RL A/1a  = A Dunamelléki Református Egyházkerület iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek 1626–1996

RL A/1b = Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748) 1790–1994 

RL C/8 = Báthory [sic!] család iratai 1773–1877 

RL C/156 = Biczó Pál (1850–1928) iratai 1886–1904

 

Adam 1981 = Adam, Adolf: The Liturgical Year. Its History and Its Meaning after the Reform of the Liturgy. [New York,] 1981. [= Collegeville, Minnesota, 1990.]

Agenda 1831 = Agenda, az az: egyházi hivatalbeli foglalatosságok’ módja. Készítette és kiadta az augusztai hitvallást követő evangélikusok’ Dunántúli Szuperintendentziája. Pest, 1831.

Agenda 1927 = Agenda. A Magyar Református Egyház liturgiás könyve. Szerkesztette: RavaszLászló. Budapest, 1927. (Református Egyházi Könyvtár XV.)

Agenda 1963 = Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára. Felelős szerkesztő és kiadó: Káldy Zoltán. Budapest, 1963.

Agenda 1996 = Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára. Az Agendát összeállította és átdolgozta: D. Dr. Prőhle Károly. Budapest, 1996.

Agenda 2010 = Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára. Az Agendát összeállította és átdolgozta: D. Dr. Prőhle Károly. Budapest, 2010.2

Ágoston 2009 = Szent Ágoston Isten városáról. IV. kötet (XVII-XXII. könyv). Fordította Dér Katalin (XVII-XXI. könyv) és Heidl György (XXII. könyv). Budapest, 2009.

Ágoston-Csete 1942 = Ágoston Sándor-Csete István (szerk.): Istentiszteleti rend a szórványokban. Szabadka, én. [1942.]3

ÁK 1929 = A mi istentiszteletünk. Az Erdélyi Református Egyház Ágendáskönyve. Szerkesztette: Dr. Makkai Sándor erdélyi református püspök. [...] Cluj-Kolozsvár, 1929.

ÁK 1950 = Református Agendas Könyv. A Román Népköztársaságban levő Magyar Református Egyház istentiszteleti rendtartása. Írta és összeállította: Vásárhelyi János püspök. Cluj- Kolozsvár, 1950.

Almanak 1833 = Egyházi Almanak. 1833-dik esztendőre. Az illető Elöljáróság' rendeléséből kiadta Tóth Dániel, Lak és Thúri Szakállosi Reformált Keresztyén Prédikátor. Pozsony, [1832.]4

Almanak 1836 = Egyházi Almanak. 1836dik Esztendőre. Kiadatott a’ Helvétziai Vallástételttartó Dunamellyéki Egyház Kerület Elöljárósága rendeléséből Polgár Mihály Fő Jegyző által. Pest, 1836.

ANF V = Roberts, Alexander-Donaldson, James (Eds.): The Ante-Nicene Fathers. Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 325. [...] American reprint of the Edinburgh Edition. Revised and chronologically arranged, with brief prefaces and occasional notes, by A. Cleveland Coxe, D.D. Volume 5. Hippolytus, Cyprian, Caius, Novatian, Appendix. Grand Rapids, Michigan, 1957.

Arany 2012 = Arany Lajos: Kívánjunk áldott karácsonyt! In: Reformátusok Lapja LVI (2012/52-53) 8.

AT 2012 = Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) In: Magyar Közlöny (2011/43) 10656- 10681. (= Magyar Közlöny különszáma. Budapest, 2011. 5-52.)

Atchley 1909 = Atchley, Cuthbert F.: The Ambrosian Liturgy. The Ordinary and Canon ofthe Mass According to the Rite of the Church of Milan. London, 1909.

Babik 1891 = Babik József: Ünnepeink Magyar elnevezései. In: Hittudományi Folyóirat (1891) 263-278., 524-539.

Bagdán 2011 = Bagdán Zsuzsanna: Elektronikus remeteség. In: Reformátusok Lapja LV (2011/17) 12.

Bakos 1976 = Bakos Lajos: Ünnepnapok — vasárnapok. Budapest, 1976.

Balázs 1986 = Balázs László: Vértesalja. A Vértesaljai Református Egyházmegye története. Budapest, 1986.

Bálint 1938 = Bálint Sándor: Népünk ünnepei. Az egyházi év néprajza. Budapest, 1938.

Bálint 1976 = Bálint Sándor: Karácsony, Húsvét, Pünkösd. A nagyünnepek hazai és középeurópai hagyományvilágából. Budapest, 19762.

Balogh 1904 = Balogh Ferencz: Készülődések a biblia vasárnapjához. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XLVII (1904/3) 33-35.

Bárdos 1971 = Bárdos Kornél: Harcok a passió éneklése körül Magyarországon. In: Theológiai Szemle XIV (1971) 296-303., 320. [= Zsoltár III (1996/2-3) 8-15.]

Barsi 1999 = Barsi Balázs: A liturgikus év. Budapest, 1999. (Egyházzenei füzetek 1/4.)

Bárth 2005 = Bárth Dániel: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon. Budapest, 2005.

Bárth 2007 = Bárth Dániel: A történeti szokáskutatás kora újkori forrásai: az unitárius szertartáskönyvek. In: S. Lackovits Emőke - Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásossága Kárpát medencében 7. Sepsiszentgyörgy-Veszprém, 2007. 213-230.

Bartha 1973 = Bartha Tibor (if).): A XVI. századi magyar református igehirdetés. In: Bartha Tibor (szerk.): Tanulmányok és szövegek a Magyarországi Református Egyház XVI. századi történetéből. Budapest, 1973. 555-561. (Studia et Acta Ecclesiastica 3.)

Bartha 1977 = Bartha Tibor (szerk.): Tanulmányok az evangélium szerint reformált keresztyén gyülekezet istentiszteletéről. [Budapest,] 1977.

Bartha 1984 = Bartha Tibor: Elnöki jelentés. Az Istentiszteleti Rendtartás revíziója. In: Aranyos Zoltán - Barcza József (szerk.): A Magyarországi Református Egyház Teológiai Doktorai Kollégiumának Évkönyve 1983. Budapest, 1984. 1-19.

Baschera 2013 = Baschera, Luca: Die reformierte Liturgik August Ebrards (1818-1888). Entstehung, Gestalt und heutige Relevanz. Zürich, 2013. (Praktische Theologie im reformierten Kontext - Band 5.)

Báthori 1822 = [Báthori Gábor:] Az evangeliomi keresztyén tolerantzia két prédikátziokban előadva. Pest, 18222.

BBK I = Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. I. Band. Hamm, 1990.

BCW 1993 = Book of Common Worship Prepared by the Theology and Worship Ministry Unit forthe Presbyterian Church (U.S.A.) and the Cumberland Presbyterian Church. Westminster, Louisville (Kentucky), 1993.

Békési 2001 = Békési Sándor: Sztephanosz Khrisztianosz. István király teológiai etikája Intelmei alapján. Budapest, 2001.

Békési 2006 = Békési Sándor: Az alkalom (kairosz) liturgikus jelentősége a ciklikus és teleológikus ünnepeken. In: Dobszay Ágnes (szerk.): „Inter sollicitudines”. Tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján. Budapest, 2006. 15-20.

Békési 2013 = Békési Sándor: Tradíció és forma. In: Confessio XXXVII (2013/3) 75-78. https://doi.org/10.1155/2013/878274

Bence 2003 = Bence Gábor: Evangélikus énekrendre utaló adatok Bornemisza Foliopostillájában? In: Dobszay László - Papp Ágnes (szerk.): Socia exsultatione. A Rajeczky Benjamin születésének 100. évfordulóján tartott tudományos ülésszak előadásai. Budapest, 2003. 153-180.

Benedek 1937 = Benedek Sándor: A lelkész mint liturgus. In: Igazság és Élet III (1937) 268-274.

Benedek 1971 = Benedek Sándor: A Magyarországi Református Egyház istentiszteletének múltja. [Őrisziget,] 1971.

Benkő 2010 = Benkő Tímea: Olvasmányrendek és az egyházi év. A Német Evangélikus Egyház perikoparendje és a római katolikus olvasmányrend (Ordo Lectionum Missce). In: Adorjáni Zoltán (szerk.): Studia Doctorum Theologiae Protestantis. A Kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóintézetének kötetei I. Kolozsvár, 2010. 161-178.

Berényiné Csinády 2012 = Berényiné Csinády Melinda: Adventi ifjúsági istentisztelet. Vázlatok. In: Igazság és Élet VI (2012/4) 735-741.

Berényiné Csinády 2013 = Berényiné Csinády Melinda: Adventi gyertyás áhítat. In: Igazság és Élet VII (2013/4) 652-657.

Berényiné Csinády 2015 = Berényiné Csinády Melinda: Adventi istentisztelet az ifjúsággal. Ajándékozó Istenünk van. In: Igazság és Élet IX (2015/4) 667-675.

Berger 2008 = Berger, Rupert: Lelkipásztori liturgikus lexikon. Budapest, 2008.

Bernard-Oskamp 2002 = Bernard, Marcel - Oskamp, Paul (Eds.): Nieuwe wegen in deliturgie. De weg van de liturgie - een vervolg. Zoetermeer, 2002.

Bertényi-Gyapay 1992 = Bertényi Iván - Gyapay Gábor: Magyarország rövid története. Budapest, 1992.

Biczó 1896 = [Biczó Pál:] A bicskei ev. református egyház története. Nagykőrös, 1896. [Reprint: 1990.]

Bierbrunner 1883 = Bierbrunner Gusztáv: Ábrándozás nélkül. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XXVI (1883/5) 129-134.

Bieritz 2004 = Bieritz, Karl-Heinrich: Liturgik. Berlin, New York, 2004. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110914924

Bieritz 2005 = Bieritz, Karl-Heinrich: Das Kirchenjahr. Feste, Gedenk- und Feiertage in Geschichte und Gegenwart. München, 72005.

Bieritz 2008/2009 = Bieritz, Karl-Heinrich: A hitemlékezet. Az egyházi év jelenünk kihívásai előtt. In: Magyar Egyházzene XVI (2008/2009) 131-142.

Bitskey 1979 = Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép. Pázmány Péter prédikációi. Budapest, 1979. (Humanizmus és reformáció 8.)

Bod 1786 = Szent Heortokrátes avagy a’ keresztyének között elő fordúló innepeknek és a’ rendes Kalendáriómban fel-jegyeztetett szenteknek rövid historiájok, melly A’ ʃzava bé-vehető hiteles Irókból egybe ʃzedegettetett és Magyarra fordíttatott közönséges haʃzonra íntéztetett, egy Bujdosó Magyar Bód Péter által 1757. eʃztendőben. Ujjalag ki-adattatott Szastvay Sándór költségével. Pozsony, 17862.

Bod 1999 = Bod Péter: Erdélyi református zsinatok végzései 1606-1762. Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányokat írta Buzogány Dezső, Sipos Gábor. Kolozsvár, 1999. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 3.)

Boda 1975 = Boda László: A vasárnap megszentelése. In: Szennay András (szerk.): Régi és új a liturgia világából. Budapest, 1975. 213-223.

Bódiss 2007 = Bódiss Tamás: Ki ünnepli az egyházi ének vasárnapját? In: Reformátusok Lapja LI (2007/19) 1., 4.

Bogár 1932 = Bogár János: Az egyházi évkör kialakulása és hatása az ígehirdetésre. Különös tekintettel a református keresztyén egyház istentiszteletére. Liturgikai tanulmány. Debrecen, 1932.

Bohren 1998 = Bohren, Rudolf: Böjt és ünnep. Meditációk művészetről és aszkézisről. (Ford.: Ablonczy László és Szabó Csaba) Budapest, 1998.

Boross 1974 = Boross Géza: A békeszolgálat a magyar protestáns igehirdetésben 1958-tól napjainkig. In: Theologiai Szemle XVI (1974/1-2) 2-8.

Boross 1988 = Boross Géza: Homiletika. Budapest, 1988.

Boross 1988a = Boross Géza: A liturgika vázlata. Budapest, 1988.

Boross 1994 = Boross Géza: Homiletika. Budapest, 1994.

Boross 2011 = Boross Géza: Őbenne. A Törökőri Református Egyházközségben 1980-ban elhangzott igehirdetések. Budapest, 2011. (Ex Cathedra 2.)

Borzási 2008 = Borzási István: Homiletika. Az igehirdetés alapjai. Marosvásárhely, 2008.

Borzsák 1960 = Borzsák István: Az antikvitás XVI. századi képe. (Bornemisza-tanulmányok) Budapest, 1960.

Botta 1991 = Botta István: Huszár Gál élete, művei és kora (1512?-1575). Budapest, 1991. (Humanizmus és reformáció 18.)

Bozsoki-Sólyom 2009 = Bozsoki-Sólyom János: Jogos aggodalmak. In: Köntös László (szerk.): „A te Igéd igazság.’’ 87 dunántúli prédikáció. Pápa, 2009. 81-86.

Bozsoki-Sólyom 2011 = Bozsoki-Sólyom János: „Miért, hogy elfeledtél?!’’ In: Köntös László – Steinbach József (szerk.): Zsoltárok könyve. 159 dunántúli prédikáció. Pápa, 2011. 96-100.

Bucsay 1973 = Bucsay Mihály: Méliusz katekizmusa. In: Bartha Tibor (szerk.): Tanulmányok és szövegek a Magyarországi Református Egyház XVI. századi történetéből. Budapest, 1973. 217-277. (Studia et Acta Ecclesiastica 3.)

