűjtemény: az első máriavölgyi mirákulumos könyv és irodalmi utóélete. Irodalomtörténet 80. évf. 3. sz. 380–397.

Koch Antal (1880) Az erdélyi földrengések összeállítása. Orvos-Természettudományi Értesítő III. Népszerű Előadások 5. évf. 2. köt. 2. füzet 108–112.

Kóka Rozália (1984) A csíksomlyói csodák. Vigilia 49. évf. 8. sz. 625–627.

Kóka Rozália (közreadja) (2006) „Bételjesítem Isten akaratját…” A lészpedi szent leány látomásai. Budapest, L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológiai Tanszék.

Kolcsár Ágoston (2008) Búcsújárók énekeskönyve. 3., jav. és bőv. kiadás. Csíksomlyó, k. n.

Koltay Gábor (1984) István, a király. Budapest, Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat.

Koltay Gábor (szerk.) (2008) István, a király, 1983–2008. Emlékkönyv az ősbemutató 25. évfordulójára. Budapest, Szabad Tér.

Komáromi Sándor (2006) A csíksomlyói búcsú vallási és etnikai vonatkozásai. Kisebbségkutatás 14. évf. 1. sz. 158–159.

Korpics Márta (2014) A szakrális kommunikáció színterei. A zarándoklat. Budapest, Typotex Kiadó.

Korzenszky Richárd (2008) A vallási turizmusról. Honismeret 36. évf. 1. sz. 34–37.

Kovách Géza (1996) Magyar élet Bukarestben a XIX. század második felében. In Kovách Géza (szerk.): Magyar élet a régi Bukarestben. Levelestár a XIX. század második feléből. Budapest, ELTE BTK, 7–35.

Kovács Zsuzsanna (2010) Az erdélyi magyar fiatalok nemzeti identitásának kulturális és tárgyiasult elemei. [ME.doc] [sic!] V. évf. 1. sz. 97–104.

Köpeczi Béla (1988) Kitekintés: Erdély útja 1918) után. In Szász Zoltán (szerk.): Erdély története. III. kötet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1733–1778.

Krajsovszky Gábor (2008) Legyőzetve is Ő győzött! Szemelvények Mindszenty József bíboros írásaiból és beszédeiből. Budapest, Hittel a Nemzetért Alapítvány.

Kristó Tibor (szerk.) (1999) Kuláksors. Székely kulákok történetei. Csíkszereda, Státus Könyvkiadó.

Kuminetz Géza (2012) Klerikusok könyve. I. Szent szolgálattevők, vagyis klerikusok a katolikus egyházban. Budapest, Szent István Társulat.

Kupa László (szerk.) (2008) Vallás és etnikum Közép-Európában. Pécs, B and D Stúdió.

Kurečić, Zvonimir (2004) Majka Božja Bistrička. Hrvatsko nacionalno Marijino svetište. Zagreb, Turistička naklada. Idézi: http://www.bucsujaras.hu/mariabeszterce/tortenet.htm (letöltve: 2019. május 31.).

Kuszálik Péter (2001) A romániai magyar sajtó 1989 után. Budapest–Kolozsvár, Teleki László Alapítvány–EME.

Kürti, László (2001) The Remote Borderland. Transylvania in the Hungarian Imagination. New York, State University of New York Press.

Ladó Ágota (2015) Alpár Ignác Csíkszeredában. Az Erdélyi Római Katolikus Státus csíkszeredai főgimnáziumának tervezéséről. Korunk 26. évf. 1. sz. 70–75.

Lajos Veronika (2015) Mozgásban a világ. A több színterű etnográfia (multi-sited ethnography) kérdése. In Jakab Albert Zsolt–Kinda István (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság–Szabadtéri Néprajzi Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum, 163–172.

Lammel Annamária–Nagy Ilona (1985) Parasztbiblia. Magyar népi biblikus történetek. Budapest, Gondolat Könyvkiadó.

Landgraf Ildikó–Nagy Zoltán (szerk.) (2012) Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Pécs–Budapest, PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék–MTA BTK Néprajztudományi Intézet–L’Harmattan Kiadó.

László János (1999) Társas élmény és utalás (Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata; Mérei Ferenc: Lélektani napló). BUKSZ 11. évf. 1. sz. 70–73.

Lengyel Ágnes–Limbacher Gábor (1997) Népi vallásosság a Palócföldön. Balassagyarmat, Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, szerzők kiadása.

Léstyán Ferenc (1991) Az erdélyi római katolikus püspökség a kommunista rendszer első évei alatt. Regio 2. évf. 3. sz. 118–130.

Léstyán Ferenc (1996) Megszentelt kövek. A középkori erdélyi püspökség templomai. Kolozsvár, Gloria Kiadó.

Léstyán Ferenc (2003) Erdélyi Szibéria. Gyulafehérvár, Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség.

Levelező (1975) Szolgálat 25. sz. 79–80. https://doi.org/10.1016/S0021-5198(19)65515-0

Levelező (1977) Szolgálat 33. sz. 86. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bmb.a071403

Levelező (1978) Szolgálat 40. sz. 90–91.

Losonczy, Anne (2009) Pilgrims of the “Fatherland”: Emblems and Religious Rituals in the Construction of an Inter-Patriotic Space between Hungary and Transylvania. History and Anthropology Vol. 20. No. 3. 265–280. https://doi.org/10.1080/02757200903112602

Losteiner Leonárd (1777) Cronologia Topographico-Chronographica seu sub specie annuae felicitatis et calamitatis Provinciae Transylvanicae et Siculiae Descriptio pervetusti monasterii Csík-Somlyóviensis ad Beatam Virginam Visitantem etc. Kolozsvár, 1777. Kézirat a Csíksomlyói Ferences Rendházban: A V 7/5254.

Losteiner Leonárd (1790 után) Theatrum Orbis Christiani Hungarico–Transylvanicum in tres aeatetes videlicet legis naturae, legis scriptae, et leges evangelicae divisum, statum sacrum et profanum, ac praecipuos eventus universi in paralellis lineis ab urbe condito usque ad annum MCCCXC exhibiens… Kézirat Budapesten, OSZK Fol. Lat. 402.

