1. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken, 1918-1947. Bp. 2004.
 
2. Alabán Péter: Emlékező mozaikok: A munka világa a Kádár-korszak vidéki Magyarországán. In: Rainer M. János-Valuch Tibor (Szerk.): Munkások '56. Bp. 2017. 180-209.
 
3. Andorka Rudolf: A magyar községek társadalmának átalakulása. Bp. 1979.
 
4. Applebaum, Anne: Vasfüggöny. Kelet-Európa megtörése (1944-1956) Bp. 2014.
 
5. Asztalos Morell, Ildikó: Emancipation's Dead-End Roads? Studies in the Formation and Development of the Hungarian Model for Agriculture and Gender (1956-1989). Uppsala, 1999.
 
6. Balázs Gábor: A földművelésügyi szakigazgatás története Pest megyében 1944-1950 között. Bp. 2011.
 
7. Balogh Balázs: Gazdák és zsellérek. Gazdálkodási stratégiák Tápon. Bp. 2003.
 
8. Bánkuti Gábor: A helyi lakosság bevonása a helytörténeti források feltárásába. In: Lengvári István-Pilkhoffer Mónika-Vonyó József (Szerk.): Az ember helye, a hely embere: Emberközpontú történetírás, helytörténeti kutatás: a helytörténetírás módszertani kérdései. Pécs 2019. 548-560.
 
9. Bánkuti Gábor: Egyháztörténet helyben. Szempontok a katolikus egyház (politikai) társadalomtörténetének értelmezéséhez a diktatúra kiépítésének és intézményesítésének időszakában (1945-1950), a Pécsi Egyházmegye példáján Horváth Gergely Krisztián (Szerk.): Vakvágány. A "szocializmus alapjainak lerakása" vidéken a hosszú ötvenes években 2. Bp. 2019. 255-277.
 
10. Bánkuti Gábor-Nagy Mihály Zoltán (Szerk.): Historiográfiai mérleg és az egyháztörténeti kutatások új irányai. Tanulmányok a Posticum 2015-ben és 2016-ban tartott egyháztörténeti konferenciáinak előadásaiból. Pécs 2018.
 
11. Baráth Magdolna: A magyarországi szovjet "imázsépítés" néhány aspektusa. In: Réfi Attila-Sziklai István (Szerk.): Pártok, politika, történelem. Tanulmányok Vida István egyetemi tanár 70. születésnapjára. Bp. 2010. 55-70.
 
12. Baráth Magdolna: Szovjet kézi vezérlés az első Nagy Imre-kormány idején. In: Sipos Levente (szerk.): Nagy Imre és kora. Tanulmányok és források. IV. Bp., 2006. 153-175.
 
13. Bárdi Nándor-László Márton: A kollektivizálás és a falu átalakítása. In: Bárdi Nándor-Fedinec Csilla-Szarka László (Szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Bp. 2008. 234-241.
 
14. Bartha Eszter: A munkások és a hatalom 1956 után. In: Rainer M. János-Valuch Tibor (Szerk.): Munkások '56. Bp. 2017. 157-179.
 
15. Bartha Eszter: A munkások útja a szocializmusból a kapitalizmusba Kelet-Európában, 1968-1989. Bp. 2009.
 
16. Bartha Ákos: A két világháború közti csehszlovák, jugoszláv és roman földbirtokrendezés. Valóság 55. (2012) 10. sz. 96-111.
 
17. Bauerkämper, Arnd (Hrsg.): "Junkerland in Bauernhand"? Durchführung, Auswirkungen und Stellenwert der Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone. Stuttgart 1996.
 
18. Bauerkämper, Arnd: Ländliche Gesellschaft in der kommunistischen Diktatur. Zwangsmodernisierung und Tradition in Brandenburg, 1945-1963. Köln-Weimar-Wien 2002.
 
19. Bauerkämper, Arnd: Vertreibung als Exklusion gesellschaftlicher Führungsgruppen. Die Verdrängung der 'Großbauern' in der SBZ/DDR und die Vernichtung der 'Kulaken' in der UdSSR im Vergleich. In: Günther Schulz (Hrsg.): Vertriebene Eliten. Vertreibung und Verfolgung von Fuhrungsschichten im 20. Jahrhundert. München 2001. 125-163.
 
20. Bauerkämper, Arnd-Iordachi, Constantin: The Collectivization of Agriculture in Eastern Europe: Entanglements and Transnational Comparisons. In: Constantin Iordachi-Arnd Bauerkämper (Eds.): The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements. Bp.-New York 2014. 3-47.
https://doi.org/10.1515/9789633860489
 
21. Békés Csaba: Bevezető. A magyar külpolitika fő vonásai, 1945-1991. In: Horváth Sándor-Kecskés D. Gusztáv-Mitrovits Miklós (Szerk.): Magyarország külkapcsolatai (1945-1990) Bp. 2021. 11-52.
 
22. Békés Csaba: Enyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika 1944-1991 Bp. 2019. 887-894.
 
23. Belényi Gyula: Az állam szorításában. Az ipari munkásság társadalmi átalakulása Magyarországon, 1945-1965. Szeged 2009.
 
24. Belényi Gyula: Párhuzamos falurajzok. Kistelek és Mórahalom 1956-ban. In: Kapiller Imre (Szerk.): '56 vidéken. (Zalaegerszegen 1991. november 13-án rendezett Levéltári Napon elhangzott előadások) Zalaegerszeg 1992. 12-22.
 
25. Benke József: A Barcsi Vörös Csillag Tsz húsz éve. Bp. 1968.
 
26. Berend T. Iván: A magyar gazdasági reform útja. Bp. 1988.
 
27. Béres Katalin: Egy zalai kisfalu a forradalom idején. Ozmánbük, 1956. In: '56 Zalában. A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai, 1956-1958. (Zalai Gyűjtemény 40.) Zalaegerszeg 1996. 7-17.
 
28. Bíró Friderika-Für Lajos: Búcsú a parasztságtól. I-III. kötet. Bp. 2013-2014.
 
29. Bokovoy, Melissa: Peasants and Communists. Politics and Ideology in the Yugoslav Countryside, 1941-1953. Pittsburgh 1998.
 
30. Bolgár Dániel: A kulák érthető arca. Fogalomtörténeti vázlat. In: Horváth Sándor (Szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Bp. 2008. 50-93.
 
31. Bodrogi Tibor (Szerk.): Varsány. Tanulmányok egy Észak-Magyarországi falu társadalomnéprajzához. Bp. 1978.
 
32. Borhi László: Magyarország a hidegháborúban. A Szovjetunió és az Egyesült Államok között, 1945-1956. Bp. 2005.
 
33. Bóth Ildikó (Szerk.): "A hagyomány kötelez!" A szentesi Árpád 60 éve, 1960-2020. Bp. 2020.
 
34. Bőhm Antal-Pál László: Társadalmunk ingázói - az ingázók társadalma. Bp. 1985.
 
35. Brassley, Paul: Land reform and reallocation in interwar Europe. In: Rosa Congost-Rui Santos (Eds.): Contexts of Property in Europe. The Social Embeddedness of Property Rights in Land in Historical Perspective. Turnhout 2010. 145-164.
https://doi.org/10.1484/M.RURHE-EB.4.00068
 
36. Cseri Miklós-Sári Zsolt (Szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században. Az OTKA K 62412. számú, "A 20. század falusi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának változásai" című kutatási program eredményeiről készült tanulmányok és közlemények. Szentendre 2009.
 