CC 1676 = Kájoni János: Cantionale Catholicum. Régi és Uj, Deák és Magyar Aitatos Egyházi Énekek, Dicséretek, Soltárok, és Lytaniák. Csík[somlyó], 1676. (kiadta Domokos Pál Péter; Budapest, 1979.)

Chadwick 2003 = Chadwick, Henry: A korai egyház. Budapest, 2003.

Cullmann 1992 = Cullmann, Oscar: A karácsony ünnepének kialakulása és a karácsonyfa eredete. (Ford.: Karasszon Dezsőné) Budapest, 1992.

Czeglédy 1922 = Czeglédy Sándor: Közönséges vasárnapi imádságok. Egyházi használatra. Pápa, 1922.

Czeglédy 1942 = Czeglédy Sándor: Gyülekezeti imádságok. I. kötet. Közönséges vasárnapokra, ünnepekre és egyéb alkalmakra. Cegléd, 1942.

Czeglédy 1964 = Czeglédy Sándor: „Emberi hagyományok ostorozása". In: Református Egyház XVI (1964/3) 59-63.

Czeglédy 1967 = Czeglédy Sándor: Méliusz ágendája és himnológiai tevékenysége. In: Bartha Tibor (szerk.): A Második Helvét Hitvallás Magyarországon és Méliusz életműve. Budapest, 1967. 353-391. (Studia et Acta Ecclesiastica 2.)

Czeglédy 1971 = Czeglédy Sándor: A homiletika vázlata. Debrecen, 1971.

Czeglédy 1990 = Czeglédy Sándor: A Vizsolyi Biblia a XVII. századi magyar református igehirdetésben. In: Barcza József (szerk.): Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. Budapest, 1990. 137-153.

Czeglédy 1996 = Czeglédy Sándor: Liturgika. Debrecen, 1996.

Csepregi 2013 = Csepregi Zoltán: A reformáció nyelve. Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján. Budapest, 2013. (Humanizmus és reformáció 34.)

Cseri 1989 = Cseri Kálmán (szerk.): Adventtól Adventig. Prédikációk a magyar református egyház közelmúltjából. Budapest, 1989.

Csikesz 1936 = Csikesz Sándor: Kálvin pásztori igehirdetése módszerének legfőbb elemei. In: Kálvin és a kálvinizmus. Tanulmányok az Institutio négyszázadik évfordulójára. Debrecen, 1936. 235-274.

Csiky 1892 = Csiky Lajos: Egyházszertartástan. (Liturgika). Az ev. ref. lelkészek, de főként hittanhallgató tanítványai számára. Debrecen, 1892.

Csiky 1895 = [Csiky Lajos:] A vasárnap megünnepléséről. [Budapest, 1895.]5

Csiky 1904 = A Biblia vasárnapján. Egyházi beszéd elő- és utóimádsággal. Irta s a »Brittés Külföldi Bibliaterjesztő Társaság« alapításának százados emlékünnepén a debreczeni főiskola imatermében 1904. évi márczius hó 6-án elmondta Csiky Lajos debreczeni ev. ref. theol. ak. tanár és dékán. Debrecen, 1904.

Csiky 1914 = Csiky Lajos: Egyházszónoklattan. Nagybánya, 1914.

Csoma 2009 = Csoma Judit: Gyászolók vasárnapja. In: Igazság és Élet III (2009/4) 501-505.

Csorba 2000 = Csorba Dávid: Debreceni Ember Pál prédikációinak tanulságai. In: Theologiai Szemle XLIII (2000/6) 349-357.

Csorba 2003 = Csorba Dávid: A magyar református hitmélyítő irodalom Debrecenben (1657-1711). Debrecen, 2003. [PhD értékezés, kézirat]

Csorba 2008 = Csorba Dávid: „ A’ sovány lelket megszépíteni.” Debreceni prédikátorok (1657-1711). Debrecen, 2008. (Nemzet, egyház, művelődés V.)

Csorba 2010 = Csorba Dávid: Debreceni ünnepszentelés a XVII. században. In: Csörsz Rumen István (szerk.): Ghesaurus. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Budapest, 2010. 287-296.

Csorba 2011 = Csorba Dávid: A zászlós bárány nyomában. A magyar kálvinizmus 17. századi világa. Debrecen-Budapest, 2011.

DBP 2001 = Dienstboek. Een proeve. Schrift, Maaltijd, Gebed. Zoetermeer, 20013.

DCC = Bettenson, Henry-Maunder, Chris (Eds.): Documents of the Christian Church. Oxford, 20114.

Déri 2009/2010 = Déri Balázs: Ünneprendellenességek. In: Magyar Egyházzene XVII (2009/2010) 131-138.

Devlaminck 2003/2004 = Devlaminck, Pieter: De Cultus van SolInvictus. Een vergelijkende Studie tussen keizer Elagabal (218-222) en keizer Aurelianus (270-275). Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor hetbehalen van de graad van Licentiaat inde Geschiedenis. Gent, 2003/2004. (kézirat)6

Dézsi 1897 = Dézsi Lajos: Szenczi Molnár Albert (1574-1633). Budapest, 1897.

Diósi 2012 = Diósi Dávid: Kultusz a posztmodern társadalomban. Közelharc a liturgia esztétikai dimenziójának visszahódításáért. In: Kovács Andrea (szerk.): Hagyomány és megújulása liturgiában és zenéjében. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke újraindításának 20. évfordulóján tartott szimpózium előadásai. Budapest, 2010. szeptember8-10. Budapest, 2012. 99-115.

DK 1508 = Döbrentei-kódex 1508. Halábori Bertalan keze írásával. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Közzéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta Abaffy Csilla és T. Szabó Csilla Madas Edit közreműködésével. Budapest, 1995. (Régi Magyar Kódexek 19.)

Dobszay 2001 = Dobszay László: Jegyzetek a liturgiáról. Budapest, 2001.

Dobszay 2003 = Dobszay László: The Bugnini-Liturgy and the Reform of the Reform. Front Royal/VA, 2003. (Musicae Sacrae Meletemata 5.)

Dobszay 2004 = Dobszay László: Az esztergomi rítus. [Budapest, 2004.]

Dolhai 2001 = Dolhai Lajos: Az ókeresztény egyház liturgiája. A liturgia fejlődése az egyházatyák írásainak tükrében. Budapest, 2001.

Dolhai 2016 = Dolhai Lajos: Az egyházi év. Liturgikus-teológiai esszék. Budapest, 2016.

DPL 1905 = Indoklás. In: Dunántúli Protestáns Lap XV (1905/36) 621-627.

Duchesne 1910 = Duchesne, L[ouis]: Christian Worship: Its Origin and Evolution. A Study ofthe Latin Liturgy up to the Time of Charlemagne. Translated from the Fourth French Edition by M. L. McClure. London, 19103.

Dukkon 2003 = Dukkon Ágnes: Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben. Budapest, 2003.

EB I = Vanyó László (szerk.): Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre. I. Karácsonyi ünnepkör. Budapest, 1995.

EB II = Vanyó László (szerk.): Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre. II. Húsvéti ünnepkör. Budapest, 1996.

EB IV = Radó Polikárp (szerk.): Az egyházatyák szentbeszédeiből. IV. kötet. A szentatyák beszédei a karácsonyi és húsvéti ünnepkör vasárnapjaira. Budapest, 1944.

EB VI = Radó Polikárp (szerk.): Az egyházatyák szentbeszédeiből. VI. kötet. Az egyházatyák beszédei az egyházi év ünnepeire. Budapest, 1944.

Ecsedy 1947 = Ecsedy Aladár: Egy év a szószéken. Vasárnap és ünnepdélelőtti prédikációk. Tahitótfalu, 1947.

EG 1635 = Graduale Ecclesiae Hungaricae Epperiensis 1635. (közreadja és bevezeti FerencziIlona). Budapest, 1988. (Musicalia Danubiana 9.)

Ehrensperger 2011 = Ehrensperger, Alfred: Der Gottesdienst in Stadt und Landschaft Bern im 16. und 17. Jahrhundert. Zürich, 2011.

ÉK 1526-1527 = Érdy-kódex [kézirat, forrás: http://erdykodex.atw.hu/

ÉK 1806 (1874) = Közönséges Isteni Tiszteletre rendelt Énekes Könyv, mely Szent Dávid zsoltárain kívül magában foglal némely kiválogatott és a helvét vallástételt követő négy superintendentia által jóváhagyott énekeket, egynéhány imádsággal. Budapest, 1874.

Eliade 2006 = Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története. Budapest, 2006.

F. Varga 1899 = Egyházi beszédek. Irta: F. Varga Lajos reform, lelkész. I. kötet. Szatmár, 1899.

F. Varga 1916 = Imádságok bibliaolvasással egybekötött hétköznap reggeli istentiszteletekre. Írta: F. Varga Lajos nagyrábéi református lelkész. Első kötet. Debrecen, [1916.]

F. Varga 1918 = Imádságok bibliaolvasással egybekötött hétköznap reggeli istentiszteletekre. Írta: F. Varga Lajos nagyrábéi református lelkész. Második kötet. Debrecen, [1918.]

Fábián 1871 = Fábián Dániel: Népszerű egyházi beszédek egy egész évre. Pest, 1871.

Faragó 1927 = Faragó Bálint: A mezőtúri református egyház története 1530-1917-ig. Mezőtúr, 1927.

Farkas-Ravasz-Révész 1937 = Farkas István - Ravasz László - Révész Imre: István király. Budapest, 1937. (Kálvin Könyvtár 23.)

Fazakas 2012 = Fazakas Sándor: Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához (I. rész). In: Igazság és Élet VI (2012/4) 742-751.

Fekete 1995/1996 = Fekete Károly: Makkai Sándor részvétele a magyar református liturgia megújításában. In: Magyar Egyházzene III (1995/1996) 147-154.

Fekete 1997 = Fekete Károly: Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága. Debrecen, 1997. (Dissertationes Theologicae 3.)

Fekete 1997a = Fekete Károly (id.): A gyülekezeti énekválasztás szempontjai. In: Zsoltár IV (1997/4) 15-17.

Fekete 1998/1999 = Fekete Csaba: Perikóparend a Spáczai graduálban 1619 tájáról. In: Magyar Egyházzene VI (1998/1999) 239-250.

Fekete 1999/2000 = Fekete Károly: A református liturgikák története a XIX-XX. században. In: Magyar Egyházzene VII (1999/2000) 459-487.

Fekete 2000 = Fekete Károly: Tóth Endre, a gyakorlati teológus. In: Zsengellér József (szerk.): Pápa és Debrecen. Emlékkönyv Dr. Tóth Endre egyháztörténész professzor születésének 100. évfordulójára. Pápa, 2000. 47-54.

Fekete 2000a = Fekete Károly (id.): Hagyomány, korszerűség és jövő a református istentiszteletiéletben. In: Fekete Károly (id.): A gyülekezetépítés szolgálatában. Válogatott előadások-tanulmányok a gyakorlati teológia tárgyköréből. Budapest, 2000. 131-139.

Fekete 2000b = Fekete Károly (id.): A gyülekezeti énekválasztás szempontjai. In: Fekete Károly (id.): A gyülekezetépítés szolgálatában. Válogatott előadások-tanulmányok a gyakorlati teológia tárgyköréből. Budapest, 2000. 140-145.

Fekete 2000c = Fekete Csaba: Graduál és református istentisztelet. Liturgiatörténeti áttekintés az Öreg Graduál somorjai példányának kéziratos pótlékai alapján. In: G. Szabó Botond - Fekete Csaba - Bereczki Lajos (szerk.): Egyház és művelődés. Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből. Debrecen, 2000. 207-355.

Fekete 2004 = Fekete Csaba: Buliinger és hazánk. In: Sárospataki Füzetek (2004/2) 7-17.

Fekete 2005 = Fekete Károly (id.): Hunyadi Ferenc igehirdetése. Debrecen, 2005.

Fekete 2006 = F[ekete] Cs[aba]: Samarjai Máté János - Az éneklésekről (Agenda, 1636). In: Zsoltár XIII (2006) 3-5.

Fekete 2006a = F[ekete] Cs[aba]: Martonfalvi Tóth György - Keresztyéni inneplés vagy lelkiszent mesterség (Prédikáció, 1658/1700). In: Zsoltár XIII (2006) 5-11.

Fekete 2008 = Fekete Károly (if}.): Beszámoló a Generális Konvent Liturgiái Bizottságának eddigi üléseiről. In: Confessio XXXII (2008/2) 23-27.

Fekete 2008a = Fekete Károly: Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása. In: Confessio XXXII (2008/2) 74-82.

Fekete 2008b = Fekete Csaba: Praxis praxisa, avagy fordító puritánság Medgyesi nyelve alapján. In: Fazakas Gergely Tamás - Győri L. János (szerk.): Medgyesi Pál redivius. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról. Debrecen, 2008. 173-186.

Fekete 2008/2009 = Fekete Csaba: Kálvin és a perikóparend. In: Magyar Egyházzene XVI (2008/2009) 349-358.

Fekete 2009 = Fekete Csaba: Milotai Nyilas István Ágendájának változatai. In: Református Egyház LXI (2009/6) 131-140.

Fekete 2009a = Komáromi Csipkés Ágendája. Keresztelés, Úrvacsora, Esketés és Eklézsiakövetés szertartási rendje 1653-ból. Bevezeti és közreadja: Fekete Csaba. Debrecen, 2009. (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Liturgiái Kutatóintézetének kiadványai 3.)

Fekete 2011 = Fekete Károly: Az Öreg Graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára. In: Collegium Doctorum VII (2011) 42-48.

Fekete 2011a = Fekete Károly: A vasárnap megszentelése. In: Reformátusok Lapja LV (2011/37) 1.