Loustau, Marc Roscoe (2015) Devotions of Desire: Changing People, Changing Gods at a Transylvanian Pilgrimage Site. Doctoral dissertation, Harvard Divinity School. https://dash.harvard.edu/handle/1/15821961 (letöltve: 2022.július 30.)

Lovász, Irén (1993) Religion and Revolution. A Hungarian Pilgrimage in Roumania. In Luther, Martin (ed.): Religious Transformations and Sociopolitical Change. Eastern Europe and Latin America. New York–Berlin, Mouton de Gruyter, 127–140.

Lovász, Irén (2002) Szakrális kommunikáció. Budapest, L’Harmattan Kiadó.

Lovei, Zsofia (2015) The Vehicle of Pilgrimage. Spanning the Geographical and Ideological Horizons of the Way of Mary through Mariazell to Csíksomlyó. Saeculum Journal Vol. 10. No. 1. 46–63.

Magyar Zoltán (1994) Vallás és etnikum kapcsolata egy moldvai csángó faluban. Néprajzi Látóhatár III. évf. 1–2. sz. 75–84.

Magyar Zoltán (2016) A csíksomlyói kegyhely legendaköre. Ethnographia 127. évf. 2. sz. 212–225.

Magyari Tivadar (2000) A romániai magyar média. Médiakutató 1. sz. 95–107.

Magyari Tivadar (2005) Gyorsjelentés az erdélyi magyarok médiahasználatáról. Erdélyi Társadalom III. évf. 1. sz. 151–170. https://doi.org/10.17177/77171.48

Magyari Tivadar (2017) Az erdélyi magyarok nyilvánosságának általános jegyei. In Bárdi Nándor–Éger György (szerk.): Magyarok Romániában 1990–2015. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem–L’Harmattan Kiadó, 397–407.

Magyari Tivadar–Veres Valér (1998) A Duna Televízió erdélyi közönsége. Audiencia-elemzés kérdőíves kutatás alapján. Budapest, Hungária Televízió Közalapítvány.

Margry, Peter Jan (2020) On Scholarly Misconduct and Fraud, and What We Can Learn from It. Ethnologia Europaea 49 (2), 133–144. https://doi.org/10.16995/ee.1646

Márk József (2001) Csíksomlyói zarándoklat. In Csíkszereda város évkönyve 2001. Szerkesztette Szatmári László. Csíkszereda, Polgármesteri Hivatal, 231–239.

Márk József (2003a) Rendtartományunk története. In Csíkszereda város évkönyve 2003. Szerkesztette Szatmári László. Csíkszereda, Polgármesteri Hivatal, 148–152.

Márk József (2003b) Csíksomlyó a kegyhely. In Csíkszereda város évkönyve 2003. Szerkesztette Szatmári László. Csíkszereda, Polgármesteri Hivatal, 153–163.

Márk József (2006) Harmonizálásaim. Csíksomlyó.

Márk József (2012a) Negyvenkét év Csíksomlyón (1970–2012). Csíksomlyó Üzenete VI. évf. 3. sz. 10–11. 

Márk József (2012b) P. Écsy János, akit mindenki nagyra becsült. Csíksomlyó Üzenete VI. évf. 3. sz. 4–5.

Márk József (2014) Csíksomlyói mozaik. Csíkszereda, Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány.

Marton József (1993) Az erdélyi (gyulafehérvári) egyházmegye története. Gyulafehérvár.

Marton József (szerk.) 1996) Márton Áron emlékkönyv születésének 100. évfordulóján. Kolozsvár, Gloria Kiadó.

Marton József–Nemes István (1996) Márton Áron írásai és beszédei. Gyulafehérvár, Gloria Kiadó.

Márton Zoltán (2003) A búcsú. Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, Idea Design&Print Kiadó.

Mátyás Győző (1984) Film és/vagy nemzeti ügy. Koltay Gábor és az István, a király. Filmkultúra XX. évf. 2. sz. 24–35.

Mátyás Vilmos (szerk.) (1977) Utazások Erdélyben. Budapest, Panoráma Könyvkiadó.

Medgyesi Gabriella–Pintér Judit (2013) Mészáros utca 48. Fejezetek a Duna Televízió történetéből. Csömör, Krea-TV Kult. Szolgáltató Kft.

Medgyesy-Schmikli Norbert (2009) A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere. Piliscsaba–Budapest, PPKE–Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány.

Medgyesy-Schmikli Norbert (2011) Maria Advocata – Szűz Mária közbenjáró szerepének ábrázolása a csíksomlyói misztériumjátékokban. In Egyed Emese–Bartha Katalin Ágnes–Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 76–84.

Medvigy Endre (szerk.) (1995) „Szerelem-televízió”. A Duna TV levelek tükrében. Budapest, Duna Televízió.

Mérei Ferenc (1947) Az együttes élmény. Társadalomlélektani kísérlet gyermekeken. Budapest, Officina Kiadó.

Mérei Ferenc (1989) Az együttes élmény. Társadalomlélektani kísérlet gyermekeken. In Mérei Ferenc: Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 29–44.

Mészáros György OFM (1967) A csíksomlyói kegyhely Amerikában. Youngstown, Erdélyi Ferences Atyák.

Mészáros György–Pap Leonárd (1995) Az erdélyi ferences rendtartomány egyesült államokbeli kusztódiájának története. Kolozsvár, Szent István Királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány.

Mihály Ferenc (2006) Adatok egy erdélyi kegyszobor és egy kegykép történetéhez. In Barna Gábor (szerk.): Kép, képmás, kultusz. Szeged, SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 76–90.

Mihály Vilma-Irén (2015) Újpogány mitikus nőiség képek Székelyföldön a Szűz/Babba Mária jelenség tükrében. In Hubbes László–Povedák István (szerk.): Már a múlt sem a régi… Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. Szeged, MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 276–288.

Mikecs László (1989) Csángók. Budapest, Optimum Kiadó (eredeti: 1941).

Miklós József (2004) Csíki lexikon. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Mirk László (vál.) (2010) 101 vers és ének Csíksomlyóról. Kolozsvár, Kriterion.