37. Csikós Gábor: "A mi községünkben megvan az adottság, csak a tagság jó hozzáállása hiányzik." A népi demokrácia megvalósulási formái Jászdózsa és termelőszövetkezeteinek példáján (1956-1966) In: Horváth Gergely Krisztián (Szerk.): Vakvágány. A "szocializmus alapjainak lerakása" vidéken a hosszú ötvenes években 2. Bp. 2019. 225-251.
 
38. Csikós Gábor-Kiss Réka-Ö. Kovács József (Szerk.): Váltóállítás: diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Bp. 2017.
 
39. Csíki Tamás: Eltűnt falusi világok. A 20. századi paraszti társadalom - az egyéni emlékezetekben. Bp. 2018.
 
40. Csoóri Sándor: Otthoni változások. In: Uő: Tudósítás a toronyból. Bp. 1963. 75-89.
 
41. Deáky Zita-Bali János (Szerk.): Gyermekélet egykor és ma. Bp. 2021.
 
42. Demeter Gábor: A bolgár kollektivizálás ellentmondásai. In: Horváth Sándor-Ö. Kovács József (Szerk.): Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Bp. 2015. 383-393.
 
43. Donáth Ferenc: Reform és forradalom. A magyar mezőgazdaság strukturális átalakulása, 1945-1975. Bp. 1977.
 
44. Donáth Ferenc: A Márciusi Fronttól Monorig. Tanulmányok, vázlatok, emlékezések. Vál. Valuch Tibor. Bp. 1992.
 
45. Eitler Ágnes: Nyelvi erőszak a Rákosi-diktatúra kulákpolitikájának eszköztárában. In: Bárth Dániel (Szerk.) Vetésforgó II. Egyetemi dolgozatok az ELTE BTK Néprajzi Tudományos Diákköréből. Bp. 2020. 103-124.
 
46. Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon, 1945-1956. Békéscsaba 1993.
 
47. Erdmann Gyula (szerk.): Paraszti kiszolgáltatottság - Paraszti érdekvédelem, önigazgatás. A Hajnal István Kör gyulai konferenciája 1991. aug. 29-31. Gyula, 1994.
 
48. Estók János (Szerk.): 1956 és a magyar agrártársadalom. Bp. 2006.
 
49. Estók János-Fehér György-Gunst Péter-Varga Zsuzsanna: Agrárvilág Magyarországon, 1848-2004. Bp. 2005.
 
50. Falussy Béla: Az ingázás és az életmód összefüggései. Szociológia 11. (1982) 4. sz. 535-560.
 
51. Farkas Gyöngyi: Csempészet a magyar-csehszlovák határon az 1950-es évek elején. Metszetek 1. (2012) 2-3. sz. 49-53.
 
52. Farkas Gyöngyi: "Gyertek lányok traktorra!": női traktorosok a gépállomáson és a propagandában. Korall 4. (2003) 13. 65-86.
 
53. Farkas Gyöngyi: Lázadó falvak: Kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki Magyarországon, 1951-1961 Bp. 2016.
 
54. Farkas Gyöngyi: "Ötéves tervért, békéért! Több gabonát a hazának!" Mezőgazdasági propaganda az 1950-es évek Közép- és Kelet-Európájában. In: Estók János (Főszerk.): A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 2011-2012. Bp. 2012. 183-201.
 
55. Farkas Gyöngyi: Paraszti társadalom és kollektivizálás Veszprém megyében, 1948-1956. In: Estók János (Szerk.): A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2001-2004. Bp. 2004. 224-242.
 
56. Fazekas Béla: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom Magyarországon. Bp. 1976.
 
57. Fedinec Csilla: Csehszlovákiától a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja magyar kisebbségének helyzete, 1944-1946. In: Bárdi Nándor-Fedinec Csilla-Szarka László (Szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Bp. 2008. 220-223.
 
58. Feest, David: The Collectivization of Agriculture in the Baltic Soviet Republics, 1944-1953. In: Iordachi, Constantin-Bauerkämper, Arnd (Eds.): The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements. Bp.-New York 2014. 81-113.
https://doi.org/10.1515/9789633860489-005
 
59. Fehér Lajos: A termelőszövetkezetek erősítésének feladatai. Társadalmi Szemle 12. (1957) 4-5. sz. 1-24.
 
60. Fehér Lajos: Erősítsük termelőszövetkezeteink szocialista jellegét. Társadalmi Szemle 16. (1961) 2. sz. 18-31.
 
61. Feitl István: Pártvezetés és országgyűlési választások, 1949-1988. In: Földes György-Hubai László (Szerk.): Parlamenti választások Magyarországon. Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás. Bp. 2010. 283-304.
 
62. Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története. I-II. Bp.-Párizs 1991.
 
63. Fél Edit-Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Bp. 1997.
 
64. Fél Edit-Hofer Tamás: "Mi korrekt parasztok..." Hagyományos élet Átányon. Bp. 2010.
 
65. Fitzpatrick, Sheila: Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. New York 1994.
 
66. Fehér György: A származás kötelez: gróf Károlyi Sándor, 1831-1906. Bp. 2019.
 
67. Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság. Eszmélet 5. (1993) 18-19. sz. 57-73.
 
68. Földes György: A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok 1948-1973. Századok 147. (2013) 6. sz. 1349-1375.
 
69. Földes György: Barátság felsőfokon. Kádár és Hruscsov. In: Rácz Árpád (Szerk.): Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár-életútról. Bp., 2001. 88-94.
 
70. Földes György: Hatalom és mozgalom, 1956-1989. Bp. 1989.
 
71. Földes György: Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai 1956-1988. 2. k. Bp. 2015.
 
72. Földes György: Kötélhúzás felsőfokon. Kádár és Brezsnyev. In: Rácz Árpád (Szerk.): Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár-életútról. Bp. 2001. 103-113.
 
73. Fülemile Ágnes-Kiss Réka (Szerk.): Történeti forrás - néprajzi olvasat. Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. Bp. 2008.
 
74. Fürj Zoltán-Jávor András (Szerk.): "A birtokolt föld... a szabadság maga." Debrecen 2005.
 
75. Füzes Miklós (Szerk.): Kitaszítottak. II. Dokumentumok a hortobágyi zárt munkatáborokról, 1950-1960. Bp. 2002.
 
76. Gaucsík István: Lemorzsolódó kisebbség. A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere, 1945-1948. Pozsony 2013.
 
77. Germuska Pál: Indusztria bűvöletében. Fejlesztéspolitika és a szocialista városok. Bp. 2004.
 
78. Germuska Pál: Szocialista csoda? Magyar iparfejlesztési politika és gazdasági növekedés, 1950-1975. Századok 146. (2012) 1. sz. 47-53.
 
79. Gibianszkij, Leonyid: Az 1948-as szovjet-jugoszláv konfliktus és a Kominform. Múltunk 39. (1994) 4. sz. 111-144.
 
80. Gruev, Mihail: Collectivization and Social Change in Bulgaria, 1940s-1950s. In: Constantin Iordachi-Arnd Bauerkämper (Eds.): The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements. Bp.-New York 2014. 333-372.
https://doi.org/10.1515/9789633860489-012
 
81. Gunst Péter: A magyar agrártársadalom, 1919-1945 között. In: Uő. (Szerk.): A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig. Bp. 1998. 165-207.
 