Fekete 2011b = Fekete Csaba: Alvinci Péter az Úrnak Szent Vacsorájáról. Kassa. 1622. Szövegkiadás és tanulmány. Debrecen, 2011. (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Liturgiái Kutatóintézetének kiadványai 4.)

Fekete 2011c = Nagyszombati Agendarius. Magyar nyelvű szertartási betétek az esztergomi rítusból 1583, 1596. Sajtó alá rendezte, szerkesztette és a kísérő tanulmányt írta Fekete Csaba. Debrecen, 2011. (Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár Kiadványok 11.)

Fekete 2012 = Fekete Károly: A magyar református gyakorlati teológia meghatározó alakjának hatása a református igehirdetésre és a lelkészképzésre. In: Collegium Doctorum VIII (2012) 37-45.

Fekete 2012a = Fekete Csaba: Örvendözzünk körösztyénök. Délvidéki graduáljaink hagyománya a 17. század első felében. Debrecen, 2012. (Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár Kiadványok 15.)

Fekete 2012b = Fekete Károly: A textusválasztás szükségessége és módjai. In: Hanula Gergely (szerk.): Logos tés akoés - Az ige megszólalása és megszólaltatása. Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére. Pápa, 2012. 151-164.

Fekete 2013 = Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata. Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben. Budapest, 2013.

Ferencz 1878 = Ferencz József: Egyházszertartási dolgozatok. (Agenda.). Budapest, 1878.

Fodorné Nagy 2003 = Fodorné Nagy Sarolta: Böjti tanácsok gyülekezeteink számára. In: Református Egyház LV (2003/2) 30. [= Evangélikus Élet LXVIII (2003/9) 9.]

Földváry 1891 = Földváry László: Komáromi Csipkés György és Bibliája. (I. közlemény.) In: Protestáns Szemle III (1891) 315-335.

Földváry 1898a = Földváry László: Adalékok a Dunamelléki Ev. Ref. Egyházkerület történetéhez. 1. rész. Alsó Dunamelléki vagy Felsőbaranyai Egyházkerület. 1518-1715. Budapest, 1898.

Földváry 1898b = Földváry László: Adalékok a Dunamelléki Ev. Ref. Egyházkerület történetéhez. II. rész. Dunamelléki Ev. Ref. Egyházkerület a baranyai püspökséggel való egyesülés után. 1715-1780. Budapest, 1898.

Földváry 2012 = Földváry Miklós István: A Hartvik-agenda és a Német-római pontifikále. In: Kovács Andrea (szerk.): Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke újraindításának 20. évfordulóján tartott szimpózium előadásai. Budapest, 2010. szeptember 8-10. Budapest, 2012. 147-158.

Fördős 1866 = Fördős Lajos: Agenda. Egyházi szertartási beszédek és imák, s ezekhez mellékletül jegyzetek és utasítások. Pest, 1866.

Fördős 1875 = Fördős Lajos: Agenda. Egyházi szertartási beszédek és imák, s ezekhez mellékletül jegyzetekés utasítások. Kecskemét, 18752.

Fürst 2008 = Fürst, Alfons: Die Liturgie der alten Kirche. Geschichte und Theologie. Münster, 2008.

Füzes 2010/2011 = Füzes Ádám: Külső vagy belső kényszer? Pázmány indítékai a római rítus bevezetésére. In: Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011) 225-237.

Gaál 1994 = Gaál Anikó: Ünnepnapok, hagyományok. Adventtői adventig. Budapest, 1994.

Gabler 2008 = Gabler, Ulrich: Huldrych Zwingli. Bevezetés életébe és munkásságába. (Ford.: Koczó Pál) Budapest, 2008.

Gábor 1998 = Gábor Csilla: Szent Ignác-i lelkiség, barokk világkép Káldi György prédikációiban. In: Jankovics József – Monok István – Nyerges Judit (szerk.): A magyar művelődés és a kereszténység - La civiltà ungherese e il cristianesimo. Budapest-Szeged, 1998, 679-688.

Gábor 2001 = Gábor Csilla: Káldi György prédikációi. Források, teológia, retorika. Debrecen, 2001. (Csokonai Könyvtár 24.)

Gál 1939 = Gál Lajos: Geleji Katona István igehirdetése. Debrecen, 1939. [Különlenyomat a Theologiai Szemle 1939. évi (XV. évf.) 1., 2., és 3. számaiból]

Galambos 1953 = Galambos Ferenc Iréneusz OSB: Az egyházi év a magyar középkorban. A Megtestesülés és a Megváltás ünnepköre. Pannonhalma, 1953/2004. (Pannonhalmi Füzetek 51.)

Gara 1943 = Gara József (átdolg.): Bibliaolvasó naptár az 1943. évre. Szabadka, [1943.]

Gárdonyi 2013 = Gárdonyi Zsolt: Kántorképzés - tágabb összefüggésekben nézve. In: Dávid István (szerk.): Merre tovább kántorképzés? Gondolatok egy konferencián. Nagykőrös, 2012.október 5. Budapest, 2013. 23-29.

Geffroy 2011 = Geffroy, Christophe: XVI. Benedek és a „liturgikus béke”. (Ford.: Kaposiné Eckhardt Ilona) Budapest, 2011.

GH 2007 = Graduale Hungaricum. Gödöllő, 2007.

Glatz 1818 = Glatz, Jakob: Nachrichten über die Feyer des dritten Jubelfeʃtes der Reformationin den ʃämmtlichen kaiʃerl[ichen] königlichen] Oeʃterreichiʃchen Staaten im Jahre 1817. Wien, 1818.

Glatz 1818/1 = Glatz, Jakob: Sammlung einiger Jubelpredigten, gehalten bey der Feyer des dritten Jubelfeftes der Reformation in den kaiʃerl[ichen] königlichen] Oeʃterreichiʃchen Staaten. Nebʃt mehrern nachträglichen Berichten über die Feyer des Feʃtes, einigen Momenten aus Doct. Martin Luthers Leben, und dem Verzeichniʃʃe der evangeliʃchen Paʃtorate und Predigerin den Deutʃchen Erbländern und dem Königreiche Ungarn. Wien, 1818.

Gönczy 1937 = Gönczy Lajos: A lelkész mint liturgus. In: Igazság és Élet III (1937) 145-149.

GR = Graduale Ráday saeculi XVII (közreadja és bevezeti Ferenczi Ilona). Budapest, 1997. (Musicalia Danubiana 16.)

Gyurátz 1888 = Kézi agenda. Templomi és halotti imák szertartási beszédekkel lelkészi használatra. Irta Gyurátz Ferencz pápai evang. lelkész. Pápa, 1888.

Gyurátz 1902 = Kézi agenda. Templomi és halotti imák, szertartási beszédekkel. Lelkészi használatra. Irta: Gyurátz Ferencz pápai evang. lelkész. Második bővített kiadás. Pápa, 1902.

Gyurátz 1916 = Kézi agenda. Templomi és halotti imák, szertartási beszédekkel. Lelkészi használatra. Irta: Gyurátz Ferencz pápai evang. lelkész és dunántúli evang. püspök. Harmadik kiadás. Pápa, 1916.

Hafenscher 1998/1999 = Hafenscher Károly: Ember-csinálta ünnep, ünnep-csinálta ember. In: Magyar Egyházzene VI (1998/1999) 25-32.

Hafenscher 1999 = Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év. [Budapest,] 1999. (Egyházzenei Füzetek 1/7.)

Hafenscher 1999/2000 = Hafenscher Károly: A magyar evangélikus liturgika történetének vázlata különös tekintettel az elmúlt másfél évszázadra. In: Magyar Egyházzene VII (1999/2000) 433-442.

Hafenscher 2009 = Hafenscher Károly: Ágenda-tradíció és a jelen kihívásai. A magyar nyelvű istentiszteleti élet. Doktori értekezés. Budapest, 2009. (Kézirat)

Hafenscher 2010 = Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben. Budapest, 2010.

Hafenscher 2010/2011 = Hafenscher Károly: Luther és a zsolozsma. In: Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011) 143-148.

Hafenscher 2012 = Hafenscher Károly: Mennyiben volt konzervatív és mennyiben forradalmi Luther liturgiareformja? Hagyomány és megújulás az evangélikus istentiszteleti életben. In: Kovács Andrea (szerk.): Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke újraindításának 20. évfordulóján tartott szimpózium előadásai. Budapest, 2010. szeptember 8-10. Budapest, 2012. 171-188.

Hafenscher 2012/2013 = Hafenscher Károly: A liturgikus teológia mindenkori és aktuáliskérdései. In: Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 227-234.

Haggáda = Haggáda Peszach estéjére. Budapest, 1936. (Hasonmás kiadás: [Gyomaendrőd,] 1993.)

Hahn 1983 = Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás. Budapest, 1983.

Hanula 1998/1999 = Hanula Gergely: Latin és bizánci perikóparendek. In: Magyar Egyházzene VI (1998/1999) 181-190.

Hargittay 2004 = Hargittay Emil: Irodalomszemlélet Pázmány előszavaiban és könyvajánlásaiban. In: Bitskey István – Oláh Szabolcs: Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban. Debrecen, 2004. 374-383.

HD 2015 = Homiletikai direktórium. Budapest, 2015. (Római Dokumentumok XLIV.)

Heltai 2008 = Heltai János: Műfajok és művek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában (1601-1655). Budapest, 2008. (Rés Libraria II.)

HH 1616 = Confessio et Expositio Fidei Chriʃtiance, Az az, Az keresztyéni Igaz Hitről való Vallas-tetel. [...] Deákból Magyarra forditatot, Szenczi Csene Peter altal. Debrecen, 1616. [RMK I 466; RMNy 1115]

HK 2007 = Iván Géza – Varga György (szerk.): Hercegszöllősi Kánonok. Öt évszázad öröksége négy nyelven. Készült az 1901-ben, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság gondozásában megjelent kiadvány alapján. Eszék, 2007.

HK 2013 = A Heidelbergi Káté. Budapest, 2013.

Hörk 1882 = Hörk József: Liturgika vagyis az istenitisztelet elmélete. (Egyházi szertartástan.) Kézikönyvül a prot. hittanhallgatók számára. Eperjes, 1882.

Hubert 1998/1999 = H. Hubert Gabriella: Geleji Katona István versiculusai és a perikóparend. In: Magyar Egyházzene VI (1998/1999) 251-258.

Hubert 2000 = Hubert Ildikó: Sóvári Soós Kristóf (1566-1620) és művei. Budapest, 2000.

Hubert 2001 = Hubert Ildikó: Kulcsár György, az alsólindvai prédikátor (…Alsólendva, 1577. június 11.) Budapest-Lendva, 2001.

Hubert 2004 = H. Hubert Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének. Budapest, 2004. (História Litteraria 17.)

Hubert 2010 = Hubert Ildikó: Prédikációs gyakorlat nyomai egy 16. századi postillás kötet bejegyzéseiben. In: Stemler Ágnes - Varga Bernadett (szerk.): „mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Budapest, 2010. 268-276.

Hubert 2011 = Hubert Ildikó: „Az mit Istennek mívelhetek, örömest kész vagyok hozzája.” Kulcsár György és művei. Budapest, 2011.

Huszár 1560/61 = Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek; Kálmáncsehi Márton: Reggeli éneklések. 1560-61. (Fakszimile kiadás Borsa Gedeon tanulmányával; Budapest, 1983.; Bibliotheca Hungarica Antiqua 12)

Huszár 1574 = Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok. Komjáti, 1574. (Fakszimile kiadás HubertGabriella tanulmányával; Budapest, 1986.; Bibliotheca Hungarica Antiqua 13.)

HW 1989 = Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. Die Geschichte der deutschen Wörter und der Fremdwörter von ihrem Ursprung bis zur Gegenwart. Mannheim, Wien, Zürich, 19892. (Duden 7.)

IÉ 2014 = Ajánlás. In: Igazság és Élet VIII (2014/1) 3-4.

Imre 1869 = Imre Sándor: Geleji Katona István főleg mint nyelvész. Pest, 1869.

Imre 1898 = Imre Sándor: Alvinczi Péter kassai magyar pap élete. Hódmezővásárhely, 1898.

Intelmek 1982 = István király Intelmei. Budapest, 1982.

IR 1930 = Istentiszteleti Rendtartás a magyar református egyház számára. Megállapította az Országos Zsinat 1929. évi 550. számú határozatával. Budapest, 1930. (Református Egyházi Könyvtár XVI.)

IR 1950 = Istentiszteleti Rendtartás a magyar református egyház számára. Az Országos Zsinat 1929. évi 550. számú határozatával megállapított szöveg revíziójának tervezete. Kézirat gyanánt. [Budapest, 1950.]

IR 1985 = Istentiszteleti Rendtartás a Magyarországi Református Egyház számára. Megállapította a VIII. Budapesti Zsinat 1985. április 17-én megnyílt 5. ülésszakának 17. sz. határozatával. Budapest, 1985.

IR 1998 = A Magyar Református Egyház Istentiszteleti Rendtartása. Összeállította a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának Liturgiai Bizottsága D. Dr. Csiha Kálmán püspök elnöklete alatt Budapest 1997. Kolozsvár, 1998.

IR 2010 = A Magyar Református Egyház Istentiszteleti Rendtartása. Kolozsvár, 20102. (Összeállította a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának Liturgiai Bizottsága D. Dr. Csiha Kálmán püspök elnöklete alatt Budapest 1997)

IRP 1938 = Pótfüzet a magyar református egyház istentiszteleti rendtartásához. Próbakiadása 245/1938. sz. konventi határozat alapján. Budapest, 1938.