Mirk Szidónia (2017) A kommunista pergyár egyik első terméke. Székelyföld 21. évf. 10. sz. 153–175.

Mirk Szidónia (2018) Néhány adalék az 1948-as csíksomlyói búcsú történetéhez. Székelyföld 22. évf. 5. sz. 111–119.

Mizsák Éva (2001) A sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária létrehozása. Széphalom 11. kötet, 161–169.

Mohay Tamás (1992) Hagyomány és hagyományalkotás a csíksomlyói búcsún. Művelődés 41. évf. 5. sz. 26–27.

Mohay Tamás (1994) Egy naplóíró parasztember. Nagy Sándor élete és gazdálkodása a 20. század első felében Ipolynyéken. Budapest, ELTE BTK.

Mohay Tamás (1996) Térszerveződés a csíksomlyói pünkösdi búcsún. Néprajzi Értesítő 78. évf. 29–58.

Mohay Tamás (1997) Hagyomány és hagyományteremtés a csíksomlyói búcsún 1990-ben. In Népi vallásosság a Kárpát-medencében II. Szerk. Laczkovics Emőke. Veszprém–Debrecen, Laczkó Dezső Múzeum, 130–148.

Mohay Tamás (1999) A népi vallásosságról. Magyar Tudomány 44. évf. 5. sz. 535–548.

Mohay Tamás (2000) Egy ünnep alapjai. A csíksomlyói pünkösdi búcsú új megvilágításban. Tabula 3. évf. 2. sz. 230–256.

Mohay Tamás (2002) „Anyámtól tanultam, nem a templomba”. Miatyánk-változatok Moldvából. In Bazsányi Sándor–Horkay Hörcher Ferenc–Lázár Kovács Ákos–Tőzsér Endre–Zsávolya Zoltán (szerk.): Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Budapest, Új Ember Kiadó, 45–57.

Mohay Tamás (2003) Csíksomlyói kolduló ferencesek Moldvában 1858–59-ben. In Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Budapest, Gondolat Kiadó–Európai Folklór Intézet, 168–189.

Mohay Tamás (2004) Kájoni Jánostól Márton Áronig: Kétszázötven év a csíksomlyói pünkösdi búcsújárás alakulástörténetéből. In Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. Budapest–Marcali, L’Harmattan Kiadó–Városi Helytörténeti Múzeum, 221–243.

Mohay Tamás (2005) Moldvai magyarok pünkösdkor Csíksomlyón. In Molnár Ádám (szerk.): Csodaszarvas 1. Őstörténet, vallás és néphagyomány. Budapest, Molnár Kiadó, 173–186.

Mohay Tamás (2006) Vonzáskör változásban: búcsújárás Csíksomlyóra. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve I. 273–324.

Mohay Tamás (2007a) Erdély, a vallási sokszínűség és a türelem földje. Ház és Ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve 20. 61–78.

Mohay Tamás (2007b) Bukaresti magyarok a csíksomlyói búcsúban. Acta Siculica. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. 677–696.

Mohay Tamás (2007c) A csíksomlyói búcsú eredettörténete. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Budapest, Akadémiai Kiadó–MTA BTK Néprajztudományi Intézet, 404–421.

Mohay Tamás (2008a) Material culture and religious meanings: the objects of pilgrims. In Korkiakangas Pirjo–Lappi Tiina-Riitta–Niskanen Heli (eds.): Touching Things: Ethnological Aspects of Modern Material Culture. Helsinki, Finnish Literature Society, 29–38.

Mohay Tamás (2008b) Zenta és Máriapócs: Adalékok a képkultusz és a történeti emlékezet kapcsolatához. In Papp Richárd–Szarka László (szerk.): Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Zenta, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 535–568.

Mohay Tamás (2008c) Mária, Pócs, Bécs. In Verbényi István (szerk.): Psallite sapienter. A 80 éves Béres György köszöntése. Budapest, Szent István Társulat, 373–392.

Mohay Tamás (2009) A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány. Budapest, Nyitott könyv–L’Harmattan Kiadó.

Mohay Tamás (2010) Székelyek múlt és jövő közt. Egy hírlapi vita tanulságai 1882-ből. In Valuch Tibor–Bódy Zsombor–Horváth Sándor (szerk.): Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Budapest, Argumentum Kiadó, 203–213.

Mohay Tamás (2011) Táji csoport, vonzáskör változásban. A modern búcsújárás és Csíksomlyó. In Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal: A néprajzi kutatás múltja és jelene. Budapest, L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, 77–119.

Mohay Tamás (2012) Főszereplők félárnyékban: Arcképvázlatok a csíksomlyói labarum hordozóiról (1873–1949). In Landgraf Ildikó–Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok – Vargyas Gábor tiszteletére. Pécs–Budapest, PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék–MTA BTK Néprajztudományi Intézet–L’Harmattan Kiadó–Könyvpont Kiadó, 681–706.

Mohay Tamás (2014) Adatok a csíkszentgyörgy-bánkfalviak csíksomlyói búcsújárásához. In Kothencz Kelemen (szerk.): Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Baja, Türr István Múzeum, 634–645.

Mohay Tamás (2015a) Csodatörténetek Csíksomlyón: magyar nyelvű elbeszélések Losteiner Leonárd kéziratos Cronologiájában. In Jakab Albert Zsolt–Kinda István (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság–Szabadtéri Néprajzi Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum, 633–643.

Mohay Tamás (2015b) „Istennek kincses tárháza…” P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról. Csíksomlyó–Budapest, Csíksomlyói Ferences Kolostor–Szent István Társulat.

Mohay Tamás (2018) Élet-gyónás „magamról – a világnak”. Kozma Mária: Daczó Árpád (P. Lukács OFM) élete. Naplói, levelezése és más feljegyzések nyomán. H. n., é. n., [Csíkszereda, 2013] Erdélyi Múzeum LXXX. évf. 2. sz. 239–243.

Mohay Tamás (2019) Szorításban. Daczó Lukács, a somlyói kegyhely ferences őre (1957–1970). In Tánczos Vilmos–Peti Lehel (szerk.): Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület–Kriza János Néprajzi Társaság, 339–361.