82. Gyáni Gábor: A forradalom társadalomtörténeti paradoxonjai. Forrás 38. (2006) 10. sz. 27-39.
 
83. Gyáni Gábor: A mindennapi élet mint analitikus kategória. A társadalomtörténet-írás lehetséges új útja. Történelmi Szemle 51. (2009) 2. sz. 259-274.
 
84. Gyáni Gábor: Huszadik századi magyar társadalmak. In: Kovács Kiss Gyöngy- Romsics Ignác (Szerk.): A mi 20. századunk. Kolozsvár 2011. 51-99.
 
85. Gyáni Gábor: Társadalmi struktúrák és szociálpolitikai kihívások a két háború között. In: Uő. Történészdiskurzusok. Bp. 2002. 221-228.
 
86. Gyáni Gábor-Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp. 1998.
 
87. Gyarmati György: A káderrendszer és a rendszer kádere az ötvenes években. Valóság 34. (1991) 2. sz. 51-63.
 
88. Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956. Bp. 2011.
 
89. Gyarmati György: Kádár János és a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága. In: Trezor 1. A Történeti Hivatal Évkönyve Bp. 1999. 115-146.
 
90. Gyarmati György et al: Magyar hétköznapok Rákosi Mátyás két emigrációja között, 1945-1956. Bp. 1988.
 
91. Gyenes Antal: A B.-i Mezőgazdasági Termelőszövetekezet (Monográfia). Bp. 1977.
 
92. Gyenis János: A magyarországi szövetkezeti mozgalmak története. A kezdetektől 1945-ig. Bp. 1994.
 
93. Halász Péter: A termelőszövetkezeti mozgalom története Apátfalván. Bp. 1975.
 
94. Halmesvirta, Anssi (Ed.): Kádár's Hungary - Kekkonen's Finland. Hungarologische Beiträge 14. Jyväskylä, 2002.
 
95. Hankiss Elemér: Diagnózisok. Bp. 1982.
 
96. Hann, Chris: Tázlár: a village in Hungary. Cambridge 1980.
 
97. Hann, Chris: "Morality and economy: work, workfare, and fairness in provincial Hungary." Archives Européennes de Sociologie 59. (2018) 2. sz. 225-54.
https://doi.org/10.1017/S000397561700056X
 
98. Hann, Chris - Sárkány, Mihály: The great transformation in rural Hungary: Property, life strategies and living standards. In: Chris Hann and the Property Relations Group (Eds.): The Postsocialist Agrarian Question: Property Relations and the Rural Condition. Münster 2003. 117-41.
 
99. Hantó Zsuzsa: Kulákok: Megkülönböztetés, megtörés, megsemmisítés. Rubicon, 21. (2010) 9. sz. 44-57.
 
100. Hantó Zsuzsa (Szerk.): Kitaszítottak. III. Családok munkatáborokban. Bp. 2006.
 
101. Hantó Zsuzsa et al. (Szerk.): Kitaszítottak. I. "Magukkal fogjuk megzsírozni a földet". Bp. 2001.
 
102. Harcsa, Iván- Kovách, Imre- Szelényi, Iván: The Hungarian agricultural miracle and the limits of socialist reforms. In: Szelényi, Iván (Ed.): Privatizing the Land: Rural political economy in post-communist societies, London-New York 1998. 21-42.
 
103. Hegedűs András: A történelem és a hatalom igézetében. Életrajzi elemzések. Bp. 1988.
 
104. Hódos György: Kirakatperek. Sztálinista tisztogatások Kelet-Európában, 1948-1954. Bp. 1990.
 
105. Honvári János: A klasszikus begyűjtési rendszer változása az "új szakasz" meghirdetésétől a beadás megszüntetéséig. In: Buza János-Estók János-Szávai Ferenc-Varga Zsuzsanna (Szerk.): Agrártörténet - Agrárpolitika. Tanulmányok Szuhay Miklós Emeritus Professzor tiszteletére. Bp. 2006. 409-430.
 
106. Honvári János: A gépállomások története, 1947-1964. A gépállomások és a magyar mezőgazdaság gépesítésének története 1947-1964. Győr 2003.
 
107. Honvári János: Traktoros iskolák nőknek. Valóság 56. (2013) 7. sz. 55-80.
 
108. Honvári János: XX. századi magyar gazdaságtörténet. Transzformációk, rendszerek. Bp. 2006.
 
109. Horváth Attila: Kulákok elleni koncepciós perek. In: Schlett András (Szerk.): Földindulások - sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében. Bp. 2012. 69-99.
 
110. Horváth Gergely Krisztián: A vidékellenes politika elemei Magyarországon az 1960-as években. Kortárs szempontok egy évtized értékeléséhez. In: Horváth Gergely Krisztián-Csikós Gábor (Szerk.): Az árnyékos oldalon. Vidéki Magyarország a rövid hatvanas években. Bp. 2020. 13-53.
 
111. Horváth Gergely Krisztián: "Kétségbesésemben írtam." Kuláküldözés - kollektivizálás - elvándorlás a Kádár-korszak szociográfiáiban. In: Galambos István-Horváth Gergely Krisztián (Szerk.): Magyar dúlás. Tanulmányok a kényszerkollektivizálásról. Bp. 2019. 183-219.
 
112. Horváth Sándor: A mindennapi szocializmus és a jelenkortörténet. Nézőpontok a szocialista korszak kutatásához. Századvég 11. (2006) 2. sz. 3-30.
 
113. Horváth Sándor: Két emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban. Bp. 2012.
 
114. Horváth Sándor: Muszáj interjúzni? Az oral history mint nyilvános és/vagy szakszerű történelem. Forrás 43. (2011) 7-8. sz. 21-38.
 
115. Horváth Sándor-Ö. Kovács József (Szerk.): Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Bp. 2015.
 
116. H. Sas Judit: Életmód és család. Az emberi viszonyok alakulása a családban. (Békés-megyei életmód vizsgálatok alapján) Bp. 1976.
 
117. Huhák Heléna: Népnevelők a Rákosi-korszakban. Agitáció és mozgósítás a mindennapokban. PhD-értekezés. Bp. 2019.
 
118. Huszár Tibor: Az elittől a nómenklatúráig. Az intézményesített káderpolitika kialakulása Magyarországon (1945-1989). Bp. 2007.
 
119. Huszár Tibor: Beszélgetések Nyers Rezsővel. Bp. 2004.
 
120. Huszár Tibor: Erdei Ferenc 1910-1970. Politikai életrajz. Bp. 2012.
 
121. Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza, 1912-1956. I. Bp. 2001.
 
122. Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza, 1956-1989. II. Bp. 2003.
 
123. Iordachi, Constantin-Bauerkämper, Arnd (Eds.): The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements. Bp.-New York 2014.
https://doi.org/10.1515/9789633860489-010
 
124. Ispán Ágota: A város vidéke: a falusi lakosság életmódváltása az urbanizáció hatására. Bp. 2020.
 
125. Ispán Ágota: "Én szerintem megkóstoltam mind a kettőt". A foglalkozás átrétegződése Leninváros környéki falvakban. In: Bögre Zsuzsanna-Keszei András-Ö. Kovács József (Szerk.): Az identitások korlátai. Traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől. Bp. 2012. 169-180.
 