Ivancsó 2009 = Egeria útinaplója. Szentföldi zarándoklat a IV. századból. A bevezetőt írta, fordította és jegyzetekkel ellátta Ivancsó István. Budapest, 2009.

Jaczkó 2011 = Jaczkó Sándor: Az 1524. évi váradi zsinat és határozatai. Debrecen, 2011. (PhD értekezés, kézirat)

Jakab-Szászi 2012 = Jakab-Szászi Andrea: Adventi gyermek-istentisztelet. Vázlatok. In: Igazság és Élet VI (2012/4) 724-734.

Jancsó 1940 = Jancsó Elemér: Felsőcsernátoni Bod Péter önéletírása. Cluj-Kolozsvár, 1940.

Jánossy 1932 = Jánossy Lajos: Az evangélikus liturgia megújhodása történeti és elvi alapon. Budapest, 1932.

Jánossy 2008 = Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Veszprém, 20082.

Jenny 1968 = Jenny, Markus: Die Einheit des Abendmahlsgottesdienstes bei den elsässischenund schweizerischen Reformatoren. Zürich, 1968.

JRGS XI = Ratzinger, Joseph: Theologie der Liturgie. Die sakramentale Begründung christlicher Existenz. Freiburg i. Br., 220 08. (Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften XI.)

KÁ 2004 = Csoma Áron (szerk.): Kis Agenda. Összeállította és jegyzetekkel ellátta Pásztor János. Komárom, 2004.

Kádár 2013 = Kádár Ferenc: Liturgika. Sárospatak, 2013. (Sárospataki Teológiai Műhely 5.)

Kálvin 1543 = Kálvin János: Az egyház reformálásának szükségességéről. 1543. (Ford.: Ceglédi Sándor) Pápa, 1906.

Kálvin 1624 = Az keresztyeni Religiora es igaz hitre való Tanitas. Mellyet Deakúl irt Calvinus János. [...] Moʃtan pedig az Magyar nemzetnec Iʃteni Igaßagban való épületire Magyar nyelvre forditott Molnár Albert [...]. [Hanau,] 1624. [RMK I 540; RMNy 1308; reprint: Budapest, 2009.]

Karasszon 1994 = Karasszon Dezső: Megifjodó öreg graduálok. In: Zsoltár I (1994/2) 9-13.

Karasszon 2000 = Karasszon Dezső: Synopsis Gradualís. A gregorián ének és a magyar református istentisztelet. In: G. Szabó Botond - Fekete Csaba - Bereczki Lajos (szerk.): Egyház és művelődés. Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből. Debrecen, 2000. 139-204.

Karasszon 2008 = Karasszon Dezső: „...nyisd meg a mi ajakiakat...” Bevezetés a magyar református egyházzene világába [...]. Budapest, 2008.

Kármán 1787 = Ekklé’siai Agenda avagy a’ Helvetziai Vallás-tétel ʃzerént reformáltt Magyar-Orʃzági Ekklésiákban való Sz. Sákramentomok’ ki-ʃzolgáltatásának, egyéb meg-ʃzokott Vallásbéli tzeremóniáknak és Közönʃéges Isteni tiʃzteletnek Módja; mellyet a’ régen óhajtott Egyenlőʃég bé-hozattathatásáért, Köz-haʃzonra, maga’ ʃaját költségén, Világ’ eleiben adott, ’s k kinyomtattatott Kármán Jó’sef a’ Lossontzi R. E. L. T. Pozsony, 1787.

Karsay-Czékus 1889 = Agenda vagyis az egyházi szertartások végrehajtásának módja az ág. hitv. evang. egyházak számára az Egyetemes Gyűlés megbízásából készítették a püspökikar közreműködése mellett Karsay Sándor és Czékus István evang. püspökök. Első kötet. Egyházi szertartások. Budapest, 1889.

Karsay-Czékus 1891 = Agenda vagyis az egyházi szertartások végrehajtásának módja ág. hitv. evang. egyházak számára az Egyetemes Gyűlés megbízásából készítették a püspöki kar közreműködése mellett Karsay Sándor és Czékus István evang. püspökök. Második kötet. Ünnepi, közvasárnapi, alkalmi, hétköznapi és temetési imák. Budapest, 1891.

Kathona 1940 = Kathona Géza: Samarjai János gyakorlati theológiája. Debrecen, 1940.[Theologiai Szemle 1940. (XVI. évfolyam) évi pótfüzete]

KEK 1994 = A Katolikus Egyház Katekizmusa. Budapest, 21994.

Kelemen 2010 = Kelemen Attila: A gyakorlati teológia leíró és előíró jellege. In: Adorjáni Zoltán (szerk.): Studia Doctorum Theologiae Protestantis. A Kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóintézetének kötetei I. Kolozsvár, 2010. 125-147.

Keller 2016 = Keller, Rudolf: Istentisztelet és reform. Mit tanulhatunk az atyáktól a liturgiáról? In: Keresztyén Igazság (2016/3) 18-32.

Kenessey 1892 = Kenessey Béla: A történelem az igehirdetésben. II. In: Protestáns Egyháziés Iskolai Lap XXXV (1892/6) 82-84.

KG = Kálmáncsai Graduál (Fakszimile és átírás; közreadja és bevezeti FerencziIlona). Kecskemét, 2005.

Kis 1992 = Kis Bálint: A Békés-Bánáti Református Egyházmegye története (1836). Közreadják Gilicze László, Kormos László. Békéscsaba, Szeged, 1992. (Dél-Alföldi Évszázadok 5.)

Kis 2012 = Kis Médea: Istendicsőítés énekkel és élettel. A református spiritualitás forrásai. Budapest, 2012.

Kiss 1872 = Kiss Lajos: Igénytelen nézet Czipott Rezső ur cikkére. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XV (1872/15) 467.

Kiss 1875 = Kiss Kálmán: Geleji Katona István egyházi kánonai és a szatmári református] egyházmegye érvényes statútumai. Kecskemét, 1875.

Kiss 1881 = Kiss Áron: A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései. Budapest, 1881. (Protestáns Theologiai Könyvtár 15.)

Kiss 1904 = Kiss Áron: Török Pál élete. Budapest, 1904.

Kiss 2004 = Kiss Endre József: Bullinger a Tiszán innen. In: Sárospataki Füzetek (2004/2)

Klaniczay 1961 = Klaniczay Tibor: Reneszánsz és barokk. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Budapest, 1961.

Klauser 1965 = Klauser, Theodor: Kleine Abendländische Liturgiegeschichte. Bericht und Besinnung. Bonn, 1965.

Kolumban 2005 = Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely. Kolozsvár, 2005.(Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 15.)

Koncz 2011 = Koncz Tibor: Böjtölünk. Böjtöljünk? In: Reformátusok Lapja LV (2011/14) 1.

Koncsol 2009 = Koncsol László: Egyházlátogatások és közgyűlések. A Komáromi Református Egyházmegye Canonica Visitatiói és közgyűlései (1833-1838). Pozsony, 2009. (Csallóközi Kiskönyvtár 40.)

Kótzi 1793 = Húszfarsangi avagy lakadalmi prédikátziók a’mellyeket német nyelvből magyarra fordított, és ki-botsátott. Kótzi Dávid, mádi prédikátor. Kassa, 1793.

Kovács 1904 = Kovács Albert: Homiletika vagy egyházi ékesszólástan. Budapest, 1904.

Kovács 2006 = Kovács Ákos: A kitalált hagyomány. Pozsony, 2006.

Kovács 2009/2010 = Kovács Andrea: A nagyszombati próféciákról. In: Magyar Egyházzene XVII (2009/2010) 401-404.

Kovács 2012 = Kovács László: Töprengés a Reménység Fesztiválról. In: Keresztyén Igazság (2012/3) 42-43.

Kovács 2015 = Kovács Krisztián: Giccskarácsony vagy karácsony? A karácsonyi vallásosság nyomában. In: Igazság és Élet IX (2015/4) 676-685.

Kováts 1825 = Kováts Mátyás: Barátságos Értekezés a’ Vallási Egyesülés Ideájának Szerzőjével. Pest, 1825.

Könyves Tóth 1855 = Könyves Tóth Mihály: Emlékirat a tiszántúli református egyház-kerület életéről (1855). Debrecen, 1996. (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani V.)

Kudora 1902 = Kudora János: A magyar katolikus egyházi beszéd irodalmának ezeréves története 896-1896. Budapest, 1902.

Kultsár 1574 = Kultsár György: Postilla [...] Alsólindva (Alsólendva), 1574. (Fakszimile kiadás Hubert Ildikó tanulmányával; Budapest-Lendva, 2001.)

Kun 1855 = Kun Bertalan: Egyházi szónoklattan. Használható minden hitfelekezetű különösen protestans lelkészek által. Miskolc, 1855.

Kunz 2001 = Kunz, Ralf: Gottesdienst evangelisch reformiert. Liturgik und Liturgie in der Kirche Zwinglis. Zürich, 2001.

Kúr 1993 = Kúr Géza: A Komáromi Református Egyházmegye.Pozsony, 1993.

Kúr2000 = KúrGéza: Küzdelmeink. (Három református egyház története.) Pozsony, 2000.

Laczkó-Mártonfi 2006 = Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás. Budapest, 2006.

László 1993 = László Dezső: A magyar református lelkipásztor a történelemben. Kolozsvár,1993. (Szemle Füzetek 10.)

Leeuw 2001 = Leeuw, Gerardus van der: A vallás fenomenológiája. Budapest, 2001.

Leeuwen 2005 = Leeuwen, Marius van: Van feest naar feest. Over de christelijke feesten. Hun geschiedenis en betekenis. Amsterdam, 20052.

Leeuwen 2009 = Leeuwen, Marius van: Ünnepről ünnepre. A keresztyén ünnepek története és lényege.(Ford.: Kállay Dezső és Kállay Enikő) Kolozsvár, 2009.

Liturgikon 1980 = Liturgikon. I. kötet. Aranyszájú Szent János[,] Nagy Szent Vazul és előreszentelt adományok isteni liturgiája typikonnal. Második, bővített kiadás. Görögből fordította: D. Dr. theol. Berki Feriz protoierej, magyar orthodox esperes-adminisztrátor. Budapest, 1980.

LK 2007 = Evangélikus istentisztelet. Liturgikus könyv. Budapest, 2007.

LL 2001 = Verbényi István - Arató Miklós Orbán: Liturgikus Lexikon. Budapest, 20012.

Lohse 1994 = Lohse, Eduard: Umwelt des Neuen Testaments. Göttingen, 19949. (Grundrissezum Neuen Testament 1.)

Lonovics 1857 = Népszerű egyházi archaeologia vagyis a katholikus ünnepek, szentségek, ünnepélyek s szertartások értelmezése, és a különféle rendes s rendkívüli szószéki jelentések, részint rendes szentbeszédekben, részint hirdetmény-alaku oktatásokban. Irta Lonovics József, kiadta Hopf János, hittudor, csanádmegyei áldozár s szentszéki ülnök. Első kötet, az egyházi évkör. Bécs, 1857.

Lőrincze 1941 = Lőrincze Géza: Örökkévaló irgalom. Igehirdetés az esztendő minden vasárnapjára, egyházi és alkalmi ünnepeire. Dombóvár, 1941.

LR 1936 = Liturgikus rend. Lelkészi szolgálat. Budapest, 1936.

LR 1943 = Liturgikus rend lelkészi szolgálat. Második kiadás. Budapest, 1943.

LThK I = Lexikon für Theologie und Kirche. Erster Band. Freiburg i. Br., 20063.

LThK III = Lexikon für Theologie und Kirche. Dritter Band. Freiburg i. Br., 20063.

LThK V = Lexikon für Theologie und Kirche. Fünfter Band. Freiburg i. Br., 20063.

LThK VI = Lexikon für Theologie und Kirche. Sechster Band. Freiburg i. Br., 20063.

LThK VII = Lexikon für Theologie und Kirche. Siebter Band. Freiburg i. Br., 20063.

LThK VIII = Lexikon für Theologie und Kirche. Achter Band. Freiburg i. Br., 20063.

LThK IX = Lexikon für Theologie und Kirche. Neunter Band. Freiburg i. Br., 20063.

LThK X = Lexikon für Theologie und Kirche. Zehnter Band. Freiburg i. Br., 20063.

Luther 1523 = A gyülekezeti istentisztelet rendjéről (1523.). Fordította Paulik János. In: Masznyik Endre: D. Luther Márton egyházszervező iratai történeti rendbe szedve, bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel. IV. kötet. Pozsony, 1908. 55-64.

Luther 1526 = A német mise s az istentisztelet rendje (1526.). Fordította Paulik János. In: Masznyik Endre: D. Luther Márton egyházszervező iratai történeti rendbe szedve, bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel. IV. kötet. Pozsony, 1908. 433-488.

Luz 1997 = Luz, Ulrich: Das Evangelium nach Matthäus. (Mt 1-7) Zürich, Düsseldorf, Neu-kirchen-Vluyn, 19974. (EKK 111.)

Macleod 1966 = Macleod, Donald: Presbyterian Worship. Its Meaning and Method. Richmond (Virginia), 21966.

Maczák 2003 = Maczák Ibolya: A kanonikus plagium. (Szövegalkotás barokk prédikációinkban.) In: Irodalomtörténeti Közlemények CVII (2003/2-3) 261-276.

Maczák 2009 = Maczák Ibolya: Kompozíció és kompiláció: Illyés András prédikációs kötetei és beszédei. In: Nemerkényi Előd (szerk.): Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére. Budapest, 2009. 209-214.

Maczák 2010 = Maczák Ibolya: Elorzott szavak. Szövegalkotás 17-18. századi prédikációkban. [Szigetmonostor, 2010.]