Molnár Imre (2010) Az igazság szabaddá tesz. Boldog Jerzy Popiełuszko, lengyel mártírpap élete és halála a történelmi dokumentumok és visszaemlékezések tükrében. Budapest, METEM–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány.

Molnár Imre (2018) Jerzy Popiełuszko élete és mártírhalála. Somorja–Budapest, Méry Ratio Kiadó.

Molnár V. József (1995) Csíksomlyó, a hagyomány átörökítésének mintája. Kútbanézők 1. sz. 19–23.

Morvai Katalin (2018) Zarándokvonatok éve. Vasutas Magazin 68. évf. 2. sz. 24.

Móser Zoltán (2012) Legendák a földön születnek. Napút XIV. évf. 5. sz. 121–128.

Muckenhaupt Erzsébet (1993) XVI. századi német reneszánsz típusú szignált könyvkötések a csíksomlyói műemlékkönyvtár gyűjteményében. Kolozsvár, EME. https://doi.org/10.36240/etf-216

Muckenhaupt Erzsébet (1999) A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei. Könyvleletek 1980–1985. Budapest–Kolozsvár, Balassi Kiadó–Polis Könyvkiadó.

Muckenhaupt Erzsébet (2000) Bibliák a Székelyföldön (XIV–XVII. század). Kiállítás a Csíki Székely Múzeumban 2000. november 28. – 2001. október 1. Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum.

Muckenhaupt Erzsébet (2001) A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely, 1677–2001 emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban 2001. december 15. – 2003. november 30. Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum.

Muckenhaupt Erzsébet (2005) A csíksomlyói ferences könyvkötő műhely (I.) In Őze Sándor–Medgyesy-Schmikli Norbert (szerk.): A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Piliscsaba–Budapest, METEM– Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 521–538.

Muckenhaupt Erzsébet (2009) A Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a I. (1498–1710). Katalógus. Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum.

Nagy Balázs, Sepsiszéki (2000) A Székelyföld falvai a huszadik század végén. II. kötet. Csík-, Kászon és Gyergyószék, Hargita megye. Budapest, Nap Kiadó.

Nagy Mihály Zoltán–Bodeanu, Denisa (2019) (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960). Marosvásárhely–Nagyvárad–Kolozsvár, Lector Kiadó–Varadinum Alapítvány Kiadó–Iskola Alapítvány Kiadó.

Nagy Péter (1982) Csíksomlyói passió. Kritika 11. évf. 5. sz. 23.

Nagy Sándor (2000) A regáti magyarság. Tanulmány a havasalföldi és moldvai szórványmagyarságról. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Sz. Nagy Csaba. Kolozsvár–Sopron, Kalota–Zé Könyvkiadó.

Nagy Zoltán (2007) Az őseink még hittek az ördögökben. Vallási változások a vaszjugáni hantiknál. Budapest, L’Harmattan Kiadó.

Niedźwiedź, Anna (2010) The image and the figure. Our Lady of Częstochowa in polish culture and popular religion. Kraków, Jagellonian University Press.

Niedźwiedź, Anna (2014) Competing sacred places: Making and remaking of national shrines in contemporary Poland. In John Eade–Mario Katic (eds.): Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe: Crossing the Borders. Surrey, England and Burlington, Ashgate, 79–99. https://doi.org/10.4324/9781315600505-5

Novák Csaba Zoltán (szerk., bev.) (2011) Aranykorszak? A Ceaușescu-rendszer magyarságpolitikája I. 1965–1974. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Novák Csaba Zoltán (szerk., bev.) (2017) Holtvágányon. A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája II. 1975–1989. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Oberding József György (1940) Az óromániai magyarság. Pécs, Taizs Ny.

Okely, Judith (2012) Anthropological Practice. Fielwork and the Ethnographic Method. London–New York, Berg.

Oláh Sándor (2001) Csendes csatatér. Kollektivizálás és túlélési stratégiák a két Homoród mentén (1949–1962). Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Oláh Sándor (2004) Falusi látleletek. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Oláh-Bányai Iringó (2016) „Legyek a szél, mely hordja a magot…” Csíksomlyó Üzenete X. évf. 1. sz. 34–35.

Orbán Balázs (1869) A Székelyföld leírása II. Csík-szék. Pest, Ráth Mór.

Orbán Szabolcs (2011) A ferencesek által szervezett csíksomlyói búcsú két erdélyi főpásztor intézkedéseinek fényében. In Marton József–Oláh Zoltán (szerk.): Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése. Budapest–Kolozsvár, Szent István Társulat–Verbum Kiadó, 535–544.

Pálfi Géza (1975) A Napba öltözött asszony. Szolgálat 27. sz. 55–57.

Pálfy Zoltán (1997) Moldvai csángó diákok erdélyi iskolákban. Regio 8. évf. 3–4. sz. 58–79.

Páll Leó (2006) Az erdélyi Szent István ferences rendtartomány tabulája, 2006. január 2. Kézirat.

Pap Ferenc (2016) Az egyházi év I. Bevezetés az egyházi év történetébe. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem–L’Harmattan Kiadó. https://doi.org/10.56037/978-963-414-259-1

Pap Leonárd (2002) A dési kényszerlakhely. In Sas Péter (szerk.): P. Benedek Fidél. Az erdélyi ferences rendtartomány. II. kötet. Kolozsvár, Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 89–119.

Pap Leonárd (2009) P. Benedek Fidél élete és műveinek bibliográfiája. In Pap Leonárd: Erdélyi ferences nyomdák és kiadványok. Szerk. Sas Péter. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 249–265.

Papp Asztrik (1995) A csíksomlyói pünkösdi búcsú. Sajtó alá rendezte, az utószót írta Fodor Sándor. Szeged, Agapé Kiadó.

Papp Richárd (1996) „Ahol egy nép találkozik” – a csíksomlyói pünkösdi búcsú 1995-ben. In Boglár Lajos–Papp Richárd–Tarr Dániel–Tóth Bernadett (szerk.): Etnikum és vallás. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont, 8–12.