126. Izsák Lajos: A koalíciós és ellenzéki pártok agrárpolitikai célkitűzései, 1944-1947. In: Buza János et al. (Szerk.): Agrártörténet - agrárpolitika. Tanulmányok Szuhay Miklós emeritus professzor tiszteletére. Bp. 2006. 351-359.
 
127. Izsák Lajos-Kun Miklós (Szerk.): Moszkvának jelentjük... Titkos dokumentumok 1944-1948. Bp. 1994.
 
128. Jakab Sándor: Nógrád megye története. IV. 1944-1962. Salgótarján, 1973.
 
129. Jarosz, Dariusz: The Collectivization of Agriculture in Poland: Causes of Defeat. In: Constantin Iordachi-Arnd Bauerkämper (Eds.): The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements. Bp.-New York 2014. 113-146.
https://doi.org/10.1515/9789633860489-006
 
130. Juhász Pál: A falu megszállása. In: Uő.: Emberek és intézmények. Két zsákutca az agráriumban. Bp. 2006. 315-319.
 
131. Juhász Pál: A második gazdaság mezőgazdasági kistermelés köré szerveződő alrendszeréről. In: Uő.: Emberek és intézmények. Két zsákutca az agráriumban. Bp. 2006. 56-62.
 
132. K. Nagy Sándor: A mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom történeti útja. I-II. Bp. 1989.
 
133. Kahler Frigyes: Szemtől-szembe a múlttal. Válogatott írások. Győr 1999.
 
134. Kahler Frigyes- M. Kiss Sándor: "Mától kezdve lövünk" Tíz év után újra a sortüzekről.
 
135. Bp. 2003.
 
136. Kajári Erzsébet: Hajdúnánási "kulák-ügy" 1951-ben. In: Gyarmati György (Szerk.): Trezor 1. A Történeti Hivatal évkönyve. Bp. 1999. 209-230.
 
137. Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945-1990. Bp. 2014.
 
138. Káli Csaba: Bekerítés és társadalmi ellenállás. A parasztság kollektivizálása Zalában. In: Horváth Sándor-Ö. Kovács József (Szerk.): Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Bp. 2015. 181-202.
 
139. Káli Csaba: Hogyan lehetett a termelőszövetkezet ellen izgatni? A kollektivizálás és a jogszolgáltatás kapcsolata zalai példák alapján. In: Horváth Gergely Krisztián-Csikós, Gábor (Szerk.): Az árnyékos oldalon: Vidéki Magyarország a rövid hatvanas években. Bp. 2020. 141-180.
 
140. Kávási Klára: Kuláklista. Bp. 1991.
 
141. Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: Túlélési stratégiák: társadalmi adaptációs módok. Bp. 2007.
 
142. Kaposi Zoltán: Az agrártörténet-írás jelene és lehetséges jövője. Agrártörténeti Szemle, 49. (2008) 1-4. 307-313.
 
143. Kaposi Zoltán: A pécsi mezőgazdaság változásai (1945-1968). In: Schlett András (Szerk.): Földindulások - sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében. Bp. 2012. 117-132.
 
144. Kecskés Sándor et al. (szerk.): Az országos mezőgazdasági kiállítások és vásárok története, 1881-1990. Bp. 1996.
 
145. Kemény István: A magyar munkásosztály rétegződése. In: Uő: Velük nevelkedett a gép. Magyar munkások a hetvenes évek elején. Szociológiai tanulmányok. Bp. 1990. 7-20.
 
146. Keserű János: Parasztsorsfordítók között. Bp. 2007. 42-43.
 
147. Keszei András: Család és nemzedék: az emlékezet "természetes" társadalmi közegeinek hatása. In: Mohay Tamás (Szerk.): Nemzedék, szerep, érték: családi kapcsolatok, szokásrend és értékváltások történeti alakulása a 20. században. Bp. 2016. 17-29.
 
148. Kisőrsi Zsófia: Az államszocializmus ingázóinak társadalmi helyzete és megítélése Vas megyében (1960-1990). PhD-értekezés. Bp. 2021.
 
149. Kisőrsi Zsófia: Érzelmek, ingázók, karikatúrák, Ludas Matyi. In: Valuch Tibor-Lukács Anikó-Tóth Árpád (Szerk.): Az érzelmek története. Bp. 2019. 437-461.
 
150. Kiss József-Závada Pál: "Az apparátus eddig gazemberként bánt a paraszttal…" In: Erdmann Gyula (Szerk.): Paraszti kiszolgáltatottság - paraszti érdekvédelem, önigazgatás. A Hajnal István Kör gyulai konferenciája 1991. aug. 29-31. Gyula 1994. 188-196.
 
151. Kiss Réka-Lányi Gábor (Szerk.): Hagyomány, identitás, történelem 2019. Bp. 2020.
 
152. Kiss Réka-Soós Viktor Attila-Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek. Bp. 2012.
 
153. Klein Balázs-Klein Sándor: A szervezet lelke. Bp. 2006.
 
154. Klein Sándor: Munkapszichológia. (4. bőv. kiadás) Bp. 2003.
 
155. Knézy Judit: Életmódváltozások Somogy megyei falvakban (1945-1970). In: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2001-2004. 2004. Bp. 201-220.
 
156. Koltai Gábor: Agitátorok a vonaton. Vonatagitáció a Budapestre munkába járók között, 1949-1953. Korall 13. (2012) 50. sz. 161-187.
 
157. Komló László-Kovács Csaba: A közös és egyéni érdek a ceglédi Nagy Sztálin Termelőszövetkezetben. Agrártörténeti Szemle 21. (1979) 3-4. sz. 438-488.
 
158. Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. Bp. 1993.
 
159. Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon, 1880-1920. Bp. 1998.
 
160. Kovách Imre: Termelők és vállalkozók. (Mezőgazdasági kistermelők a magyar társadalomban.) Bp. 1988.
 
161. Kovács Csaba: Maglódtól Szibériáig - egy száműzött visszaemlékezése a kolhozról. Archívnet 13. (2013) 3. sz. 1-21.
https://doi.org/10.17846/PA.2018.13.2.3-21
 
162. Kovács Csaba: Panaszok a kollektivizálás befejező hullámának időszakából: az egyéni és a szövetkezeti gazdálkodás problémáinak sajátosságai. Múltunk 58. (2013) 3. sz. 207-251.
 
163. Kovács Imre: Magyarország megszállása. Bp. 1990.
 
164. Kovács Teréz: A paraszti gazdálkodás és társadalom átalakulása. Bp. 2010.
 
165. Kovács Teréz: Az 1945 utáni jugoszláv agrárpolitika hatása a délvidéki magyarokra. In: Schlett András (Szerk.): Földindulások - sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében. Bp. 2012. 138-140.
 
166. Kövér György: A társadalomtörténet "refigurációja", avagy eltűnt főszereplők nyomában. Történelmi Szemle, 48. (2006) 3- 4. 235-260.
 