Maczák 2010a = Maczák Ibolya: Templomtisztelet - három hangon. In: Stemler Ágnes –Varga Bernadett (szerk.): „mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Budapest, 2010. 194-201.

Madas 1984 = Madas Edit: Az Érdy-kódex perikóparendszere és Guillermus Parisiensis posztillás könyve. In: Magyar Könyvszemle C (1984/1-2) 99-105.

Madas 1985 = Madas Edit (szerk.): A néma barát megszólal. Válogatás a Karthauzi Névtelen beszédeiből. Budapest, 1985.

Magassy 1997/1 = Magassy Sándor: Óegyházi perikópák. I. kötet. Az Óegyházi Perikóparend alapján kijelölt igék feldolgozásainak kritikai elemzése és prédikációs vázlatok Luther teológiájának tükrében. Budapest, [1997.]

Magassy 1997/11 = Magassy Sándor: Óegyházi perikópák. II. kötet. Az Óegyházi Perikóparend alapján kijelölt igék feldolgozásainak kritikai elemzése és prédikációs vázlatok Luther teológiájának tükrében. Budapest, [1997.]

Mansi 1774 = Mansi, J. D.: Sacrorum Conciliorum Nova, et Amplissima Collectio [...]. Tomus Decimus Nonus [...]. Velence, 1774.

Márai 1999 = Márai Sándor: Füves könyv. Budapest, 1999.

Márk 1884 = Zwingli Ulrich élete és reformátori működése. Születésének négyszázados emlékére irta Dr. Márk Ferencz, fekete-gyarmati reform, lelkipásztor. Budapest, 1884.

McGrath 1995 = McGrath, Allster E.: Bevezetés a keresztény teológiába. Budapest, 1995.

McGrath 1996 = McGrath, Allster E.: Kálvin. A nyugati kultúra formálódása. Budapest, 1996.

Melius Juhász 1563 = [Melius Juhász Péter:] Valogatot praedikatioc [...]. Debrecen, 1563. [RMK I 54; RMNy 196]

MEÖT 2009 = A hét nap csodája. Segédanyag a „Teremtés Hete” ünnepkörhöz. Budapest, [2009.]

Meyer-Blanck 2011 = Meyer-Blanck, Michael: Gottesdienstlehre. Tübingen, 2011. DOI: https://doi.org/10.1628/978-3-16-151855-3

MG 2007 = Mátyás-Graduale. Budapest, 2007.

Mihalovics 1900 = Mihalovics Ede: A katholikus predikáczió története Magyarországon. I. kötet: A kereszténység behozatalától Pázmányig. Budapest, 1900.

Mihalovics 1901 = Mihalovics Ede: A katholikus predikáczió története Magyarországon. II. kötet: Pázmány Pétertől napjainkig. Budapest, 1901.

Mihályi 1980 = Mihályi Gilbert: Az Egyház liturgikus élete. A római liturgia reformjának ismertetésével. Róma, 1980.

Mihályfi 1933 = Mihályfi Ákos: A nyilvános istentisztelet. Egyetemi előadások a lelkipásztorkodástan köréből. Budapest, 19334.

Mikes 1741 = Mikes Kelemen: Az Épistoláknak és az Evangéliumoknak Esztendő által valo vasárnapokra, és leg fővebb Innepekre rendeltetett, Kérdésekkel, és Feleletekkel valo Magyarazattya.[I-IV. szakasz] 1741. (Sajtó alá rendezte HoppLajos) Budapest, 1967.

Mikó 1862 = Mikó Imre: Bod Péter élete és munkái. Pest, 1862.

Mikó 2009 = Mikó László: Presbiteri Imanap. In: Presbiter XVIII (2009/3) 12.

Milotai Nyilas 1621 = Agenda az az: Anyaszentegyhazbeli szolgalat [...]. Irattatot es kibotfatatot [...] Mélotai Nyilas lſtván által. Kolozsvár, 1621.

Mitrovics 1911 = Mitrovics Gyula: Egyházi szónoklattan. Tekintettel a magyar egyházi beszéd-irodalomra. Debreczen, 19112. (Mitrovics Gyula Összegyűjtött Papi Dolgozatai VI.)

Mitrovics 1913 = Mitrovics Gyula: Liturgíka. A polgári házasság törvényei. Egyháziatlanság és üres templomok. Debrecen, 1913. (Mitrovics Gyula Összegyűjtött Papi Dolgozatai VII.)

MKL I = Magyar Katolikus Lexikon. 1. kötet. Budapest, 1993.

MKL II = Magyar Katolikus Lexikon. II. kötet. Budapest, [1996].

MKL III = Magyar Katolikus Lexikon. III. kötet. Budapest, 1997.

MKL IV = Magyar Katolikus Lexikon. IV. kötet. Budapest, 1998.

MKL V = Magyar Katolikus Lexikon. V. kötet. Budapest, 2000.

MKL VI = Magyar Katolikus Lexikon. VI. kötet. Budapest, 2001.

MKL VII = Magyar Katolikus Lexikon. VII. kötet. Budapest, 2002.

MKL VIII = Magyar Katolikus Lexikon. VIII. kötet. Budapest, 2003.

MKL IX = Magyar Katolikus Lexikon. IX. kötet. Budapest, 2004.

MKL X = Magyar Katolikus Lexikon. X. kötet. Budapest, 2005.

MKL XI = Magyar Katolikus Lexikon. XI. kötet. Budapest, 2006.

MKL XII = Magyar Katolikus Lexikon. XII. kötet. Budapest, 2007.

MKL XIII = Magyar Katolikus Lexikon. XIII. kötet. Budapest, 2008.

MKL XIV = Magyar Katolikus Lexikon. XIV. kötet. Budapest, 2009.

MKL XV = Magyar Katolikus Lexikon. XV. kötet. Budapest, 2010.

MMT 2006 = Kosa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Budapest, 20063.

MNL I = Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. Első kötet. Budapest, 1977.

MNL III = Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. Harmadik kötet. Budapest, 1980.

MNL IV = Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. Negyedik kötet. Budapest, 1981.

MNL V = Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. Ötödik kötet. Budapest, 1982.

Mohay 2009 = Mohay Tamás: A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány. Budapest, 2009.

Mokos 1901 = Mokos Gyula: A Herczegszöllősi Kánonok. Más egyházi kánonokkal. Budapest, 1901.

Molnár 2004 = Molnár János: A XVI-XVII. század homiletikai törekvései. In: „Doce nos orare quin etpraedicare.” A magyarországi református homiletikai irodalom áttekintése a reformációtól napjainkig. Szeged, 2004. 5-60.

Mórocza 1860 = Mórocza Dániel: Egyházi egyetemes közpénztár mikénti létrehozásáról. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap III (1860/47) 1525-1532.

MPK 1969 = A Magyar Püspöki Kar liturgikus rendelkezései. Az új Calendarium Romanum és Ordo Missae ismertetése és bevezetése. [Budapest, 1969.]

MREHEKT 2012 = Jakab-Szászi Andrea (szerk.): A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve. I. kötet. 1-8. évfolyam. Budapest, 2012.

MREHEKT 2012a = Jakab-Szászi Andrea (szerk.): A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve. II. kötet. 9-12/13. évfolyam. Budapest, 2012.

MStr 1484 = Missale Strigoniense 1484 id est Missale secundum chorum almae ecclesiae Strigoniensis, Impressum Nurenbergae apud Anthonium Koburger, anno Domini MCCCCLXXXIIII (RMKIII 7) recentius edidit Blasius Déri. Budapest, 2009. (Monumenta Ritualia Hungarica I.)

Mueller 1818 = [Mueller, Johann Heinrich:] Einige Catechiʃationen über das Reformationsfest 1819. In Fragen und Antworten. Befondersfür die Landjugend des Cantons Zürich. Mit vier Feʃtliedern. [...] Zürich, 1818.

Nagy 1788 = Agenda, az az, egyházi szolgálat-béli Okos Isteni Tisztelet’ módja. Mellyet a’ Felsőbbeknek parantsolatjára kéʃzített vaia, Néhai Tiʃzteletes Túdós Kis Gergely, Sz. Udvarhelyi első Profeʃsor, és az Erdély Orʃzági Venerab. R. Superintendentziának Generális Notáriuʃa. Moʃt pedig némelly hozzá-adáʃokkal megbővítve, az ezzel élni akaró Szolga Tárʃainak haʃznokra, a’ maga tulajdon költségén közönségeʃsé tett Szerentsi Nagy István, N. Győri Réf Prédikátor. Győr, 1788.

Nagy 1940 = Nagy Géza: Geleji Katona István személyisége levelei alapján. Cluj (Kolozsvár), 1940. (Erdélyi Tudományos Füzetek 115.) DOI: https://doi.org/10.36240/etf-115

Nagy 1967 = Nagy Barna: Méliusz Péter művei. Könyvészeti és tartalmi áttekintés, különös figyelemmel most felfedezett műveire s a forráskutatási feladatokra. In: Bartha Tibor(szerk.): A Második Helvét Hitvallás Magyarországon és Méliusz életműve. Budapest, 1967. 193-301. (Studia et Acta Ecclesiastica 2.)

Nagy 1973 = Nagy József: Dr. Benedek Sándor: A magyarországi református egyház isten-tiszteletének múltja. Felelős kiadó Teleky Béla, Őrsziget[sic!], Ausztria. Copyright Benedek Sándor, 1971. In: Református Szemle LXVI (1973/1) 50-53.

Nagy 2004= Nagy István: A kazuáliák homiletikuma. Nagykőrös, 2004.

Nagy 2005 = Nagy Tibor: A Bibliaolvasó Kalauzról és a bibliavasárnap fontosságáról. In: Reformátusok Lapja XLIX (2005/10) IV.

Nagy 2008 = Nagy Géza: A református egyház története 1608-1715. 1. kötet. Máriabesnyő-Gödöllő, 2008.

Nagy 2008a = Nagy Géza: A református egyház története 1608-1715. 11. kötet. Máriabesnyő-Gödöllő, 2008.

Nagy 2011 = Nagy Lajos: Igék hétköznapokra. Kórházi csendes percek. Meditációka veszprémi kórház Belgyógyászati Centrumában. Pápa, 2011.

Nagy Kálozi 1973 = Nagy Kálozi Balázs: Méliusz igehirdetéseiből. In: Bartha Tibor (szerk.): Tanulmányok és szövegek a Magyarországi Református Egyház XVI. századi történetéből. Budapest, 1973. 355-375. (Studia et Acta Ecclesiastica 3.)

Nagy Kálozi1973a = Nagy KáloziBalázs: Alsólindvai Kultsár György postilláiból.In:BarthaTibor (szerk.): Tanulmányok és szövegek a Magyarországi Református Egyház XVI.századi történetéből.Budapest, 1973. 611-635. (Studia et Acta Ecclesiastica 3.)

NDB I = Neue Deutsche Biographie. Band I. Berlin, 1953.

Nebe 1869 = Die evangelischen Perikopen des Kirchenjahres. Wissenschaftlich und erbaulichausgelegt vonA. Nebe, Professor am Theologischen Seminar zu Herborn. Erster Band. Einleitung in das Perikopensystem ueberhaupt und Auslegung der Perikopen des Weihnachtskreises. Wiesbaden, 1869.

Nemeskürty 1957 = Nemeskürty István: A XVI. század utolsó három évtizedének postillairodalmából. In: Irodalomtörténet XLV (1957) 453-466.

Német 1839 = Az aszszonyi nemnek vallási felvilágosodásra való köteleztetése. Közönséges predikátzió, mellyet folyó 1839-dik Esztendőben, Sz. Háromság után XIX-dik vasárnapon, a’ helv. vallástételt követő tót vá’sonyi gyülekezet előtt elmondott, ’s azonnal, némelly bővítéssel, közre botsát Német János tót vá’sonyi ref. pred.Pápa, 1839.

Németh-Izsák 2012 = A lélek titkai. Németh Dávid pasztorálpszichológia-professzorral beszélget Izsák Norbert. Budapest, 2012.

Némethy 1873 = Némethy Lajos: A kath. egyház szertartásainak régészeti és magyarázati kézikönyve. (Archaeologica-Liturgica) Pest, 1873.

Novus Ordo 1972 = A miseliturgia teljes megújítása. Az Apostoli Szentszék rendelkezései. Budapest, 1972.

NT 1843 = A’ Helvét Hitvallásu Tiszántúli Egyházkerűlet Név-tára MDCCCXLIII. esztendőre. Az Egyházkerűleti Főtanács’ rendeletéből szerkesztő Gyikó János, mező-túri lelkipásztor. Debrecen, 1843.

NWDLW = Bradshaw, Paul (Ed.): The New Westminster Dictionary of Liturgy and Worship. Louisville–London, 2002.

Nyáry 1946 = Nyáry Pál: „Hogy lássak!" Útmutató olyan bibliaolvasók számára, kik Isten igéjében elmélyülni kívánnak. Pécs, [1946.]9

Nyíri 1975 = Nyíri Tamás: Homofestivus. In: Szennay András (szerk.): Régi és új a liturgia világából. Budapest, 1975. 138-152.

OHCW = Wainwright, Geoffrey – Westerfield Tucker, Karen B. (Eds.): The Oxford History of Christian Worship. Oxford–New York, 2006.

Óí II = Vanyó László (szerk.): Apokrifek. Budapest, 19882. (Ókeresztény írók II.)

ÓÍ III = Vanyó László (szerk.): Apostoli atyák. Budapest, 19882. (Ókeresztény írók III.)

Óí V = Erdő Péter (bev., ford.): Az ókeresztény kor egyházfegyelme. (Az első négy században). Budapest, 1983. (Ókeresztény írók V.)