Papp Z. Attila (2006) Keretizmus. A romániai magyar sajtónyilvánosság a kilencvenes években. Csíkszereda, Soros Oktatási Központ.

Papp Z. Attila–Márton János (2017) Oktatásügy. In Bárdi Nándor–Éger György (szerk.): Magyarok Romániában 1990–2015. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem–L’Harmattan Kiadó, 341–373.

Pataki Ferenc (2003) Együttes élmény – kollektív emlékezet. Magyar Tudomány 47. (108.) évf. 1. sz. 26–35.

Pávai István (1996) Vallási és etnikai identitás konfliktusai a moldvai magyaroknál. Néprajzi Értesítő 78. évf. 7–28.

Pávai István (2006) Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság.

Petercsák Tivadar (2014) Az egri fertálymesterek vallásossága. In Barna Gábor–Kerekes Ibolya (szerk.): Vallás, egyén, társadalom. Szeged, 2014. 49–66.

Peti Lehel (2005) A testvérfalu-kapcsolatok, mint a falusi turizmus és az identitásépítés színterei. In Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, KJNT, 7–26. (Kriza Könyvek, 26.)

Peti Lehel (2006) A csángómentés szerkezete és hatásai az identitásépítési stratégiákra. In Jakab Albert Zsolt–Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 129–155.

Peti Lehel (2008) A moldvai csángók vallásossága. Hagyományos világkép és modernizáció. Budapest, Lucidus Kiadó.

Peti Lehel (2012) A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai. Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

Peti Lehel–Szabó Á. Töhötöm (szerk.) (2006) Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Kolozsvár, Nis Kiadó.

Pintér Márta Zsuzsanna (1993) Ferences iskolai színjátszás a XVIII. században. Budapest, Argumentum Kiadó.

Pócs Éva (2018) Szőkefalva/Seuca: egy új kegyhely új üzenetei. In Népi vallás és mágia Közép-Kelet-Európában. Válogatott tanulmányok 2. Budapest–Pécs, L’Harmattan Kiadó–Könyvpont–PTE BTK Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, 267–290.

Polányi Mihály (1994) Személyes tudás. Úton egy posztkritikai filozófiához. Budapest, Atlantisz Kiadó.

Pospisil, Leopold J. (1995) Obernberg: A Quantitative Analysis of a Tirolean Peasant Economy. New Haven, Connecticut Academy of Arts and Sciences.

Povedák István (2014a) Láthatatlan határok. A keresztény–újpogány szinkretizmus. In Povedák István–Szilárdi Réka (szerk.): Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése. Szeged, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport–SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 55–77.

Povedák István (2014b) A Pan-Hungarian ‘Vessel Ritual’ in Romania. In Gábor Barna–István Povedák (eds.): Politics, Feasts, Festivals. Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year. Szeged, University of Szeged, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 121–135.

Povedák István (2015) Mitizált történelem: Szent István dekonstruált-rekonstruált legendáriuma. In Hubbes László–Povedák István (szerk.): Már a múlt sem a régi… Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. Szeged, MTA SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 97–118.

Pozsony Ferenc (1993) Nyelvhasználat és az identitás viszonya a moldvai csángóknál. In Péterbencze Anikó (szerk.): „Moldovának szíp táiaind születem…” Jászberény, Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia, 110–115.

Pozsony Ferenc (1996) A moldvai csángók identitásának összetevőiről. In Diószegi László (szerk.): Magyarságkutatás, 1995–96. Budapest, Teleki László Alapítvány, 105–111.

Pozsony Ferenc (2006) Erdélyi népszokások. Kolozsvár, KJNT–BBTE.

Pozsony Ferenc (2012) Néphagyományok az Erdélybe irányuló turizmus szerkezetében. In Landgraf Ildikó–Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Pécs–Budapest, PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, MTA BTK Néprajztudományi Intézet–L’Harmattan Kiadó, 667–679.

Pozsony Ferenc (szerk.) (1999) Csángósors: moldvai csángók a változó időkben. Budapest, Teleki László Alapítvány.

Prinz, Clemens (2005) Die Pfingstwallfahrt in Schomlenberg – Religiöse und ethnische Aspekte einer ungarischen Wallfahrt in Rumänien. Ungarn-Jahrbuch – Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie. Bd. 27. 113–152.

Protocollum de Statua celeberrima Beatae Mariae Virginis… et miraculis ad candem Statuam factis… (1783) Kézirat a Csíki Székely Múzeumban, Jelzet: 4215.

Pusztai, Bertalan (2004a) Religious Tourists. Constructing Authentic Experiences in Late Modern Hungarian Catholicism. Jyväskylä, University of Jyväskylä.

Pusztai, (2004b) Búcsújárásból vallási turizmusba. A modern turizmus egy formájának kialakulása. In S. Lackovits Emőke–Mészáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Veszprém, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 421–431.

Pusztai Bertalan (szerk.) (1999) Szent és profán között. A szeged-alsóvárosi búcsú. Between the Sacred and the Profane. The Pilgrimage Feast of Szeged-Alsóváros. Szeged, József Attila Tudományegyetem Néprajzi Tanszék.

Raj Rozália–Nagy István (1993) Bajkúti Szűz Mária, könyörögj érettünk! A doroszlói kegyhely történetének összegyűjtött adatai, valamint a búcsújárás és a helyi szentkúti búcsúk sajátosságai. Tóthfalu, Római Katolikus Plébániahivatal.

Rékai Miklós (1997) A munkácsi zsidók „terített asztala”. Néprajzi tanulmány. Budapest, Osiris Kiadó.

Réthy Apollinár (1924) Csíksomlyói kalauz. Cluj–Kolozsvár, Szent Bonaventura.

Rosner Zsolt (2017) Máriagyűdi mirákulumos könyv. Évszázadok csodái a máriagyűdi kegyhelyen. Máriagyűd. k. n.

Rugonfalvi Kiss István (1939) A székely nemzet története. In Rugonfalvi Kiss István (szerk.): A nemes székely nemzet képe. I. kötet. Debrecen, Lehotai Pál, 41–447.