167. Kövér György: Biográfia és társadalomtörténet. Bp. 2014.
 
168. Kramer, Mark: Sztálin, a szovjet politika és a kommunista blokk létrehozása Kelet-Európában (1941-1949) In: Mitrovits Miklós (Szerk.): Sztálin árnyékában. A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába, 1944-1948. Bp. 2018. 33-73.
 
169. Kuczi Tibor: Munkásprés. Bp. 2011.
 
170. Kunszabó Ferenc: Elnöktípusok a termelőszövetkezetekben. Bp. 1974.
 
171. Kunszabó Ferenc: Parázson pirítani. Bp. 1970.
 
172. Kurucz Mihály: Gondolattöredékek a magyar kollektivizálás főszereplőjéről: a mezőgazdasági termelőszövetkezetről, mint az eredeti szocialista tőkefelhalmozás sajátos formájáról. In: Schlett András (Szerk.): Földindulások - Sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében. Bp. 2012. 219-264.
 
173. L. Dömötör Ákos: A Hangony-völgyi bejáró munkások a hetvenes években. Néprajzi változásvizsgálat. A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 32. Miskolc 1994.
 
174. Ladányi János: Községekben élő munkások. Szociológia (1977) 1. sz. 28-41.
 
175. Lampland, Martha: The Object of Labour. Commodification in Socialist Hungary. Chicago-London 1995.
 
176. Lampland, Martha: The value of labor: The science of commodification in Hungary, 1920-1956. Chicago 2016.
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226314747.001.0001
PMCid:PMC5947512
 
177. László Márton: A kollektivizálás menetrendje és módszerei a Székelyföldön. In: Schlett András (Szerk.): Földindulások - Sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében. Bp. 2012. 147-157.
 
178. Laufer, Jochen: Die UdSSR und die Einleitung der Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone. In: Arnd Bauerkämper (Hrsg.): "Junkerland in Bauernhand"? Durchführung, Auswirkungen und Stellenwert der Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone. Stuttgart 1996. 21-36.
 
179. Lénárt András: A párt a földeken. Agrárkérdések Szombathelyen, 1945-1961. In: Tanulmányok Szombathely történetéből, 1945-1990. Szombathely 2010. 111-134.
 
180. Losonczi Ágnes: Sorsba fordult történelem. Bp. 2005.
 
181. Luka Dániel: Földbirtokpolitika Magyarországon 1944-1967. A földbirtokszerkezet átalakításának vizsgálata a földtulajdont és a földhasználatot érintő jogszabályalkotás és jogalkalmazás alapján. PhD-értekezés. Pécs, 2021.
 
182. Magyar Bálint: 1956 és a magyar falu. Medvetánc (1988) 2-3. sz. 207-212.
 
183. Magyar Bálint: Dunaapáti, 1944-1958. Dokumentumszociográfia. I-III. Bp. 1988. (Új kiadás: Magyar Bálint: A Dunánál. Dunapataj 1944-1958 dokumentumszociográfia I-II. Bp. 2007.)
 
184. Magyarország XX. századi választási atlasza, 1920-2000. (CD-ROM) Bp. 2001.
 
185. Majtényi György: "Uraltak" vagy "önfejűek"? Diktatúrák mindennapjai a német társadalomtörténet-írásban. Korall 2. (2001) 5-6. sz. 242-252.
 
186. Marchut, Réka: Land reforms in the little entente states after the first world war and their anti-Hungarian aspects. In: Zsuzsanna Varga Anssi Halmesvirta (Eds.): Agriculture and Rural Life in Finland and Hungary. Loimaa 2018. 97-112.
 
187. Marelyn Kiss József-Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu - egy sors. Kalocsa-Bp. 2011.
 
188. Márkus István: Gernelyapáti magnószalagok. Az utóparasztság arcképéhez. In: Uő: Az ismeretlen főszereplő. Tanulmányok. Bp. 1991. 222-241.
 
189. Márkus István: Mit láttam falun? 1945-1966. Bp. 1967.
 
190. Máté Gábor (Szerk.): Együtt élő népek - eltérő értékrendek. Andrásfalvy Bertalan válogatott társadalomnéprajzi tanulmányai. Bp. 2011.
 
191. Mathijs, Erik: An historical overview of Central and Eastern European land reform. In: Johan Frans-Maria Swinnen (Ed.): Political Economy of Agrarian Reform in Central and Eastern Europe. Abingdon, Oxon-New York 1997. 33-54.
https://doi.org/10.4324/9780429446382-2
 
192. Mátyus Aliz-Tausz Katalin: Maga-ura parasztok és uradalmi cselédek. Bp. 1984.
 
193. Merl, Stephan: Bauern unter Stalin. Die Formierung des Kolchossystems 1930-1941. Berlin 1990.
 
194. Mitrany, David: Marx Against the Peasant. A Study in Social Dogmatism. 2nd Ed. New York 1961.
 
195. Mitrovits Miklós: A lengyel kollektivizálási kísérlet sikertelensége: okok és következmények. In: Horváth Sándor-Ö. Kovács József (Szerk.): Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Bp. 2015. 335-347.
 
196. Mitrovits Miklós: A népi demokráciától a proletárdiktatúráig: A csehszlovák-lengyel-magyar eset összehasonlító vizsgálata In: Uő. (Szerk.): Sztálin árnyékában. A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába, 1944-1948. Bp. 2018. 9-31.
 
197. M. Kiss Sándor: "a vezér nélküli felkelőknek ez a csodálatos látványa" 1956. In: Gaganetz Péter-Galambos István (Szerk.): A vidék forradalma 1956. Bp. 2012. 9-27.
 
198. Mohay Tamás: Egyének és életutak. In: Sárkány Mihály-Szilágyi Miklós (Szerk.): Magyar Néprajz. VIII. Társadalom. Bp. 2000. 760-790.
 
199. Mohay Tamás (Szerk.): Nemzedék, szerep, érték: családi kapcsolatok, szokásrend és értékváltások történeti alakulása a 20. században. Bp. 2016.
 
200. Molnár József: "A" háztáji. In: Orosz István-Für Lajos-Romány Pál (Szerk.): Magyarország agrártörténete. Bp. 1996. 632-634.
 
201. Molnár Pál-Szomszéd Imre: Nógrád megye története. III. 1919-1944. Salgótarján 1970.
 
202. Morvay Judit: Asszonyok a nagycsaládban. A mátraalji palóc asszonyok élete a múlt század második felében. (2. bőv. kiad.) Bp. 1981.
 
203. Müller, Dietmar: Bodeneigentum und Institutionenwandel in Ostmittel- und Südosteuropa, 1918-1945-1989. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 61. (2012) H. 3. 332-355.
 
204. Müller, Dietmar: Property between delimitation and nationalization: the notion, institutions and practices of land proprietorship in Romania, Yugoslavia and Poland, 1918-1948. In: Hannes Siegrist -Dietmar Müller (Eds.): Property in East Central Europe: Notions, Institutions and Practices of Landownership in the Twentieth Century. New York 2015. 117-143.
 
205. Müller Rolf: A politikai rendőrség tájékoztató szolgálata 1945-1962. In: Gyarmati György (Szerk.) Trezor 2. A Történeti Hivatal évkönyve 2000-2001. Bp. 2002. 111-135.
 