Óí VIII = Vanyó László (szerk.): A lI. századi görög apologéták. Budapest, 1984. (Ókeresztényírók VIII.)

Óí IX = Vanyó László (szerk.): Szókratész egyháztörténete. (Ford.: Baán István) Budapest, 1984. (Ókeresztény írók IX.)

Óí XV = Vanyó László (szerk.): Szent Cyprianus művei. Budapest, 1999. (Ókeresztény írók XV.)

Oláh 1998/1999 = Oláh Szabolcs: Bornemisza Péter és a bártfai 1593-as énekeskönyv. A prédikáció textusához igazodó gyülekezeti éneklés a Foliopostillában. In: Magyar Egyházzene VI (1998/1999) 191-238.

Oláh 2000 = Oláh Szabolcs: Hitélmény és tanközlés. Bornemisza Péter gyülekezeti énekhasználata. Debrecen, 2000. (Csokonai Könyvtár 22.)

Oláh 2004 = Oláh Szabolcs: Az önszemlélet síkjai Bornemisza és Telegdi vitájában. In: Bitskey István – Oláh Szabolcs: Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban. Debrecen, 2004. 359-373.

Opitz 1994 = Opitz, Peter: Artikel zur Ordnung der Kirche (1537). In: Eberhard Busch (Hrsg.): Reformatorische Anfänge 1533-1541. Neukirchen-Vluyn, 1994. 109-129. (Calvin-Studienausgabe 1.1.)

Oskamp–Schuman 2001 = Oskamp, Paul – Schuman, Niek (Eds.): De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk. Zoetermeer, 20013.

OStr = Ordinarius Strigoniensis impressum pluries Nurenbergce, Venetiis et Lugduni annis Domini 1493-1520 (RMK III Supl. 15031, RMK III 35, 134, 165, 166, 238) recentius edidit Nicolaus Stephanus Földváry. Budapest, 2009. (Monumenta Ritualia Hungarica II.)

Ovidius 1986 = Publius Ovidius Naso: Római naptár. Fasti. Budapest, [1986.] (Prométheusz Könyvek 12.)

ÖD 1778 = Isten’ közönséges tiszteletére rendeltetett énekeskönyv [...] Debrecen, 180610.

P. Vásárhelyi 2006 = P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyt Biblia újkiadásai. Előzmények és fogadtatás. Budapest, 2006. (História Litteraria 21.)

Pap 1936 = Pap Ferenc: Bibliaolvasó Kalauz Kálvin Institutiója alapján. Budapest, 1936.

Pap 2001/2002 = Pap Ferenc: Szószék és éneklőszék. Avagy néhány gondolat a lelkész-egyházzenész párbeszéd szükségességéhez a XXI. század elején a Magyarországi Református Egyházban. In: Magyar Egyházzene IX (2001/2002) 501-507.

Pap 2005a = Pap Ferenc: Nagykőrös egyházzene-történetének vázlata a XVIII. század végéig. In: Dávid István (szerk.): Református Egyházzene Nagykőrösön I. Történelem és aktualitás. Nagykőrös, 2005. 3-24.

Pap 2005b = Pap Ferenc: Textusválasztás és/vagy egyházi év. In: Zsoltár XII (2005) 31-37.

Pap 2006/2007 = Pap Ferenc: Graduáltól diktálásig. Változások és következmények a nagykőrösi források alapján. In: Magyar Egyházzene XIV (2006/2007) 57-74.

Pap 2006a = Pap Ferenc: Az egyházzene helye és jelentősége a református liturgiában: lehetőség és felelősség. In: Dobszay Ágnes (szerk.): „Inter Sollicitudines.” Tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján (Budapest, 2003. december). Budapest, 2006. 315-327.

Pap 2006b = Pap Ferenc: A körösi Öreg Graduál. Évfordulóink tükrében. In: Tudósítvány az Arany János Református Gimnázium és Diákotthon 2005/2006. iskolai évéről, újjászületésünk 13. tanévéről. (Közzéteszi: Suba Lajos igazgató) Nagykőrös, 2006. 75-85.

Pap 2007 = Pap Ferenc: Református gyónás. A bűnvallás, bűnbocsánat-hirdetés történeti és gyakorlati kérdései. In: Porta Speciosa I (2007) 28-50.

Pap 2008/2009= Pap Ferenc: Újra az egyházi évről a Kálvin-évben. In: Magyar Egyházzene XVI (2008/2009) 337-348.

Pap 2008/2009a = Pap Ferenc: Kántor és pulpitus a reformáció korától. In: Magyar Egyházzene XVI (2008/2009) 441-460.

Pap 2008a = Pap Ferenc: Kántor és pulpitus a reformáció korától. In: Református Szemle Cl (2008/4) 354-371.

Pap 2008b = Pap Ferenc: Mit miért (nem) ünnepiünk? In: Protestáns Téka III (2008/5-6) 32-35.

Pap 2009a = Pap Ferenc: Istentisztelet és művészet. Kálvin istentiszteletről alkotott felfogása és gyakorlata. In: Békési Sándor (szerk.): Pius efficit ardor. A művészet értékelése Kálvinművében és a református kultúrában. Budapest, 2009. 68-87.

Pap 2009b = Pap Ferenc: A karácsonyi ünnepkörről. In: Protestáns Téka IV (2009/7-8) 5-13.

Pap 2010a = Pap Ferenc: A reformáció emlékünnepéről. In: Reformátusok Lapja LIV (2010/44) 8.

Pap 2010b = Pap Ferenc: Az egyházi év utolsó vasárnapja. In: Reformátusok Lapja LIV (2010/47) 8.

Pap 2010c = Pap Ferenc: Advent ideje. In: Reformátusok Lapja LIV (2010/50) 1. és 9.

Pap 2010d = Pap Ferenc: Beszéljünk az istentiszteletről! Múltból jövőt. In: Reformátusok Lapja LIV (2010/51-52) 8.

Pap 2011a = Pap Ferenc : Az idő teljessége. In: Reformátusok Lapja LV (2011/1) 3.

Pap 2011b = Pap Ferenc: Vízkereszt, a „pogányok Karácsonya”. In: Reformátusok Lapja LV

(2011/2) 8.

Pap 2011c = Pap Ferenc: Böjtelő vasárnapjai. In: Reformátusok Lapja LV (2011/9) 9.

Pap 2011d = Pap Ferenc: Nagyböjt negyven napja. In: Körösi Újság I (2011/6) 10.

Pap 2011e = Pap Ferenc: A böjtölés történetéről. In: Reformátusok Lapja LV (2011/15) 3.

Pap 2011f = Pap Ferenc: Virágvasárnap. In: Reformátusok Lapja LV (2011/16) 10.

Pap 2011g = Pap Ferenc: Harangjaink. In: Reformátusok Lapja LV (2011/19) 8.

Pap 2011h = Pap Ferenc: Az 1806-os reforménekeskönyv. Egy kétszáz esztendős énekeskönyv-hagyomány és kritikája. In: Kovács Andrea (szerk.): „A keresztyényi gyülekezetben való isteni dicséretek” - Népénektáraink tegnap és ma. Budapest, 2011. 293-336.

Pap 2011i = Pap Ferenc: Mennybemenetel ünnepe. In: Reformátusok Lapja LV (2011/22) 1.

Pap 2011j = Pap Ferenc: Szentháromság vasárnap. In: Reformátusok Lapja LV (2011/25) 8.

Pap 2011k = Pap Ferenc: Ünneptelen félév? In: Reformátusok Lapja LV (2011/31) 8.

Pap 2011l = Pap Ferenc: István király napja és a reformátusok. In: Reformátusok Lapja LV(2011/34) 8.

Pap 2011m = Pap Ferenc: „Reformátusok a kegyelem trónusánál”. Teológiai alapelvek és a mai magyar református istentisztelet kérdései. In: Collegium Doctorum VII (2011) 180-192.

Pap 2011n = Pap Ferenc: A körösi Öreg gradual története és üzenete. In: Református Szemle CIV (2011/4) 440-453.

Pap 2011o = Pap Ferenc: Advent négy hetéről. In: Reformátusok Lapja LV (2011/48) 9.

Pap 2011p = Pap Ferenc: Királyod jön. Advent, az eljövetel ünnepe. In: Reformátusok Lapja LV (2011/49) 7.

Pap 2011r = Pap Ferenc: „Ma Paradicsom kapuját ismét megnyitotta." Karácsony félsoros üzenete. In: Reformátusok Lapja LV (2011/52) 11.

Pap 2012 = Pap Ferenc: Templom mint teológia. Kulcsok az Ezékiel 40-48 értelmezéséhez. Budapest, 2012.

Pap 2012a = Pap Ferenc: Istentiszteletünk kérdései és a közelmúlt liturgiái fejleményei Hollandiában. In: Studia Caroliensia [XII]. A Károli Gáspár Református Egyetem 2011-es évkönyve. Budapest, 2012. 265-276.

Pap 2012b = Pap Ferenc: Bőd Péter a böjti időszakról. In: Reformátusok Lapja LVI (2012/9) 8.

Pap 2012c = Pap Ferenc: Húsvét időpontja. In: Reformátusok Lapja LVI (2012/15) 7.

Pap 2012d = Pap Ferenc: A húsvéti időszakról. In: Reformátusok Lapja LVI (2012/19) 3.

Pap 2012e = Pap Ferenc: A litánia. Egy imádság-típus és utóélete. In: Confessio XXXVI (2012/3) 85-95.

Pap 2012f = Pap Ferenc: Báthori Gábor (1755-1842) liturgiái öröksége és a Pesti Egyház Ágendája (1796) a korszak összefüggésében. In: Pap Ferenc (szerk.): Illés leikével. Tanulmányok Báthori Gábor és Dobos János lelkipásztori működéséről. Budapest, 2012. 9-201.

Pap 2012g = Pap Ferenc: Török Pál liturgiái munkássága és liturgika jegyzetei. In: Horváth Erzsébet – Literáty Zoltán (szerk.): Történelmet írunk. Tisztelgő kötet Ladányi Sándor 75. születésnapja alkalmából. Budapest, 2012. 141-151.

Pap 2012/2013 = Pap Ferenc: Liturgikus teológia és hangsúlyainak hiánya a református egyházban. In: Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 353-364.

Pap 2013 = Pap Ferenc: „Az kántorokfelől kellene nagyobb gondviselésnek lenni.’’ A továbblépés szükségessége és útjai a kántori szolgálat jövőjéért. In: Dávid István (szerk.): Merre tovább kántorképzés? Gondolatok egy konferencián. Nagykőrös, 2012. október 5. Budapest, 2013. 93-100.

Pap 2014 = Pap Ferenc: Az egyházzenész-kántori tisztség mint egyházi szolgálat. In: Collegium Doctorum X (2014) 190-197.

Pap 2014a = Pap Ferenc: Ágendareform és egyházi év. Néhány szó egyik égető kérdésünkről. In: Pap Ferenc (szerk.): Dicsőség tükre. Művészeti és teológiai tanulmányok. Budapest, 2014. 86-106.

Pap 2014b = Pap Ferenc: Az egyházi év fogalma és értelmezése. In: Porta Speciosa III (2014) 37-50.

Pap 2015 = Pap Ferenc: Paksi György ágendája. In: Juhász György – Horváth Kinga – Árki Zuzana – Keserű József – Lévai Attila – Šeben Zoltán (szerk.): Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 „Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede”. Sekcie teologických a humanitných vied. A komáromi Selye János Egyetem 201S-ös „Innováció és kreativitás az oktatásban és a tudományban” Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Teológiai- és Humántudományi szekciók. Komárno, 2015. 122-169.

Pap 2016 = Pap Ferenc: Az „egyházi év”fogalmának eredete. In: Studia Universitatis Bábeș-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica (2016/1) 117-124. https://doi.org/10.56037/978-963-414-259-1

Papp 2012 = Papp Anette: Huszár Gál: az apostolok ünnepeire avagy egyéb szenteknek emlékezeti napjára való vespera-rendje. In: Horváth Erzsébet – Literáty Zoltán (szerk.): Történelmet írunk. Tisztelgő kötet Ladányi Sándor 75. születésnapja alkalmából. Budapest, 2012. 61-68.

Pap-Szetey 2011 = Pap Ferenc – Szetey Szabolcs: Karácsony évszázadai. Történeti és gyakorlati megfontolások. In: Protestáns Téka VI (2011/7-8) 3-13.

Pásztor 1985 = Pásztor János: A református keresztyén egyház istentisztelete. Liturgika. Debrecen, 1985.

Pásztor 1986 = Pásztor János: Krisztus hirdetése a Magyarországi Református Egyházban. Homiletika. Debrecen, 1986. [Utánnyomás: Budapest, 1994.]

Pásztor 2002 = Pásztor János: Liturgika. A magyar református istentisztelet múltja, jelene és jövője a Szentírás világosságában. Komárno, 220 02.

Pásztor 2006 = Pásztor János: A liturgia Kálvin tanításában és gyakorlatában. In: Békési Sándor (szerk.): Ostium in caelo. Jubileumi kötet dr. Bolyki János teológiaprofesszor 75. születésnapjára. Budapest, 2006. 148-162.

PE 1981 = Borzsák István – Maróti Egon – Muraközy Gyula – Szepessy Tibor (ford.): Ifjabb Plinius levelek. Budapest, 1981.