  1. Lackovits Emőke (szerk.) (1991) Népi vallásosság a Kárpát-medencében I. Veszprém, VEAB Néprajzi Munkabizottsága–Caritas Transsylvania.
  2. Lackovits Emőke (szerk.) (1997) Népi vallásosság a Kárpát-medencében II. Veszprém–Debrecen, VEAB Néprajzi Munkabizottsága–Caritas Transsylvania.

Sajó Tamás–Templom Kata (1993) Habemus eremitam. 2000, Mcmxciii Szeptember 47–55.

Salat Levente (szerk.) (1995) Romániai magyar civil társadalom? Korunk, Harmadik folyam VI. évf. 11. sz. (a tematikus szám szerkesztői bevezetője: 3–6.)

Salemink, Oscar–Verrips, Jekyll (2020) More Thoughts on Scholarly Misconduct, and What We Can Learn from It: A Critical Response to Peter Jan Margry’s Article about the Bax Affair. Ethnologia Europaea 49 (2). https://doi.org/10.16995/ee.3025

Sarány István (2010) Erdélyi Fioretti. Ferencesek kényszerlakhelyen. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

Sarány István–Szabó Katalin (2001) Megyecsinálók. Csíkszereda, Státus Könyvkiadó.

Sarkadi Nagy Emese (2016) „Az Boldog Aszszony képet radiusba vegyem”. Szempontok a csíksomlyói Madonna művészettörténeti elemzéséhez. Művészettörténeti Értesítő, 65. évf. 2. sz. 229–240. https://doi.org/10.1556/080.2016.65.2.2

Sas Péter (1999) Millió szív összecsengjen. Az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus az erdélyi sajtó tükrében. Keresztény Szó 10. évf. 8. sz. 4–8.

Sas Péter (2014) Márton Áron erdélyi püspök élete és munkássága. Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

Sas Péter (szerk.) (2002) P. Benedek Fidél: Az erdélyi ferences rendtartomány. II. kötet. Kolozsvár, Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány.

Schmitt Péter (szerk.) (2004) Csillagösvényen. A Duna Televízió első tizenkét éve, 1992–2004. Budapest, Mezőgazda Kiadó.

Sedlmayr Krisztina (2013) Néprajz és művészettörténet senkiföldjéről: sasvári zarándokemlékek a Néprajzi Múzeum gyűjteményeiben. Néprajzi Értesítő 95. 27–40.

Serfőző Szabolcs (2012) A sasvári pálos kegyhely története. Budapest, Balassi Kiadó.

Sigal, Pierre A. (1989) Isten vándorai. Középkori zarándoklatok és zarándokok. Budapest, Gondolat Kiadó.

Simén Domokos (1993) János Zsigmond valláspolitikája. Keresztény Magvető 99. évf. 1. sz. 12–23.

Simén Domokos (1998) Történelem vagy legenda. A csíksomlyói búcsú eredetéről. Unitárius Élet 52. évf. 6. sz. 16–18.

Simén Domokos (1999) A csíksomlyói búcsú folklorizálódott eredethagyományai. In Vallási néprajz 10. Szerk. Küllős Imola. Budapest, Református Egyház Teológiai Doktorok Kollégiumának Egyházi Néprajzi Szekciója, 129–138.

Sipos Sarolta (szerk.) (1996) „Kék szárnyú sirálymadarak”. A Duna Televízió a sajtó tükrében. Budapest, Duna Tv.

Soós Sándor (1996) Csíksomlyó. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága.

Soós Sándor (szerk.) (1987) Búcsúfia, vásárfia. Népművészetek Háza, Szentendre. A kiállítást rendezte Soós Sándor. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága.

Soós Sándorné–Soós Sándor (2013) Kismáriacell, Celldömölk búcsújáró helye. Budapest, Apáczai Kiadó.

Szádeczky-Kardoss Lajos (1927) A székely nemzet története és alkotmánya. Budapest, „Hargitaváralja”.

Szakács Ferenc Sándor (2014) A Mária Út értékek mentén épített spirituális hálózat. Keresztény Szó 25. évf. 8. sz.

Száraz Miklós György (2018) Székelyek. Történelemről és hagyományról. Budapest, Scolar Kiadó.

Szávai Géza (1993) Pünkösdi nyírfaág. Csíksomlyói búcsúk. Magyarok Világlapja 3. évf. 5. sz. 14–19.

Székely László (1943) Áhítat falun. Csíkszereda.

Székely László [1995] Csíki áhítat. A csíki székelyek vallási néprajza. Szerk. Pusztai Bertalan. Budapest, Szent István Társulat.

Szentiváni Mihály (1986) Gyaloglat Erdélyben. Budapest, Európa Könyvkiadó.

Szent-Iványi Sándor (1964) A magyar vallásszabadság. New York, American Hungarian Library.

Szilágyi István (1980) Kálváriák. Budapest, Corvina Kiadó.

Szőcs Anna (1993) A moldvai Csángómagyarok Szövetsége. In Halász Péter (szerk.): „Megfog vala apóm szokcor kezemtül…” Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Budapest, Lakatos Demeter Egyesület, 163–164.

Szűts Pál (1998) Bukaresti napló 1985–1990. Budapest, Osiris Kiadó.

Takács Éva (2012) A barátságok még ma is tartanak. Csíksomlyó Üzenete VI. évf. 3. sz. 12–13.

Takács György (1993) Babba Mária I–II. Országépítő 1993/4. sz. 56–61. és 1994/1. sz. 35–41. sz.

Takács György (2002) Babba Mária. Adalékok a magyarság őshitének istenanya-alakjaihoz. Debrecen, Főnix Könyvek.

Tánczos Vilmos (1990) A csíksomlyói kegyhely története. Európai Idő, pünkösdi különkiadás, Sepsiszentgyörgy.

Tánczos Vilmos (1991a) A csíksomlyói kegyhely vonzáskörzete. Sepsiszentgyörgy, Európai Idő Kiadó.

Tánczos Vilmos (1991b) Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak ismeretéhez. In Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében I. Veszprém, VEAB Veszprémi Munkabizottsága–Caritas Transsylvania, 136–158.