206. Müller Rolf: Ellopott és száműzött pillanatok: A politikai rendőrség vidék-képei. In: Pap József-Tóth Árpád-Valuch Tibor (Szerk.): Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon Bp. 2016. 207-222.
 
207. Nádasdi József: Tagosítások és birtokrendezések Magyarországon, 1949-1956. Agrártörténeti Szemle 34. (1992) 1-4. sz. 154-218.
 
208. Nagy József: A kulákkérdés és megoldása az 1948-1953-as években. Múltunk 44. (1999) 3. sz. 41-97.
 
209. Nagy József: A paraszti migráció irányai és okai az ötvenes években. In: Valuch Tibor (Szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Bp. 1995. 647-661.
 
210. Nagy József: A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei, 1945-1956. Bp. 2009.
 
211. Nagy Netta: A cserevilágtól a padlássöprésig. Falusi hétköznapok a beszolgáltatás éveiben. Bp. 2013.
 
212. Nagy Péter: "Ahol a vállalatvezetés volt az úr…" A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű szociális és jóléti intézményrendszere Ózdon. Korall 13. (2012) 49. sz. 17-36.
 
213. Nagy Péter: Földművesből munkás. Az ózdi helyi társadalom átsrukturálódása a 19. század közepétől az államosításig. In: Pap József-Tóth Árpád-Valuch Tibor (Szerk.): Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon Bp. 2016. 357-370.
 
214. Nagy Varga Vera: Alkalmazkodás és szembenállás, volt kulákok egy mezővárosban. In: Kocsis Gyula (Szerk.): Alkalmazkodás, ellenállás, mobilitás. Cegléd 1995. 49-105.
 
215. Naimark, Norman M.: The Sovietization of Eastern Europe, 1944-1953. In: Melvyn P. Leffler-Odd Arne Westad (eds.): The Cambridge History of the Cold War. I. Origins. Cambridge-New York, 2010. 175-197.
https://doi.org/10.1017/CHOL9780521837194.010
 
216. Noszkova, Albina Fedorovna: Szovjet tanácsadók a kelet-európai országokban: a rendszer megalapozása, 1945-1953. Múltunk 44. (1999) 3. sz. 203-219.
 
217. Oláh Sándor: Csendes csatatér. Kollektivizálás és túlélési stratégiák a két Homoród mentén (1949-1962). Csíkszereda, 2001.
 
218. Oláh Sándor: "… nem tudtuk diadalra vinni, mert nem voltak meg a kellő feltételek…" A szovjetizált adminisztráció kudarcai egy székely faluban a kollektivizáláskor. In: Életvilágok és társadalmi gyakorlatok a 18-20. században. Vidéktörténet 1. Főszerk. Horváth Gergely Krisztián. Bp. 2017. 363-391.
 
219. Orbán Sándor: Két agrárforradalom Magyarországon. Demokratikus és szocialista agrárátalakulás, 1945-1961. Bp. 1972.
 
220. Orosz István-Für Lajos-Romány Pál (Szerk.): Magyarország agrártörténete. Agrártörténeti tanulmányok. Bp. 1996.
 
221. Orosz István: A modernizációs kísérletek főbb szakaszai a magyar mezőgazdaságban a XIX-XX. században. Múltunk 48. (2003) 2. sz. 231-258.
 
222. Oszamu, Ieda: Központ és községi szövetkezetek a Hangya szövetkezeti mozgalomban az első világháborúig. Agrártörténeti Szemle 32. (1990) 1-4. sz. 158 -175.
 
223. Ö. Kovács József. Az "alávetettség racionalizálása". Levélírók kommunikációs gyakorlata 1956 után. Korunk 21. (2010) 3. sz. 62-68.
 
224. Ö. Kovács József: "Ekkora gyűlölet még nem volt a falunkban, mint most." Szövegek és kommentárok az erőszakos kollektivizálás befejező hullámáról. Századvég 13. (2008) 37-69.
 
225. Ö. Kovács József: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában. A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete, 1945-1965. Bp. 2012.
 
226. Ö. Kovács József: Ötven éve történt? A kollektivizálás társadalmiasítása. In: Ö. Kovács József-Kunt Gergely (Szerk.): A politikai diktatúra társadalmiasítása. Nyelv, erőszak, kollaboráció, ellenállás, alkalmazkodás. Miskolc 2009. 135-148.
 
227. Örsi Julianna: Karcag társadalomszervezete a 18-20. században. Bp. 1990.
 
228. Örsi Julianna: Parasztvilág. A vidéki társadalom kapcsolatrendszere. Túrkeve 2015.
 
229. Őrszigethy Erzsébet: Birsalmasajt. Két szomszéd falu az Alföld peremén. Bp. 1995.
 
230. Őze Sándorné-Őze Sándor: Magyar parasztballada. Fehérgárda a Dél-Alföldön. Hódmezővásárhely 2005.
 
231. Paál Zsuzsanna: Egyéni parasztsorsok és kollektív identitásvesztés. In: Bögre Zsuzsanna-Keszei András-Ö. Kovács József (Szerk.): Az identitások korlátai. Bp. 2012. 155-167.
 
232. Paládi-Kovács Attila: A társadalomtudományok és a falukutatás. In: Uő: Tárgyunk az időben. Debrecen 2002. 19-40.
 
233. Paládi-Kovács Attila: Az ipari munkásság. In: Sárkány Mihály-Szilágyi Miklós (Szerk.): Magyar néprajz VIII. Társadalom. Bp. 2000. 239-308.
 
234. Paládi-Kovács Attila: Népek, térségek, hagyományok. Bp. 2015.
 
235. Papp István: A Begyűjtési Minisztérium az 1956-os forradalom idején és a beszolgáltatási rendszer felszámolása 1956-57-ben. In: Pál Lajos-Romsics Ignác (Szerk.): 1956 okai, jelentősége és következményei. Bp., 2006. 267-289.
 
236. Papp István: A Politikai Nyomozó Főosztály Mezőgazdasági (Szabotázs) Elhárító Osztályának szervezettörténete 1956-1962. Betekintő (2010) 3. sz.
 
237. Papp István: Fehér Lajos. Egy népi kommunista politikus pályaképe. Bp.-Pécs 2017.
 
238. Pető Iván-Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985. I. Az újjáépítés és a tervutasításos irányítás időszaka 1945-1968. Bp. 1985.
 
239. Pintér János-Takács Imre (Szerk.): Termelőszövetkezettörténeti tanulmányok. I-III. Bp. 1971-1975.
 
240. Pittaway, Mark: Accommodation and the Limits of Economic Reform: Industrial Workers during the Making and Unmaking of Kádár's Hungary. In: Peter Hübner-Christoph Kleβmann- Klaus Tenfelde (Eds.): Arbeiter im Staatssozialismus. Ideologischer Anspruch und Soziale Wirklichkeit. (Zeithistorische studien 31.) Köln 2005. 453-471.
 
241. Pittaway, Mark: The Workers' State: Industrial Labor and the Making of Socialist Hungary 1944-1958. Pittsburgh 2012.
https://doi.org/10.2307/j.ctv10kmg8k
PMCid:PMC3947762
 
242. Pogány Mária: Nagy Imre és a (volt) népi kollégisták kapcsolatai. In: Sipos József-Sipos Levente (Szerk.): Nagy Imre és kora. Tanulmányok és források. I. Bp. 2002. 219-240.
 