PEIL 1846 = Apróságok. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap V (1846/4) 91-92. https://doi.org/10.1515/crll.1846.32.91

PEIL 1859 = A vallás- és oktatásügyi miniszternek 1859. September 2-kán kelt rendelete, melylyel az 1859. s eptember 1-jén kelt legfelsőbb nyíltparancs LV. §-nak foganatosítása végett, a magyar-, horvát-, és tótországi, a szerbvajdasági s a temesi-bánsági és a katonai határőr vidéki mindkét hitvallású evangélikusok egyházi ügyének képviselése és igazgatása tárgyában következő ideiglenes határozatok tétetnek közhírré. In: Protestáns Egyházi s Iskolai Lap II (1859/39) 1009-1020.

PEIL 1860 = A helv. hitv. evangélikusok 1791-ben Budán tartott zsinata által készített kanonok. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap III (1860/6) 167-174.

PEIL 1860a = Az 1791-ben Pesten tartatott ágost. vall. zsinat végzései. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap III (1860/12) 358-367.

PEIL 1862 = A dunamelléki evangéliumi reformált egyházkerület közgyűlése. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap V (1862/43) 1370-1374.

PEIL 1864 = A ref. egyház dunamelléki kerületének tavaszi közgyűlése. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap VII (1864/23) 731-735.

PEIL 1868 = Tárca. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XI (1868/22) 713-714.

PEIL 1876 = Különfélék. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XIX (1876/7) 217.

PEIL 1883 = Különfélék. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XXVI (1883/22) 719.

PEIL 1894 = Irodalom.In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XXXVII (1894/19) 299-300. https://doi.org/10.1086/327072

PEIL 1898 = Egyház. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XL (1898/15) 237-238. https://doi.org/10.1016/S0016-7878(98)80027-8

PEIL 1904 = A biblia vasárnapja. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XLVII (1904/3) 42.

PEIL 1904a = Siculus: A M. P. I. T. újvidéki közgyűlése. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XLVII (1904/39) 617-619.

Pesti Mizsér 1536 = Pesti Mizsér Gábor: Új Testamentum magyar nyelven. Bécs, 1536. (Fakszimile kiadás HubertIldikó tanulmányával; Budapest, 2002.; Bibliotheca Hunga-rica Antiqua XXXIV.)

Pfister 1974 = Pfister, Rudolf: Kirchengeschichte der Schweiz. Zweiter Band. Von der Reformation bis zum zweiten Villmerger Krieg. Zürich, 1974.

PL XXXIV = Migne, J.-P. (ed.): Sancii Aurelii Augustini Hipponiensis Episcopi opera omnia [...]. Tomus tertius. Pars prior. In: Patrologiace cursus completus [...] Patrologia; tomus XXXIV. [Paris,] 1841, 1845.

Podmaniczky 1916 = Podmaniczky Pál: A keresztyén kultusz lényegének kifejtése valláspsychologiai és dogmatikai alapon. In: Theologiai Szaklap XIV (1916) 221-247.

Podmaniczky 1917 = Podmaniczky Pál: A keresztyén kultusz lényegének kifejtése valláspsychologiai és dogmatikai alapon. (Vége.) In: Theologiai Szaklap XV (1917) 12-35.

Polgár 1864 = Polgár Mihály: Egyházi törvények (Canones ecclesiastici) melyeknek a Magyarországi Reformált Egyház törvényes használatában van. Az eredeti latin szöveg régi alakjában. [...] Pest, 1864.

Pomarius 1587 = Poftilla / ln welcher / was aus einem jeden Sontags vnd Fejts Euangelio / benebenft deffelbigen Occafion vnd Summa / fürnemlichfür Lehren / Troft / Erinnerungen vnd Warnungen zu mercken / auffs kürzte angezeigt / vnd in gewiffe Fragen vnd Antwort gefaffet ift. Durch M. Johannem Pomarium / zu S. Peter in der Altenftadt Magdeburgk Pfarrern. Das erfte Theil / Vom Aduent bis auff Trinitatis. [...] Magdeburg, 1587.

Presbiter 2011 = -r-n-s: Presbiteri imanap - június 19. In: Presbiter XX (2011/3) 13.

Pruzsinszky 1913 = Pruzsinszky Pál: Bod Péter és kiválóbb egyházi munkái. Budapest, 1913. (A Kálvin-szövetség kiadványai 12.)

QP 1926 = XI. Pius pápának a Krisztus-király ünnepét elrendelő «Quas prímás» kezdetű apostoli körlevele. Magyarra fordította Dr. Lepold Antal prelátus, esztergomi kanonok. Budapest, 19262.

Rácz 1895 = Rácz István: Reformáció-ünnepünk és a konfirmáció. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XXXVIII (1895/46) 724-726.

Radó 1939 = Radó Polikárp: Hazánk legrégibb liturgikus könyve: a Szelepchényi-kódex. In: Magyar Könyvszemle LXIII (1939/4) 352-412.

Radó 1957 = Radó Polikárp: Az egyházi év. Budapest, 1957.

Raffay 1932 = Agenda az evangélikus lelkészi teendők vezérkönyve. Irta D. Raffay Sándor. Budapest, 1932.

Ratzinger 2002 = Ratzinger, Joseph: A liturgia szelleme. (Ford.: Heller György) Budapest, 2002.

Ratzinger 2005 = Ratzinger, Joseph: A remény forrásai. Gondolatok az üdvtörténet nagyünnepeiről. (Ford.: Némedi András) Budapest, 2005.

Ratzinger 2007 = Ratzinger, Joseph (XVI. Benedek pápa): Új éneket az Úrnak! Krisztushit és korunkban. (Ford.: Tóth Vencel OFM) Budapest, 2007.

Ravasz 1915 = Ravasz László: A gyülekezeti igehirdetés elmélete. (Homiletika). Pápa, 1915.(Református Egyházi Könyvtár XI.)

RÉ 1948 = Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. Próbakiadás. Budapest, 1948.

Reid 2005 = Reid, Alcuin OSB: The Organic Development of the Liturgy. The Principles of Liturgical Reform and Their Relation to the Twentieth-Century Liturgical Movement Prior to the Second Vatican Council. San Francisco, 20052.

Retkes 2011 = Retkes Attila: Keresztény Magvető. 150 éves Erdély első teológiai folyóirata. In: Szávay László (szerk.): „Vidimus enim stellam eius...”. Konferenciakötet. Budapest, 2011. 345-352.

Révész 1859 = Révész Imre: A szentirás magyarázásáról. 11. In: Protestans Egyházi s Iskolai Lap II (1859/13) 353-360.

Révész 1878 = Révész Imre: Az úgy nevezett Szent István király ünnepének megülése a magyar reformátusok által. In: Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező IX (1878/4) 158-169.

Révész 1890 = Révész Kálmán: A protestáns „halottak napjának" eredete. In: Dunántúli Protestáns Lap I (1890/51) 824-826.

Révész 1891 = Révész Kálmán: Szent István napja, mint nemzeti ünnep. In: Dunántúli Protestáns Lap II (1891/9) 129-132.

Révész 1937 = Révész Imre: István király. (Előadás az Országos Református Lelkészegyesület székesfehérvári konferenciáján 1937. augusztus 27-én.) In: Protestáns Szemle XLVI (1937/7-9) 393-407.

Rippel 1754 = Anya-Szent-Egyháznak Ceremoniái, és Szertartási, Mellyeket a’ Magyar Nemzetnek lelki javára, és épületére Tiʃztelendö Rippel Gergely Úrnak, Heleʃtádi Papnak könyvéből Haza tulajdon nyelvére fordittatott. A’ Méltóságos, és Eö Tiʃztelendö Úr Szent-Illónay Jósef, arbai püspök, [...] és Iʃtenes költségével ki-nyomtattatott. Nagy-szombatban,[...] M. DCC. LIV.

RIT 1817 = Rendi az Isteni Tiszteletnek, mellyet kíván tartani a’ helvétziai vallástételt követő debreczeni keresztyéni gyülekezet, ezen folyó December 7-dik napjánn, a’ reformátzió századonként előfordúló innepénn, annak emlékezetére: hogy 1516dik és 1517-dik esztendőkbenn kezdődött viszsza állítódni a’ keresztyén vallás az ő eredeti formájára a’ szerént, a’ mint az, a' helvétziai és augusztai vallástételekbenn előadódik; ezen alkalmatosságra készült némelyúj énekekkel. Debrecen, 1817.

RKT 2010 = Fekete Károly (szerk.): Reformátusok a kegyelem trónusánál. A magyar református istentisztelet megújulásának teológiai alapelvei. Budapest, 2010.

RL 2010 = Reformierte Liturgie. Gebete und Ordnungen für die unter dem Wort versammelte Gemeinde im Auftrag des Moderamens des Reformierten Bundes erarbeitet und herausgegeben von Peter Bukowski, Arend Klompmaker, Christiane Nolting, Alfred Rauhaus, Friedrich Thiele. Neukirchen-Vluyn, 20103.

Roll 1995 = Roll, Susan IC: Toward the Origins of Christmas. Kämpen, 1995. (Liturgia Condenda 5.)

RSB 1981 = Söveges Dávid (bev. és ford.): Szent Benedek regulája. [Budapest, 1981.]11

Samarjai 1636 = Az helvetiai vallason levő ecclesiaknak egyházi ceremoniajokrol es rend tartasokrol valo könyvetske. [...] Samorjai János [...] által. Lőcse, 1636. [RMK 1662; RMNy 1654]

Sámuel 1899 = Sámuel Aladár: Felsőcsernátoni Bod Péter élete és művei. Budapest, 1899.

Savonarola 2002 = Savonarola, Girolamo: Prédikációk Aggeus prófétáról. Értekezés Firenze város rendjéről és kormányzatáról. Máriabesnyő-Gödöllő, 2002.

Schulek 1938 = Schulek Tibor: Bornemisza Péter egyházépítő, egyházszervező és egyházvédő tevékenysége. Életrajzi összefoglalással, kronológiával és irodalom-mutatóval. Doktori értekezés. Győr, 1938.

Schulek 1939 = Schulek Tibor: Bornemisza Péter 1535-1584. A XVI. századi magyar művelődés és lelkiség történetéből. Sopron–Budapest–Győr, 1939.

Soltész 1980 = Soltész Zoltánné: A Mátyás-Graduale. Budapest, 1980.

Solymosi 1998 = Solymosi László: Az esztergomi egyházmegye legrégebbi ünneplajstroma.(Szent Adalbert, Szórád-András és Benedek tisztelete az erdélyi szászoknál.) In: Tusor Péter(szerk.): R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Budapest, 1998. 88-95.

Sörös 1904= Sörös Béla: A magyar liturgia története. I. kötet. A keresztyénség behozatalától a XVI. század végéig. Budapest, 1904.

SS 2000 = Sacrosanctum Concilium. Konstitúció a szent liturgiáról. In: A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. Budapest, 2000. 25-88.

Szabó 1973 = Szabó Géza: Beythe István postilláiból. In: Bartha Tibor (szerk.): Tanulmányok és szövegek a Magyarországi Református Egyház XVI. századi történetéből. Budapest, 1973. 637-657. (Studia et Acta Ecclesiastica 3.)

Szabó 2003 = Szabó András: Szenci Molnár Albert naplója. Budapest, 2003. (História Litteraria 13.)

Szabó 2011 = Szabó András: „Bizontalan helyeken búdosunk.” Szenci Molnár Albert a magyar és az európai szellemi életben. Dunaszerdahely-Komárom, 2011. (Monographiae Comaromienses 4.)

Szász 1881 = Szász Károly: Az egyházi évkör. Ünnepi predikácziók. Budapest, 1881. (Szász Károly Papi Dolgozatai II. Az egyházi évkör.)

Székely 1922 = Székely István: Krisztus születésének éve és a keresztény időszámítás. Budapest, 1922.

Szelestei N. 2003 = Szelestei N. László: Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században. Csíksomlyói kéziratos prédikációk. Piliscsaba, 2003.

Szénási 1999 = Szénási Sándor: Ünnepeink. A református egyházi év. Budapest, 1999. [= Budapest, 2007.]

Szenci Molnár 1621 = Szenci Molnár Albert: Imádságos könyvecske. Heidelberg, 1621. (Fakszimile kiadás VásárhelyiJudit tanulmányával; Budapest, 2002.; Bibliotheca Hungarica Antiqua XXXV.)

Szetey 2011 = Szetey Szabolcs: A textuáriumok jelentősége magyar protestáns homiletikatörténeti szempontból. In: Szávay László (szerk.): „Vidimus enim stellam eius...”. Konferenciakötet. Budapest, 2011. 460-472.

Szetey 2012 = Szetey Szabolcs: A kázus és a prédikáció viszonya. Magyar homiletikatörténeti áttekintés európai kontextusban. In: Studia Caroliensia [XII]. A Károli Gáspár Református Egyetem 2011-es évkönyve. Budapest, 2012. 241-264.

Szetey 2012a = Szetey Szabolcs: A homiletikatörténeti kutatások problémái. In: Trajtler Dóra Ágnes (szerk.): Tan és módszertan. Conferentia Rerum Divinarum 3. Budapest, 2012.151-167.

Szetey 2012b = Szetey Szabolcs: Dobos János (1804-1887) élete és prédikációs öröksége. In: Pap Ferenc (szerk.): Illés leikével. Tanulmányok Báthori Gábor és Dobos János lelkipásztori működéséről. Budapest, 2012. 203-668.

Szigeti 1961 = Szigeti Kilián: A Szelepchényi-kódex. In: Magyar Könyvszemle LXXVII (1961) 363-370.

Szikszai 1939 = Szikszai Béni: Bibliaolvasó naptár az 1939. évre. Abony, [1939.]

Szőnyi 1992 = Szőnyi György: Homiletika II. Sárospatak, 1992-93.