Tánczos Vilmos (1992) A moldvai csángók pünkösd hajnali keresztútjárása a Kis-Somlyó hegyen. In Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, Gloria Kiadó, 40–48.

Tánczos Vilmos (1995a) Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus népi imádságok. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Tánczos Vilmos (1995b) Búcsú Csíksomlyón – egy rituális dráma katarzisa. Korunk, Harmadik folyam 6. évf. 3. sz. 53–59. Újraközölve: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM-PRESS–Korunk Baráti Társaság, 1996. 42–55.

Tánczos Vilmos (1995c) „Deákok” (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. Erdélyi Múzeum LVII. évf. 3–4. sz. 82–98.

Tánczos Vilmos (1997) Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség Új folyam III. évf. 12. sz. 370–390.

Tánczos Vilmos (1998) Kettős hatalmi szerkezet a Székelyföldön. Magyar Kisebbség 4. évf. 12. sz. 339–362.

Tánczos Vilmos (1999) Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Tánczos Vilmos (2000) Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Tánczos Vilmos (2010a) Szolgabarát. Tánczos Vilmos beszélgetése P. Ferencz Ervin gyergyószárhegyi ferences szerzetessel I–II. Székelyföld XIV. évf. 5. sz. 119−147, 6. sz. 123−160.

Tánczos Vilmos (2010b) Kitalált hagyomány? Erdélyi Múzeum 72. évf. 1–2. sz. 135–142. [Mohay Tamás A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás című könyvéről.]

Tánczos Vilmos (2012) „Csodák sorozata az életem”. Az életműdíjjal kitüntetett P. Daczó Árpád Lukács köszöntése. Keresztény Szó XXIII. évf. 5. sz. 8−9.

Tánczos Vilmos (2016) Csíksomlyó a népi vallásosságban. Budapest, Nap Kiadó.

Tánczos Vilmos (2018a) The New Cultural Economy and the Ideologies of the Csíksomlyó (Șumuleu Ciuc) Pilgrimage Feast. In Árpád Töhötöm Szabó‒Mária Szikszai (eds.): Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. Cluj-Napoca‒Aarhus, Kriza János Ethnographic Society‒Intervention Press, 145‒178.

Tánczos Vilmos (2018b) Kié a csíksomlyói búcsú? (Örökség-fogalmak és ideológiák). In Jakab Albert Zsolt–Vajda András (szerk.): A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 139–159.

Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér (szerk.) (2002) Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. I–III. kötet. Kolozsvár, Sapientia Kiadó.

Tankó Gyula (1992) Gyimesiek Csíksomlyón, a pünkösdi búcsún. Honismeret 20. évf. 2. sz. 92–94.

Tempfli Imre (2000) A Báthoriak valláspolitikája. Budapest, Márton Áron Kiadó.

Terdik Szilveszter (2011) Máriapócs, Magyarország nemzeti szentélye. Máriapócs.

TESZ (1967–1984) A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–IV. Főszerk. Benkő Loránd. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Tima Dénes (1907) A csíksomlyói segítő Mária. P. Losteiner krónikája és más latin források nyomán. Kolozsvár, Szent Bonaventura Kiadó.

Tolnay Imre1960) Az erdélyi magyar katolikusok helyzete. Katolikus Szemle 12. évf. 4. sz. 308–309.

Tomán Erzsébet (1995) A kegytárgyak élete. Ethnographia 106. évf. 2. sz. 673–691.

Tomka Ferenc (1998) Intézmény és karizma az egyházban. Budapest, Márton Áron Kiadó.

Tomka Miklós (1999) Erdélyi magyar vallásosság – összehasonlító perspektívában. Magyar Szemle 8. évf. 9–10. sz. 32–63.

Tomka Miklós (2005) A legvallásosabb ország? Vallásosság Szatmárban, Erdélyben, Romániában. Budapest–Piliscsaba, PPKE BTK Szociológia Intézet.

Tomka Miklós (2011) A vallás a modern világban. A szekularizáció értelmezése a szociológiában. Budapest, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet–Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány.

Tóth Gábor (2019) „Vendég nélkül üres a ház. Rajtunk múlik, hogy kinyitjuk-e egymásnak a szívét”. In Kövek, fák, források. Tanulmányok Mohay Tamás hatvanadik születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Néprajzi Intézet, 455–468.

Tőzsér Antett–Bánhidai Csilla (2016) A csíksomlyói búcsú turisztikai vizsgálata 2016. Kutatási jelentés. Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

Tulit Pálma (1995) A mikházi Ferences Kolostor könyvtára. In Kiss Jenő (szerk.): Örökség és feladat. Tanulmányok romániai magyar könyvekről, könyvtárakról. Sepsiszentgyörgy, EMKE Könyvtári Szakosztályának kiadása, 29–39.

Turai Tünde (2016) Ápolónők több helyszínen – Kutatás több színtéren. Módszertani döntések, többszínterű etnográfia. Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXXIII. 79–102.

Turai Tünde (2019) Hierarchiák fogságában. Kelet- és közép-európai nők a globális idősgondozói ellátórendszerben. Budapest, Balassi Kiadó–MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont.

Turner, Victor–Turner, Edith (1978) Image and Pilgrimage in Christian Culture. New York, Columbia University Press.

Túros Endre (1995) Mozaikkocka a csíksomlyói búcsúról. In Túros Endre (szerk.): Változásban. Elemzések a romániai magyar társadalomról. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 223–228.

Túros Endre (1998) Gyermekotthonok a szocializmusban. In Bodó Julianna (szerk.): Fényes tegnapunk. Tanulmányok a szocializmus korszakáról. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 165–193.

Túros Endre (szerk.) (1995) Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Tüdős S. Kinga (2008) Csíksomlyói végtisztesség. A székelyek generálisa, I. Mikes Kelemen végrendelete és temetése (1685–1687). Acta Siculica. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve 295–308.

Tüskés Gábor (1993) Búcsújárás a barokk kori Magyarországon a mirákulumirodalom tükrében. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Tüskés Gábor (szerk.) (1986) „Mert ezt Isten hagyta…” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest, Magvető Könyvkiadó.