243. Popkin, Samuel L.: A racionális paraszt. Bp. 1986.
 
244. Pünkösti Árpád: Kiválasztottak. Árkádia, Bp., 1988.
 
245. Rainer M. János: A "hatvanas évek" Magyarországon. (Politika)történeti közelítések. In: Uő. (szerk.): "Hatvanas évek" Magyarországon. Tanulmányok. Bp. 2004. 11-30.
 
246. Rainer M János: Az 1956-os magyar forradalom. Bevezetés. Bp. 2016.
 
247. Rainer M. János: Bevezetés a kádárizmusba. Bp. 2011.
 
248. Rainer M. János: Budapest és vidék 1956-ban. In: A vidék forradalma. (Az 1991. október 22-én Debrecenben rendezett konferencia előadásai) Debrecen 1992. 37-48.
 
249. Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. I. 1896-1953. Bp. 1996.
 
250. Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. II. 1953-1958. Bp. 1999.
 
251. Rees, Edward Arfon: Introduction. The Sovietization of Eastern Europe In: Balázs Apor-Péter Apor-E. A. Rees (Eds.): The sovietization of Eastern Europe: new perspectives on the postwar period. Washington DC 2008. 1-28.
 
252. Révész Sándor: Dobi István az elfeledett államfő. Egy nincstelen parasztfiú útja a hatalomba. Bp. 2020.
 
253. Romány Pál: Az Agrárpolitikai Tézisektől a Nemzeti Agrárprogramig. In: Gunst Péter (Szerk.): A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig. Bp. 1998. 357-437.
 
254. Romsics Ignác (Szerk.): Csonka Mihály élete és világképe. Bp. 2009.
 
255. Romsics Ignác: Gazdasági reformok a Kádár-korban. In: Uő. Történelem, történetírás, hagyomány. Tanulmányok és cikkek, 2002-2008. Bp. 2008. 113-122.
 
256. Romsics Ignác (Szerk.): Szabó István életútja Nádudvartól Nádudvarig. Bp. 2012.
 
257. Sáfár Gyula: Kiszolgáltatva és kifosztva - Mozaikok a kuláküldözés. Békés megyei történetéből. Bárka, 22. (2014) 1. sz. 81-85.
 
258. Sághy Gyula: Kulák Golgota. Gyomaendrőd 2003.
 
259. Sárkány Mihály: A társadalomnéprajzi kutatás hazai története. In: Sárkány Mihály-Szilágyi Miklós (Szerk.): Magyar néprajz VIII. Társadalom. Bp. 2000. 29−66.
 
260. Scherstjanoi, Elke: SED-Agrarpolitik unter sowjetischer Kontrolle, 1949-53. München 2007.
https://doi.org/10.1524/9783486707403
 
261. Schlett András (Szerk.): Földindulások - sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében. Bp. 2012.
 
262. Schöne, Jens: Frühling auf dem Lande? Die Kollektivierung der DDR-Landwirtschaft. Berlin 2005.
 
263. Schöne, Jens: Ideology and Asymmetrical Entanglements: Collectivization in the German Democratic Republic. In: Constantin Iordachi-Arnd Bauerkämper (eds.): The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements. Bp.-New York 2014. 149-181.
https://doi.org/10.1515/9789633860489-007
 
264. Scott, James C.: Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven 1985.
 
265. Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban, 1949-1952. Bp. 2015.
 
266. Simó Tibor: Érdekérvényesítés a termelőszövetkezetek formális és informális szervezetében. Bp. 1981.
 
267. Simon Péter: A magyar parasztság sorsfordulója, 1946-1949. Bp. 1984.
 
268. Sipos András-Závada Pál: Statárium: dokumentumszociográfia a "gyújtogató kulákok" pereiről. Bp. 1989.
 
269. Sipos Levente: Kolhozosítás vagy szövetkezetesítés? Dögei Imre és Fehér Lajos vitái 1957-ben. In: Buza János et al. (Szerk.): Agrártörténet - agrárpolitika. Tanulmányok Szuhay Miklós emeritus professzor tiszteletére. Bp. 2006. 443-458.
 
270. Sipos Levente: Reform és megtorpanás. Viták az MSZMP agrárpolitikájáról, 1956-1958. Múltunk 36. (1991) 2-3. sz. 188-197.
 
271. Sjöberg, Örjan: "Any other road leads only to the Restoration of Capitalism in the Countryside": Land Collectivization in Albania. In: Constantin Iordachi-Arnd Bauerkämper (Eds.): The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements. Bp.-New York 2014. 373-401.
https://doi.org/10.1515/9789633860489-013
PMid:25439778 PMCid:PMC4730942
 
272. Standeisky Éva: Népuralom ötvenhatban. Pozsony-Bp. 2010.
 
273. Swain, Nigel: Collective Farms Which Work? Cambridge 1985.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511522017
 
274. Swain, Nigel: Eastern European Collectivisation Campaigns Compared, 1945-1962. In: Constantin Iordachi-Arnd Bauerkämper (Eds.): The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements. Bp.-New York 2014. 501-539.
https://doi.org/10.1515/9789633860489-017
 
275. Szabó Csaba: Magyar katolikus egyháztörténet-írás a rendszerváltozás után. In: Bánkuti Gábor-Nagy Mihály Zoltán (Szerk.): Historiográfiai mérleg és az egyháztörténeti kutatások új irányai. Tanulmányok a Posticum 2015-ben és 2016-ban tartott egyháztörténeti konferenciáinak előadásaiból. Pécs 2018. 73-88.
 
276. Szabó Károly-Virágh László: A begyűjtés "klasszikus" formája Magyarországon, 1950-1953. Medvetánc (1984) 2-3. sz. 159-179.
 
277. Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság. A Cserhát, Mátra, Bükk földje és népe. Bp. 1938.
 
278. Szakács Sándor: A földosztástól a kollektivizálásig, 1945-1956. In: Gunst Péter (Szerk.): A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig. Bp. 1998. 285-343.
 
279. Szakács Sándor: A nagyigmándi Jókai termelőszövetkezet története. Agrártörténeti Szemle 17. (1975) 1. sz. 54-128.
 
280. Szakolczai Attila-Á. Varga László (Szerk.): A vidék forradalma, 1956. I. Bp. 2003.
 
281. Szakolczai Attila-Á. Varga László (Szerk.): A vidék forradalma, 1956. II. Bp. 2006.
 
282. Szántó László: A Somogyi összegzés kaposvári vitája. Agrártörténeti Szemle 37. (1995) 1-4. sz. 353-437.
 
283. Szelényi Iván: Új osztály, állam, politika. Bp. 1990.
 
284. Szelényi Iván: Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Bp. 1992.
 
285. Szenti Tibor: Parasztvallomások. Bp. 2008.
 
286. Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége. Bp. 2006.
 
287. Szilágyi Miklós (Szerk.): Magyar Néprajz. II. Gazdaság. Bp. 2001.
 
288. Szilágyi Miklós: Sors és tapasztalat. Kisújszállási vallomások a paraszti életforma végső szakaszáról. Bp. 2008.
 
289. Szomszéd András: Mihálygerge. Fejezetek egy palócfalu történetéből. Mihálygerge 2005.
 
290. Szuhay Péter: Az életmód változása a magyarországi falvakban. In: Orosz István-Für Lajos-Romány Pál (Szerk.): Magyarország agrártörténete. Bp. 1996. 705-720.
 