Szunyogh 1933 = Szunyogh Xav. Ferenc OSB: Magyar-latin misszále az év minden napjára a római misekönyv szerint, az új szentírásforditás, az officium divinum és az officium hebdomadae sanctae felhasználásával. Budapest, [1933.]

Szűcs 2004 = Szűcs Ferenc: A katolicitás gondolatának fejlődése a dogmatörténetben. In: Szűcs Ferenc: Tükör által. Válogatott írások és tanulmányok. Budapest, 2004. 63-73.

Szűcs 2004a = Szűcs Ferenc: A dogmatika mint hermeneutikai kör. In: Szűcs Ferenc: Tükör által. Válogatott írások és tanulmányok. Budapest, 2004. 41-44.

Szűcs 2008 = Szűcs Ferenc: Az istentisztelet a református dogmatika szempontjából. In: Confessio XXXII (2008/2) 40-51.

Szűcs 2010 = Szűcs Ferenc: Istentiszteletünk tanbeli alapjai. In: Porta Speciosa II (2010) 19-27.

Szűcs 2012 = Szűcs Ferenc: Istentiszteletünk megújulása. In: Theologiai Szemle (2012/2) 109-112.

Takách-Verbényi 1997 = Takách Ágnes – Verbényi István: Adventtői adventig. Betekintés a katolikus egyház ünnepléseibe. A katolikus család képeskönyve. Budapest, 1997.

Takács 2000 = Takács Gyula: A Jelenések könyve. Egzegézis. Jegyzet. [Budapest-Szentendre], 2000.

Talley 1991 = Talley, Thomas J.: The Origins of the liturgical Year. Collegeville, Minnesota, 19912.

Tanászi 2000 = Tanászi Árpád: Húsvét- és naptárkérdés. (I. rész) I-VI. század. In: Sárospataki Füzetek IV (2000/1) 55-74.

Tárnái 1984 = Tárnái Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik.” Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. Budapest, 1984.

Thury 1908 = Thury Etele: A dunántúli református egyházkerület története. Első kötet. Pápa,1908.

Tóth 1810 = Liturgika, mellyben, A’ Helvétziai Vallástételt követö Ekklésiáknak Egyházi Tzeremóniáik, Rendtartásaik, és az Egyházi Szolgáknak azok körül való foglalaltoʃságaik, ’s köteleʃségeik adatnak elöl. Készítette, ’s kiadta Tóth Ferentz A' Reformátusok Pápai Collegiumában Theologiát, és azzal öʃzvekötött Papi Tudományokat tanító Profeʃsor. A lelkipásztori theologiának III. darabja. Győr, 1810.

Tóth 1814 = Homilétika. Készítette, 's kiadta Tóth Ferentz A’ Reformátusok Pápai Collegiumában Theologiát, és az azzal öʃzvekötött Papi Tudományokat tanító Profeʃsor. [...] Másodʃzori megbövített Kiadás. Győr, 18142.

Tóth 1878 = Tóth Mihály: Egyházszónoklattan. Az egyházi beszéd rövid történelmével, hittanhallgatói részére készítette, s kiadta Tóth Mihály hittanszaki tanár. Debrecen, 18782.

Tóth 1935 = Tóth Endre: Jákob kútjánál. Beszédek. Pápa, 1935.

Tóth 1935a = Tóth Endre: A református prédikáció. Budapest, 1935.

Tőkés 1991 = Tőkés István: Hétköznapok - ünnepnapok avagy az idő a keresztyén emberéletében. Kolozsvár, 1991.

Tőkés 2003 = Tőkés István: Egyet kérek az Úrtól... Zsolt. 27 – Igehirdetések az egyházi év minden alkalmára, a Szentírás valamennyi könyvéből vett textusok alapján. Nagyvárad, 2003.

Tőkés–László–Borbáth 1975 = Tőkés István – László Dezső – Borbáth Dániel: Őt hallgassátok. Prédikációk az egyházi év alkalmaira. Cluj-Napoca, 1975.

Török 1841 = Mindnyájan egy vagyunk. Egyházi beszéd, mellyet Advent’ IV-dik vasárnapján, 1839. A’ Pesti Reform. Egyházban rövidített alakban elmondott Török Pál, pesti ref. lelkész. Pest, 1841.

Török 1841a = Török Pál (szerk.): Egyházi beszédek. I. kötet. Pest, 1841.

Török 1845 = Török Pál (szerk.): Egyházi beszédek. II. kötet. Pest, 1845.

Török 2000 = Török József: A katolikus egyház és liturgia Magyarországon. Budapest, 2000.

Török 2012 = Török József: Hagyomány és megújulás 1960-1970 között a katolikus liturgiában. In: Kovács Andrea (szerk.): Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke újraindításának 20. évfordulóján tartott szimpózium előadásai. Budapest, 2010. szeptember 8-10. Budapest, 2012. 443-448.

Tüdős 1890 = Tüdős István: Halottak napja Jénában. In: Dunántúli Protestáns Lap I(1890/49) 792-794.

Tüskés 2004 = Tüskés Gábor (szerk.): Bod Péter, a história litteraria művelője. Tanulmányok. Budapest, 2004. (História Litteraria 15.)

Tüskés–Knapp 2002 = Tüskés Gábor – Knapp Éva: Az egyházi irodalom műfajai a XVII-XVIII. században. Tanulmányok. Budapest, 2002.

Ugrin 2002 = Ugrin Gáborné: Bod Péter írásaiból, írásairól. Budapest, 20022.

Újfalvi 1602 = Újfalvi Imre: Keresztyéni énekek. Debrecen, 1602. (Fakszimile kiadás Ács Pál tanulmányával; Budapest, 2004.; Bibliotheca Hungarica Antiqua XXXVIII.)

ÚMM 1969 = Új magyar misekönyv. Miseszövegek az egyházi év napjaira és a szentek ünnepeire. Fordította és összeállította az Actio Catholica Liturgikus Munkaközössége és az Országos Liturgikus Tanács Bizottsága. Budapest, 1969.

Unghváry 1934 = P. Unghváry Antal OFM: A római egyház liturgiája. Budapest, 1934.

V. Ecsedy 2010 = V. Ecsedy Judit: Ajánlás Veresegyházi Szentyel Mihály „orthodoxus tudós typographus’’-nak. In: Stemler Ágnes – Varga Bernadett (szerk.): „mint az gyümölczösés termett szölöveszszöc..." Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Budapest, 2010. 102-106.

Vanyó 2004 = Vanyó László: Ókeresztény írók lexikona. Budapest, 2004. (Szent István Kézikönyvek 10.)

Vanyó 2007 = Vanyó László: Az ókeresztény egyház irodalma. I. Az első három század. Budapest, 20075.

Vanyó 2007a = Vanyó László: Az ókeresztény egyház irodalma. II. A 4-8. század. Budapest, 20075.

Vanyó 2009 = Vanyó László: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe. Budapest, 2009. (Ókeresztény írók XX.)

Várnagy 1999 = Várnagy Antal: Liturgika. Szertartástan. Az egyház nyilvános istentisztelete. Abaliget, 19995.

Vásárhelyi 1937 = Vásárhelyi János: Vasárnapról vasárnapra. Egyházi beszédek. Cluj, 1937.

Vásárhelyi 1985 = Vásárhelyi Judit: Eszmei áramlatok és politika Szenci Molnár Albert életművében. Budapest, 1985. (Humanizmus és reformáció 12.)

VÉ 1566 = A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek. Várad, 1566. (Fakszimile kiadás Schulek Tibor tanulmányával; Budapest, 1975.; Bibliotheca Hungarica Antiqua 9.)

Velledits 1912 = Velledits Lajos: Az ünnepnapok magyar nevei. In: Magyar Nyelv VIII (1912) 204-209., 249-255., 344-346.

Vigh 2009 = A kegyelem éve. Az egyházi év és a C perikóparend. A bevezetést és a magyarázatokat írta: Vigh Bence. Budapest, 2009. (Metodista Liturgikus Füzetek 1.)

Vigh 2010 = Krisztusban növekedve. Az egyházi év és a perikóparend. Az előszót írta: Csernák István szuperintendens. A bevezetést és a magyarázatokat írta: Vigh Bence. Budapest, 2010. (Metodista Liturgikus Füzetek 2.)

Volf 1874 = Volf György: Régi magyar codexek: Bécsi Codex. - Müncheni Codex. Budapest, 1874. (Nyelvemléktár I.)

Volf 1874a = Volf György: Régi magyar codexek: Weszprémi C. - Peer C. - Winkler C. - Sándor C. - Gyöngyösi C. - Thewrewk C. - Kriza C. - Bod C. Budapest, 1874. (Nyelvemléktár II.)

Volf 1876 = Volf György: Régi magyar codexek: Érdy Codex l. fele. Budapest, 1876. (Nyelvemléktár IV.)

VKolf 1878 = Volf György: Régi magyar codexek: Ehrenfeld Codex. – Simor Codex. – Cornides Codex. – Szent Krisztina élete. – Vitkovics Codex. – Lányi Codex. Budapest, 1878. (Nyelvemléktár VII.)

Volf 1882 = Volf György: Régi magyar codexek: Debreczeni Codex. – Gömöry Codex. Budapest, 1882. (Nyelvemléktár XI.)

Volf 1884 = Volf György: Régi magyar codexek: Döbrentei Codex. - Teleki Codex. Budapest, 1884. (Nyelvemléktár XII.)

Volf 1888 = Volf György: Régi magyar codexek: Érsekújvári Codex. Budapest, 1888. (Nyelvemléktár IX.)

Watzatka 2011/2012 = Watzatka Ágnes: A Mária Teréziához kapcsolódó egyháziének-reform. In: Magyar Egyházzene XIX (2011/2012) 353-366.

Wesley 1831 = The Works of the Reverend John Wesley, A. M. [...] In Seven Volumes. Volume II. New York, 1831.

Wolf–Dedinszky–Kiss 1937 = A gyermek vasárnapja. I. kötet. Gyermekistentiszteleti beszédvázlatok Advent első vasárnapjától mennybemenetel ünnepéig. A dán, finn, norvég és svéd evangélikus egyházi gyermekirodalomból feldolgozták: Wolf Lajos ceglédi,Dedinszky Gyula kiskőrösi, Kiss György bényei lelkészek. Budapest, 1937.

Zaicz 2006 = Zaicz Gábor (főszerk.): Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. Budapest, 2006.

Zalatnay 2012 = Zalatnay István: Október 23. mint egyházi ünnep. In: Confessio XXXVI (2012/3) 44-51.

Závodszicy 1904 = Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. (Függelék: a törvények szövege.) Budapest, 1904 .[Reprint: Pápa, 2002.]

Zimmermann 1847 = A vallási szokások és szertartásoknak magyarázata. Irta Zimmermann Jakab, N. Várad megyei áldozár, Pesti K. Képezdei tanár, SS. MM. s bölcs. Tudora s ugyanezen Kar egyetemi tagja. Második s javított kiadás. Pest, 18472.

Zoványi 1977 = Zoványi Jenő (szerk. Ladányi Sándor): Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon. Budapest, 31977.

Zoványi 1977a = Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig. Sajtó alá rendezte Ladányi Sándor. Budapest, 1977.

Zsarnay 1857 = Zsarnay Lajos: Paptan. Vezérfonalul tanításaihoz kézírat helyett. Sárospatak, 18572.

Zsilinszky 1889 = Zsilinszky Mihály: Egy forradalmi zsinat története (1707-1715). Budapest, 1889.

ZST 1993 = Zsinattörténet. Az Egyetemes Magyar Református Zsinat előkészítő munkáiból. [Budapest,] 1993.

 

 

Arcanum Library, Közgyűjteményi Könyvtár – http://library.arcanum.hu/hu/ 

Bibliotheca Corviniana Digitalis – http://www.corvina.oszk.hu/ 

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye - http://net.jogtar.hu/Biographisch-BibliographischesKirchenlexikonhttp://www.bbkl.de/ 

CompLex Kiadó Kft. 1000 év törvényei internetes adatbázis – http://www.1000ev.hu/ 

Deutsche Biographie – http://www.deutsche-biographie.de/index.html 

Igazság és Élet folyóirat tartalomjegyzékei – http://www.lelkesztovabbkepzo.hu/lmodubigazsageselet&oldabelozetesek 

Magyar Kurír Katolikus Hírportál – http://www.magyarkurir.hu/ 

Magyarországi Református Egyház – http://www.reformatus.hu/ 

Magyarországi Református Egyház törvénytára – http://www.reformatus.hU/letoltesek/8/

MTI hírarchívum 1988-2015 – http://archivl988tol.mti.hu/Pages/HirSearch.aspxlPnKbl

Nemzeti Jogszabálytár – http://njt.hu/ 

Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) digitális katalógusa – http://nektarl.oszk.hu/librivision_him.html 

Országos Széchenyi Könyvtár adatbázisai (RMK és RMNy adatbázis) – http://www.arcanum.hu/oszk/ 

Országos Széchenyi Könyvtár Digitális Könyvtár – http://oszkdk.oszk.hu/ 

Osterrechner – http://www.ortelius.de/kalender/forme_de.php 

Ráday Könyvtár honlapja és digitális katalógusai – http://radaygyujtemeny.hu/; http://bodza

vhf.hu:9802/unitas/raday; http://hunteka.asp.hunteka.hu/raday/ 

Ráday Levéltár honlapja digitális fondjegyzékkel és segédletekkel – http://www.radayleveltar.hu/ 

Régi Magyarországi Szerzők adatbázisa – http://www.eruditio.hu/lectio/rmsz

Répertoire de la poésie hongroise ancienne (RPHA) – http://rpha.elte.hu/ 

Zentrales Verzeichnis Digitalisierter Drucke – http://www.zvdd.de/startseite/