Udvardy Frigyes é. n. A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990–2009. http://udvardy.adatbank.transindex.ro/ (letöltve: 2019. november 14.).

Urry, John (1990) The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies. London, SAGE.

Urry, John (2012) A turistatekintet. In Bódi Jenő–Pusztai Bertalan (szerk.): Túl a turistatekinteten. A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái. Budapest–Pécs–Szeged, Gondolat Kiadó–PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék–SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 41–62.

Varga E. Árpád (1998) Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 1. Kovászna, Hargita és Maros megye. Csíkszereda–Budapest, Pro-Print Könyvkiadó–Teleki László Alapítvány.

Varga E. Árpád (1998b Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből. Tanulmányok. Budapest, Püski Kiadó.

Varga Gabriella (2015) A jó hagyomány mindig újraéled. Kaleidoszkóp XIII. évf. 3. sz. 20–22.

Varga Szabolcs (2014) A magyaregregyi Mária-kegyhely és búcsú története. Magyaregregy, 21. Századi Magyaregregyért Alapítvány.

Vargyas Gábor (2008) Dacolva az elkerülhetetlennel. Egy közép-vietnami hegyi törzs, a brúk kultúrája és vallása. (Válogatott tanulmányok). Budapest–Pécs, MTA NKI–L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.

Vass Erika (2007) A csíksomlyói búcsú megörökítése a vizuális kultúra eszközei által. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest, Akadémiai Kiadó, 423–437.

Vass Erika (2009) A búcsú és a búcsújárás mint rituális dráma. Budapest, Lexika Kiadó, MTA Könyvtára.

Vass Noémi (2019) A pünkösdi király- és királynéválasztás Gyergyószárhegyen. 1947–2019. In Tánczos Vilmos–Peti Lehel (szerk.): Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület–Kriza János Néprajzi Társaság, 549–579.

Vaszi Mária [2015] Gyermekotthoni sorsok. h. n. [Szeged], szerzői kiadás.

Vécsey Gyula (1976) Csíksomlyó emlékei. Kézirat Csíksomlyón a Ferences Rendházban jelzet nélkül; a Gyulafehérvári Érseki Levéltárban: GYÉL I.17.e. (39 oldal).

Vécsey Gyula (1992) A csíksomlyói Salvator kápolna szentélyének különleges rései. Országépítő 3–4. sz. 63–68. (Közli és bevezetővel ellátja Takács György.)

Vécsey Gyula (1997) A csíksomlyói pogány áldozati hely oltárkövének leírása. Főnix 5. 33–47.

Venczel József (1939) (Várdotfalvi József néven:) Csík szék leírása. In Rugonfalvy Kis István (szerk.): A nemes székely nemzet képe. Debrecen, szerzői kiadás, 209–263.

Venczel József (1980) Csíkszék természeti, történelmi és társadalmi leírása. In Az önismeret útján. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Imreh István. Bukarest, Kriterion Kiadó, 27–52.

Veöreös András (2005a) XVIII. századi ferences kolostorok Erdélyben. Építés- Építészettudomány XXXIII. évf. 3–4. sz. 325–329. https://doi.org/10.1556/EpTud.33.2005.3-4.8

Veöreös András (2005b) Madonna fadonga alatt. A csíksomlyói kegytemplom boltozata. Műemlékvédelem XLIX. évf. 5. sz. 286–289.

Veöreös András (2006) XVIII. századi ferences kolostorok Erdélyben. Kézirat, PhD-dolgozat a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén. https://doi.org/10.1556/EpTud.33.2005.3-4.8

Vincze Gábor (1999) Illúziók és csalódások. Fejezetek a romániai magyarság második világháború utáni történetéből. Csíkszereda, Státus Könyvkiadó.

Vincze Gábor (2003) Történeti kényszerpályák – kisebbségi reálpolitikák. Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944–1989. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Vincze Gábor (2010) A magyar egyházakkal szembeni retorziók a második világháború utáni Romániában. In Sarány István: Erdélyi Fioretti. Ferencesek kényszerlakhelyen. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 119–130.

Vincze Mária (1994) A mezőgazdasági tulajdonviszonyok változásainak csapdajellege Romániában. Hitel, Erdélyi Szemle 2. sz. 66–73.

Virt László (1988) Márton Áron a lelkiismeret apostola. Budapest, Ecclesia Kiadó.

Virt László (1991) Katolikus kisebbség Erdélyben. Budapest–Luzern, Egyházfórum.

Virt László (2002) Nyitott szívvel. Márton Áron erdélyi püspök élete és eszméi. Budapest–Szekszárd, Teleki László Alapítvány–XX. Század Intézet.

Vitos Mózes (1894) Csíkmegyei füzetek. Adatok Csíkmegye leírásához és történetéhez. Csíkszereda, Györgyjakab Mártonnál.

Vizi E. Szilveszter (2007) Tanúságtétel Csíksomlyón. Egy természettudós válaszkísérletei Tőkés István és Balogh Júlia gondolatait olvasva. Hitel 20. évf. 8. sz. 3–6.

Vofkori László (1998) Székelyföld útikönyve I–II. Budapest, Cartographia Kiadó.

Voigt Vilmos (1993) A csíksomlyói búcsú kutatása. Néprajzi Látóhatár II. évf. 3. sz. 220–221.

Voigt Vilmos (2004) A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba. Budapest, Timp Kiadó.

Volly István (1982) Karácsonyi és Mária-énekek. Budapest, Szent István Társulat.

Vörös Gabriella (2005) A szakrális, a nemzeti közösség és az egzotikum élménye. A magyarországiak részvételének motivációiról a csíksomlyói pünkösdi búcsúban. In Feischmidt Margit (szerk.): Erdély-(de)konstrukciók. Budapest–Pécs, Néprajzi Múzeum–PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 69–84.

Vrijhof, Peter H.–Waardenburg, Jacques (eds.) (1979) Official and popular religion. The Hague–Paris–New York, Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110813081

Zempléni András (2000) Hallgatni tudni. A titokról és az etnológus mások életébe való betolakodásáról. Tabula 3. évf. 2. sz. 181–214.