291. Szulovszky János: "Ezekről az esetekről nem nagyon szeretünk beszélni." Egy nagyhegyesi memoáríró parasztember visszaemlékezései az ötvenes évekre. In: Horváth Gergely Krisztián (Szerk.) Vakvágány: A "szocializmus alapjainak lerakása" vidéken a hosszú ötvenes években 2. Bp. 2019. 453-500.
 
292. Szűts István Gergely: "Ott van a munkaerő az orruk előtt, csak nem tudják rendben tartani őket." Munkafegyelmi problémák és fegyelmezési eszközök a Várpalotai Szénbányáknál 1950 és 1953 között. In: Bögre Zsuzsanna-Keszei András-Ö. Kovács József (Szerk.): Az identitások korlátai. Traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől. Bp. 2012. 69-80.
 
293. Tabajdi Gábor: Kiegyezés Kádárral. "Szövetségi politika", 1956-1963. Bp. 2013.
 
294. Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában. Bp. 2003.
 
295. Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség: Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig. Bp. 2011.
 
296. Tóth Judit: Kulákbánat: Kulákellenes propaganda a Ludas Matyiban. Székesfehérvár, 2021.
 
297. Tóth Judit: Kuláklisták, társadalmi listák Pest megyében. In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Vakvágány. A "szocializmus alapjainak lerakása" vidéken a hosszú ötvenes években 2. Bp. 2019. 61-79.
 
298. Tóth Judit: Padlássöprések kora. A beszolgáltatás Pest megyében. Bp. 2011.
 
299. Tóth Péter Pál (Szerk.): A magyar szociográfia a 20-21. században. Bp. 2018.
 
300. Tyekvicska Árpád: Helyi forradalom. Önszerveződés Nógrád községben, 1956-ban. In: '56 vidéken. Zalaegerszeg 1992. 32-65.
 
301. Urbán László: Az első termelőszövetkezeti városok agrárpolitikai szerepének kialakulása, változásai, gazdasági és környezeti hatásai. Szolnok 2002.
 
302. Valuch Tibor: Agrárkérdések és a magyar falu 1956-57-ben. In: Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János (Szerk.): Évkönyv VIII. Bp. 2000. 286-302.
 
303. Valuch Tibor: Magyar hétköznapok. Fejezetek a mindennapi élet történetéből a második világháborútól az ezredfordulóig. Bp. 2013.
 
304. Valuch Tibor: A munkáslét Magyarországon. A második világháborútól az 1960-as évek végéig. In: Rainer M. János-Valuch Tibor (Szerk.): Munkások '56. Bp. 2017. 32-57.
 
305. Valuch Tibor: A történeti parasztság változásai az 1960-as években. Századvég, 1 (2003) 3-14.
 
306. Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Bp. 2001.
 
307. Varga Zsuzsanna: 1956 hatása a kádári agrárpolitika kialakulására. In: Pál Lajos-Romsics Ignác (Szerk.): 1956 okai, jelentősége és következményei. Bp. 2006. 299-315.
 
308. Varga Zsuzsanna: Az agrárlobbi tündöklése és bukása az államszocializmus időszakában. Bp. 2013.
 
309. Varga Zsuzsanna: Az Új Gazdasági Mechanizmus elfeledett sikertörténete. Betekintő 2018. 2. sz. http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2018_2_varga_zs.pdf
 
310. Varga Zsuzsanna: Célkeresztben a falusi osztályellenség. Kulákok az osztályharcos igazságszolgáltatás gépezetében. In: Pallai László (Szerk.): "Kitaszítottak". Emberek, sorsok, politika Magyarországon a XX. század közepének Magyarországán. Hajdúnánás, 2012. 121-142.
 
311. Varga Zsuzsanna: Fél lábbal a földön, fél lábbal az iparban… A kétlakiakról szóló diskurzus főbb fordulópontjai az államszocializmus időszakában. In: Bartha Eszter-Varga Zsuzsanna (Szerk.): Határokon túl. Tanulmánykötet Mark Pittaway (1971-2010) emlékére. Bp. 2012. 93-107.
 
312. Varga Zsuzsanna: "Földindulás után". A hatalom és a parasztság Magyarországon az 1960-as évek első felében. Történelmi Szemle 51. (2009) 2. sz. 231-258.
 
313. Varga Zsuzsanna: Ki a veszélyesebb ellenség: a "kulák" vagy a kétlaki? Egy makacs nógrádi falu és a kollektivizálás, 1949-1953. In: Horváth Sándor-Ö. Kovács József (Szerk.): Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Bp. 2015. 51-77.
 
314. Varga Zsuzsanna: Mit ér a munkás, ha paraszt (is)? A falusi munkásság és a hatalom a Kádár-korszakban. Korall 2012 (13.) 49. sz. 37-57
 
315. Varga Zsuzsanna: Paraszti ellenállás és alkalmazkodás a kollektivizálás befejező szakaszában, 1959-1961. In: Schlett András (Szerk.): Földindulások - sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében. Bp. 2012. 101-115
 
316. Varga Zsuzsanna: Paraszti követelések 1956-ban. In: Estók János (Szerk.) 1956 és a magyar agrártársadalom. Bp. 2006. 81-104.
 
317. Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956-1967. Bp. 2001.
 
318. Varga, Zsuzsanna: The Hungarian Agricultural Miracle? Sovietization and Americanization in a Communist Country. (Ford. Frank T. Zsigó) Lanham-Boulder-London-New York, 2021.
 
319. Viola, Lynne: Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. New York 1996.
 
320. Volokityina, Tatjana Vladimirovna: A "nemzeti utak" elutasítása és a jugoszláv ügy. Múltunk 42. (1997) 3. sz. 154-171.
 
321. Völgyesi Zoltán: Vidéki társadalmi követelések és törekvések 1956-ban, különös tekintettel Veszprém megyére. In: Csurgai Horváth József (Szerk.): 1956 - a szabadság narratívái. Tanulmányok az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. Bp. 2017. 245-264.
 
322. Wädekin, Karl-Eugen: Collectivization in Eastern Europe: The Common Pattern and the Deviations. In: Karl-Eugen Wädekin: Agrarian Policies in Communist Europe. A Critical Introduction. The Hague-London, 1982. (Studies in East European and Soviet Russian agrarian policy v. 1.) 63-81.
 
323. Wädekin, Karl-Eugen: The Early Postwar Period in Eastern Europe. In: Karl-Eugen Wädekin: Agrarian Policies in Communist Europe. A Critical Introduction. The Hague-London, 1982. (Studies in East European and Soviet Russian agrarian policy v. 1.) 31-43.
 
324. Wädekin, Karl-Eugen: The Soviet Kolkhoz: Vehicle of Cooperative Farming or of Control and Transfer of Resources. In: Peter Dorner (Ed.): Cooperative and Commune. Madison, WI 1977. 95-116.
 
325. Zám Tibor: Tények és indulatok. Válogatott szociográfiai írások. Bp. 1987.
 
326. Závada Pál: Kulákprés. Család- és falutörténeti szociográfia. Tótkomlós, 1945-1956. Bp. 1991.